18/11/14

הניהול האקדמי של המכללות האקדמיות – החלטת מל"ג מיום 18.11.2014 (עדכון החלטות מל"ג מיום 4.11.2003, 15.2.2005, 1.7.2008, ומיום 27.4.2010)

א. הניהול האקדמי של המכללות האקדמיות

הניהול האקדמי של המכללות האקדמיות מתייחס לארבעה מרכיבים מהותיים:

(1) תקנון אקדמי; (2) ראש מוסד/נשיא; (3) מועצה אקדמית עליונה; (4) ועדות מינויים.

 

1. תקנון אקדמי

א. לכל מוסד אקדמי יהיה תקנון אקדמי - כמקובל במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. התקנון האקדמי יהיה חלק מתקנון המוסד ויאושר על ידי המועצה האקדמית העליונה של המוסד.

ב. התקנון האקדמי יתייחס, בין השאר, לתפקידים, לסמכויות, לדרכי המינוי והפעולה והיבטים אחרים הנוגעים לראש המוסד/הנשיא, לבעלי תפקידים בכירים נוספים (במקום שקיימים), למועצה האקדמית העליונה ולוועדת/ות מינויים כפי שמופיעים בסעיפים 2-4 להלן. התקנון האקדמי יתייחס בנוסף לנושאים כגון: סדרי רישום, סדרי בחינות וציונים, הסדרי משמעת, שירותים לסטודנט, דיקן סטודנטים.

ג. התקנון האקדמי יוגש למל"ג כדיווח, ושינויים שייעשו בו מעת לעת ידווחו למל"ג.

2. ראש מוסד/נשיא[1]

א. בראש המוסד יעמוד איש אקדמיה בכיר בדרגת פרופסור, רצוי פרופסור מן המניין, שיועסק במוסד במשרה מלאה, והמוסד יהיה מקום עבודתו היחיד.

ב. אם ראש המוסד/הנשיא הינו פרופסור מן המניין, הוא לא יוכל לכהן בו זמנית כיו"ר המועצה האקדמית העליונה של המוסד וכיו"ר ועדת המינויים. במקרה כזה הוא יוכל לכהן (בנוסף לתפקידו כראש מוסד/כנשיא) רק באחד משני התפקידים לפי בחירתו.

ג. אם ראש המוסד/הנשיא אינו פרופסור מן המניין , הוא יוכל לשמש כיו"ר המועצה האקדמית העליונה אך לא כיו"ר ועדת המינויים. כיו"ר ועדת המינויים יכהן פרופ' מן המניין שימונה ע"י ראש המוסד/הנשיא באישור המועצה האקדמית העליונה. רצוי שאדם זה יועסק במוסד במשרה.

ד. מינוי/בחירה של ראש המוסד/הנשיא או פיטוריו יהיו בידי הגוף הניהולי העליון של המוסד (למשל: חבר נאמנים, דירקטוריון, אספה כללית) בהתאם לתקנון המוסד, ללא התערבות גורם כלשהו מחוץ למוסד.

ה. ראש המוסד/הנשיא יכהן בתפקידו על בסיס קדנציאלי. מספר הקדנציות לא יעלה על שלוש, והתקופה המצטברת הרצופה של כהונת ראש מוסד/נשיא לא תעלה על 12 שנים. במסגרת זו, מספר הקדנציות ותקופת הכהונה המרבית ייקבעו ע"י המוסד ויהיו חלק מתקנון המוסד3.

ו. סמכויות ראש המוסד/הנשיא יוגדרו בתקנון המוסד.

ז. לאחר תום תקופת כהונתו, לא יוכל ראש מוסד/נשיא לשוב ולכהן כראש מוסד/נשיא, אלא לאחר תקופת צינון של ארבע שנים לפחות.

ח. בחירת הנשיא תהא לפי תקנון המוסד המאושר על ידי מל"ג.

3. המועצה האקדמית העליונה

3.1.  כללי

המועצה האקדמית העליונה הינה הגוף האקדמי העליון של מכללה אקדמית. לכל מכללה אקדמית מוכרת על ידי המל"ג תהיה מועצה אקדמית עליונה. סמכויות המועצה האקדמית העליונה ודרכי עבודתה תהיינה מוגדרות בתקנון האקדמי של המוסד.

הרכבה הפרסונאלי של המועצה האקדמית העליונה ייקבע ע"י ראש המוסד/הנשיא בהתייעצות עם בעל התפקיד האקדמי הבכיר הנוסף במכללה (יו"ר המועצה האקדמית העליונה ו/או יו"ר ועדת המינויים) ועם בעלי תפקידים אקדמיים בכירים נוספים במוסד.

כללי המל"ג בדבר תפקידיה, הרכבה וסמכויותיה של המועצה האקדמית העליונה, כפי שמפורטים להלן, מחייבים את כל המכללות האקדמיות המוכרות על ידי המל"ג. שינויים בתפקידי המועצה האקדמית העליונה, בהרכבה ובסמכויותיה אינם בידי המוסד ולא בידי גורם כלשהו מחוץ למוסד אלא בידי המועצה להשכלה גבוהה בלבד. מוסד רשאי להציע למל"ג שינויים בהגדרת תפקידים, בהרכב ובסמכויות של המועצה האקדמית העליונה שלו, אך הדבר מחייב את אישור המל"ג.

כל מוסד ידווח בראשית כל שנת לימודים למל"ג על הרכב המועצה האקדמית העליונה שלו, על פעילותה בשנה הקודמת ועל כל שינוי בהרכבה. על מזכירות המל"ג לדאוג לקבל דיווח בראשית כל שנת לימודים. עם הקמת המועצה האקדמית העליונה הראשונה של המוסד יוגש הרכבה לאישור המל"ג.

מוסד המעוניין בכך יוכל למנות "מועצה אקדמית פנימית", שתורכב מחברי הסגל של המוסד, שתתכנס בתדירות גבוהה מזו של המועצה האקדמית העליונה, ותדון בעניינים האקדמיים השוטפים של המוסד. מכל מקום – החלטות "המועצה האקדמית הפנימית" בנושאים הנכללים במסגרת סמכויותיה של המועצה האקדמית העליונה תובאנה כהמלצות בפני המועצה האקדמית העליונה, ותהיינה טעונות אישורה.

בעניינים בעלי השלכות כספיות – לרבות נושאים של תקנים ותנאי העסקה של סגל אקדמי – כפופות החלטות המועצה האקדמית העליונה לאישור ראש המוסד והגוף המנהל העליון (דירקטוריון, חבר נאמנים, אסיפה כללית). גוף זה רשאי לבקש מהמועצה האקדמית העליונה לשוב ולדון בהחלטות שאינן תואמות את מדיניות המכללה. בכל מקרה לא יקבל גוף זה החלטות בנושאים אקדמיים.

3.2.  תפקידי המועצה האקדמית העליונה:

א. במסגרת תפקידיה תעסוק המועצה האקדמית העליונה, בין השאר, בנושאים הבאים: הכנת תכניות לפיתוח אקדמי של המוסד, לרבות המלצות לפתיחה וסגירה של תכניות ומתן המלצות לגוף המנהל העליון באשר לתכניות שיש להן משמעויות כספיות.

ב. אישור תכניות לימודים, בכפוף לכללי המועצה להשכלה גבוהה, נהליה והחלטותיה ופיקוח על רמתן.

ג. קביעת תנאי הקבלה של סטודנטים למוסד, תנאי מעבר, תנאי הפסקת לימודים ותנאי סיום, ומשך הלימודים המינימלי והמקסימלי האפשרי לכל תכנית.

ד. קביעת כללים לפיקוח על רמת ההוראה ועל סדרי הבחינות.

ה. קביעת כללים למתן תעודות ותארים בכפוף לאישור המל"ג.

ו. קביעת תקנון אתיקה של חברי הסגל האקדמי במוסד ותקנון משמעת של הסטודנטים.

ז. קביעת תקנון המינויים והכללים להעלאות בדרגה של הסגל האקדמי – בהתבסס על קריטריונים וכללים שתציע/שיציעו ועדת/ועדות המינויים של המוסד בכפוף לעקרונות שהותוו על ידי המל"ג.

ח. בחירת ועדת המינויים המוסדית.

ט. קבלת דיווח על המלצות ועדת המינויים המוסדית באשר למינויים שבסמכותה. אישור התיקים המועברים לוועדות המינויים העליונות של המל"ג למינוי פרופסורים ייעשה על-ידי ועדת משנה של 3 מחברי המועצה האקדמית בדרגת פרופסור.[2]

י. מעקב אחר הכנות המוסד לקראת הליכי הערכת האיכות מטעם המל"ג ואחר מהלכה של הבדיקה על-ידי הוועדה המעריכה החיצונית.

יא. המועצה האקדמית העליונה תוכל לדון ולהחליט בנושאים אקדמיים נוספים לפי צרכי המוסד כל עוד הם עומדים בהנחיות המל"ג וכלליה.

3.3.  דרכי עבודת המועצה האקדמית העליונה:

א. המועצה האקדמית העליונה תתכנס באופן סדיר ולא פחות מ- 3 פעמים בשנה.

ב. ייקבע קוורום לקיום ישיבות המועצה האקדמית העליונה.

ג. יירשם פרוטוקול של החלטות המועצה האקדמית העליונה.

ד. המועצה האקדמית העליונה תוכל להקים ועדות קבע וועדות אד-הוק, ולהאציל להן מסמכויותיה. ועדות הקבע ימונו ע"י המועצה האקדמית העליונה על בסיס קדנציאלי עפ"י תקנון המוסד. ועדות אלה תדווחנה למועצה האקדמית העליונה באופן שוטף אודות פעולותיהן.

3.4.  הרכב המועצה האקדמית העליונה:

הרכב המועצה האקדמית העליונה צריך שיאפשר לה לעמוד בהגדרות ובתפקידים המנויים בסעיפים 3.1 ו-3.2. על כן:

א. בראש המועצה האקדמית העליונה יעמוד איש אקדמיה בכיר בדרגת פרופסור, רצוי פרופסור מן המניין.

ב. המועצה האקדמית העליונה תורכב מלפחות 2/3 פרופסורים היכולים להיות מן המוסד עצמו וממוסדות אחרים להשכלה גבוהה, כולל פרופסורים אמריטי. לפחות רבע מחברי המועצה האקדמית העליונה יהיו בדרגת פרופסור מן המניין. במוסדות העוסקים בתחומי האמנות והעיצוב ניתן לצרף למועצה האקדמית אמנים ויוצרים מהשורה הראשונה, שאינם בהכרח בעלי תארים אקדמיים מתקדמים, כאשר מספרם של המורים הבכירים בדרגת פרופסור מן המניין יהווה לפחות רבע מחברי המועצה האקדמית העליונה.

ג. במועצה האקדמית העליונה יכהנו בתוקף תפקידם בעלי תפקידים בכירים (כגון: דיקנים/ ראשי בי"ס/ראשי חוגים) – כולם או חלקם – המועסקים במוסד בהיקף של לפחות חצי משרה.

ד. למועצה האקדמית העליונה ייבחרו שני נציגים של הסגל: נציג אחד של המרצים ונציג אחד של המרצים הבכירים. נציגים אלה יהיו בעלי תואר שלישי (למעט במוסדות לאומנות ועיצוב) המועסקים במוסד בהיקף של לפחות חצי משרה, כאשר מקום עבודתם העיקרי הינו במוסד ואין להם תפקיד שעלול להעמידם במצב של ניגוד עניינים. המרצים והמרצים הבכירים יבחרו את נציגיהם למועצה האקדמית העליונה. נציג סטודנטים ישמש כמשקיף. המוסד יוכל לצרף כחברים במועצה האקדמית גם נציג סגל זוטר ונציג סטודנטים. במקרה שנציג סטודנטים ישמש כחבר במועצה האקדמית, לא יהיה נציג סטודנטים כמשקיף.

ה. חברי המועצה האקדמית העליונה הבאים מחוץ למוסד יבואו ממגוון מוסדות וממגוון תחומים (ולא בהכרח מהתחומים בהם עוסק המוסד).

ו. חבר במועצה אקדמית עליונה יכול שיהיה חבר במועצות אקדמיות עליונות של לא יותר משתי מכללות אקדמיות סה"כ.

ז. מספר חברי המועצה האקדמית העליונה לא יפחת מ- 12 ולא יעלה על 40.

 

4.       ועדות מינויים

4.1.  כללי:

א. מוסד להשכלה גבוהה אשר אינו מוסמך להעניק תארי דוקטור אינו רשאי להעניק תואר דוקטור לשם כבוד.

ב. הגדרות:

1. ועדות מינויים עליונות – ועדות המינויים של המל"ג לדרגות פרופסור חבר ופרופסור מן המניין.

2. ועדת מינויים מוסדית – ועדת משנה של המועצה האקדמית העליונה למינוי לדרגות עד מרצה בכיר (כולל), ולהכנת התיקים לוועדות המינויים העליונות (של המל"ג).

3. ועדת מינויים פנימית – ועדה שרשאי המוסד למנות לצורך מינויים עד לדרגות מרצה (כולל).

ג. ועדות המינויים המוסדית והפנימית שואבות את סמכויותיהן מהמועצה האקדמית העליונה.

ד. ועדות המינויים תתייחסנה אך ורק לדרגות המקובלות בעולם האקדמיה בישראל: מורה, מרצה, מרצה בכיר, פרופסור חבר ופרופסור מן המניין. הדרגה תוענק בהתאם לקריטריונים המקובלים באקדמיה, ללא התניה במכסות כלשהן.

ה. המוסד רשאי לקבוע מסלולי קידום מקבילים - אקדמי-מחקרי (רגיל) ופרקטי-יישומי/מסלול מומחים (מקביל) - ובשניהם תוענקנה הדרגות האקדמיות המקובלות בלבד.

4.2.  ועדות המינויים העליונות של המל"ג למינוי פרופסורים:

א. ועדות המינויים העליונות של המל"ג ידונו בתיקי מועמדים לדרגות פרופסור חבר ופרופסור מן המניין לאחר שאלה אושרו על ידי המועצה האקדמית העליונה של המוסד.

ב. כאשר יובא מועמד לפני ועדת מינויים עליונה יופיעו בפניה ראש המוסד/הנשיא וכן יו"ר המועצה האקדמית העליונה או יו"ר ועדת המינויים המוסדית של המוסד שמציג את המועמד.

ג. לתיק המועמד תצרף המועצה האקדמית העליונה את הקריטריונים המוסדיים להעלאה בדרגה.

ד. בכל ועדת מינויים עליונה יהיו 7 חברים. המינוי של כל חבר יהיה לתקופה של שלוש שנים עם אפשרות לחידוש המינוי לתקופת כהונה אחת נוספת.

ה. מינוי ועדות המינויים העליונות יהיה על ידי המועצה להשכלה גבוהה וניהולן יהיה באחריות מזכירות המל"ג. המזכירות תקיים מעקב אחר הטיפול בבקשות למינוי פרופסורים, כולל רישום תאריכי הגשת הבקשה, הדיון בועדה, מינוי ועדה מקצועית והדיון המסכם.

ו. בוועדות המינויים העליונות יוכלו להיות חברים פרופסורים מן המניין מאוניברסיטאות וממכללות אקדמיות, ובלבד ש- 5 חברים, לפחות, מתוך 7 החברים בוועדה העליונה למינוי פרופסורים יהיו פרופסורים מן המניין מהאוניברסיטאות. על 7 חברי הוועדה הקבועים יתווספו שני נציגי המכללה שהמינוי המוצע מתייחס לחבר סגל שלה, ויהיו בעלי זכות הצבעה ביחס למינוי הנידון.

ז. מזכירות המל"ג וועדות המינויים העליונות תעשינה מאמץ לטפל ביעילות בבקשות לקידום.

4.3. תפקידי ועדת המינויים המוסדית:

א. ועדת המינויים המוסדית, הכפופה למועצה האקדמית העליונה, תגבש קריטריונים למינוי ולקידום מורים לכלל הדרגות כולל לדרגת פרופסור מן המניין, ותעביר קריטריונים אלה לאישור המועצה האקדמית העליונה. קריטריונים אלה ישקפו את הקריטריונים המקובלים באקדמיה תוך התאמתם לאופי הייחודי של המוסד ולהיותו מוסד להשכלה גבוהה שאינו אוניברסיטה. ועדת המינויים תפעל בהתאם לקריטריונים שתאשר המועצה האקדמית העליונה.

ב. דרגות עד מרצה בכיר (כולל) יוענקו לחברי הסגל על ידי המוסד בהתאם להחלטת ועדת המינויים המוסדית, שהחלטותיה תדווחנה למועצה האקדמית העליונה. אישור תיקים שיועברו לועדות המינויים העליונות של מל"ג לצורך מתן דרגת פרופסור ייעשה ע"י ועדת משנה של 3 מבין חברי המועצה האקדמית בדרגת פרופסור.

ג. ועדת המינויים המוסדית תשמש כוועדת ערר על החלטות ועדת המינויים הפנימית במוסדות שיבחרו להפעיל ועדת מינויים פנימית.

ד. מוסד שהעמיד לפחות 4 מחזורי בוגרים, ומועסקים בו במשרה מלאה לפחות שנתיים לא פחות מ- 20 פרופסורים, כאשר לפחות מחציתם פרופסורים מן המניין יהיה רשאי להגיש למל"ג בקשה להעניק דרגת פרופסור חבר. פורום יושבי ראש הוועדות העליונות של המל"ג למינוי פרופסורים ימליץ בפני המל"ג אם לקבל את הבקשה או לדחותה. מוסד שיקבל אישור להעניק דרגת פרופסור חבר יחוייב להעמיד ועדת מינויים מוסדית המורכבת כולה מפרופסורים מן המניין.

4.4. הרכב ועדת המינויים המוסדית

א. המועצה האקדמית העליונה תמנה ועדת מינויים מוסדית שיהיה בה רוב לפרופסורים מן המכללה ומחוץ לה. בראש הוועדה יעמוד איש אקדמיה בכיר בדרגת פרופסור מן המניין, רצוי שיהיה מועסק במוסד במשרה.

ב. כנאמר לעיל - ראש מוסד/הנשיא שהוא פרופסור מן המניין, לא יהיה בו זמנית יו"ר המועצה האקדמית העליונה של המוסד ויו"ר ועדת המינויים. אם יחליט לכהן כיו"ר המועצה האקדמית העליונה, ימונה לתפקיד יו"ר ועדת המינויים פרופסור מן המניין, רצוי מי שמכהן במוסד במשרה. אם יחליט לכהן כיו"ר ועדת המינויים, ימונה לתפקיד יו"ר המועצה האקדמית העליונה איש סגל בכיר בדרגת פרופסור.

ג. אם ראש המוסד/הנשיא הוא פרופסור חבר, הוא יוכל לעמוד בראש המועצה האקדמית העליונה אך בראש ועדת המינויים יעמוד פרופסור מן המניין שימונה ע"י ראש המוסד/הנשיא באישור המועצה האקדמית העליונה, ורצוי שיועסק במוסד במשרה.

ד. ועדת המינויים תמנה לא פחות מ- 5 חברים.

ה. ייקבע קוורום לקיום ישיבות ועדת המינויים.

ו. ועדת המינויים המוסדית תפעל על בסיס קדנציאלי עפ"י התקנון האקדמי של המוסד.

4.5. ועדת מינויים פנימית

א. מועצה אקדמית עליונה שתבקש לעשות כן תוכל למנות ועדת מינויים פנימית למינוי ולקידום מורים עד דרגת מרצה (כולל).

ב. ועדת המינויים הפנימית תפעל בהתאם לקריטריונים שתאשר המועצה האקדמית העליונה.

ג. החלטות ועדת המינויים הפנימית יועברו כדיווח למועצה האקדמית העליונה של המוסד.

ד. ועדת המינויים המוסדית תשמש כוועדת ערר על החלטות ועדת המינויים הפנימית.

ה. בראש ועדת המינויים הפנימית יעמוד ראש המוסד או חבר סגל במוסד בדרגת פרופסור (חבר או מן המניין) שמינויו יאושר ע"י המועצה האקדמית העליונה של המוסד.

ו. ועדת מינויים זו תורכב מחברי הסגל הבכיר של המכללה בדרגת מרצה בכיר ומעלה, והרכבה יאושר על ידי המועצה האקדמית העליונה.

ז. ועדת המינויים הפנימית תמנה לא פחות מ- 5 חברים.

ח. ייקבע קוורום לקיום ישיבות ועדת המינויים הפנימית.

4.6. אכיפה – יישום החלטת המל"ג בנושא הניהול האקדמי

מזכיר המל"ג אחראי להציג בפני מליאת המל"ג בתחילת כל שנת לימודים אקדמית את אופן יישום ההחלטות בנושא הניהול האקדמי ולהצביע על החריגות בנושא זה.

4.7. מרכיב האכיפה

תוקם ועדה אשר יהא לה מנדט לדון אד-הוק בחריגות של כלל המוסדות להשכלה גבוהה מהחלטות המל"ג  בנושא הניהול האקדמי ולהמליץ למל"ג על דרכי טיפול.

[1] בישיבתה ביום 7.12.2004 החליטה המועצה שלא לשנות סעיף זה (החלטה מס' 618/10). החלטה זו קיבלה משנה תוקף בהחלטת מל"ג 387/11 מיום 1.7.2008.

[2]  נהלים מפורטים באשר לסעיפים ז-ט (במסגרת סעיף 3.2) מופיעים בהמשך בסעיפים 4.1 ו- 4.3.