12/02/19

ההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות – החלטת מל"ג מיום 12.2.2019

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את עדכון ההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות.

הנחיות תאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות

ההנחיות שלהלן נועדו להבטיח את עצמאותו של מוסד להשכלה גבוהה כמתחייב בסעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן – חוק המל"ג), וכן את ניהולו התקין, לרבות מניעת מעורבותם של גורמים חיצוניים למוסד וניגודי עניינים.
עמידה בהנחיות אלה תהיה תנאי להכרה במוסד כמוסד להשכלה גבוהה.

1. אופן ההתאגדות – עמותה או חל"צ
הפעילות האקדמית של המכללות האקדמיות תהיה במסגרת עמותה רשומה (ע"ר) או חברה לתועלת הציבור (חל"צ).
לצורך הנוחות, בכל מקום שבו כתוב "המוסד" הכוונה היא למוסד להשכלה גבוהה שהתאגד לפי אחת משתי צורות התאגדות אלה, ובכל מקום שבו נכתב "הוועד המנהל" הכוונה היא לוועד בעמותה ולדירקטוריון בחל"צ. מקום שבו נדרשת הבחנה ביניהן בשל הוראות שונות בחוקים הרלוונטיים – חוק העמותות, התש"ם-1980 (להלן – חוק העמותות), וחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן – חוק החברות), והתקנות לפיהם (להלן – החקיקה הרלוונטית), יצוין הדבר במפורש.
התקנון של המוסד יבטיח את העצמאות האקדמית והמינהלית ואי-התלות של המוסד מכל גוף או גורם או אחר, יהיה תואם את החקיקה הרלוונטית כאמור ואת ה"הנחיות להתנהלות עמותות" שפרסמה רשות התאגידים (להלן – הנחיות ניהול תקין) ושהוחלו על ידה בשינויים המחויבים גם על חל"צ, בנוסחן המעודכן מעת לעת, וכן יהיה מבוסס על העקרונות המפורטים במסמך זה להלן.
מוסד שסבור כי בשל נסיבותיו המיוחדות או מאפייניו הייחודיים יש הצדקה לסטות בעניינו מההנחיות, רשאי לפנות למועצה להשכלה גבוהה (להלן – המל"ג) בבקשה מנומקת להתיר לו לקבוע בתקנונו הוראה שונה בעניין מסוים, ובלבד שהבקשה אינה סותרת את החקיקה הרלוונטית.

2. שם המוסד
שם העמותה או החל"צ, היינו – שם המוסד, יהיה השם שאושר על ידי המל"ג ורשם העמותות או רשם ההקדשות, לפי העניין, ונרשם בתעודת ההתאגדות, והוא יירשם בתעודות ההיתר וההכרה.

3. מטרה
מטרתו המרכזית ועיקר פעילותו של המוסד היא לקיים פעילות השכלה גבוהה.

4.הגבלות מימון[1]

מוסד שהמדינה משתתפת בתקציביו (להלן – "מוסד נתמך"):
4.1. מוסד נתמך לא יקבל כספים או תרומה בעין מהמדינה, למעט ות"ת, וכן מגוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, או גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק האמור, או מהמוסדות הלאומיים; לעניין זה, "המוסדות הלאומיים" – ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל וקרן קיימת לישראל, וכן תאגידים בשליטתן.
4.2. על אף האמור בסעיף 4.1 ובהתאם להנחיות ות"ת כפי שתקבענה מעת לעת (לרבות בכל הנוגע לדיווח או אישור) –
4.2.1. מוסד נתמך יוכל להתקשר עם המדינה ועם גורמים כאמור בסעיף 4.1 לצורך מתן שירות שאיננו אקדמי וכן לביצוע מחקר מוגדר, כנגד תמורה כספית, וכן לקבל מהם כספים לשם חלוקתם כמלגות לסטודנטים או לפעילות רווחה ולקבל תקציבים תחרותיים אישיים לחוקרים דוגמת מענקים מקרנות מחקר או תקציבים לתשתיות מחקר;
4.2.2. מוסד נתמך רשאי לקבל כספים מהמדינה ומגורמים המנויים בסעיף 4.1, וכן לקבל כספים ממוסד נתמך אחר לצורך הפעלת תכנית אקדמית משותפת;
4.2.3. מוסד נתמך רשאי לקבל תרומה בעין (לרבות הקצאת קרקע) מהמדינה ומגורמים כאמור בסעיף 4.1 אם שיקול הדעת המכריע לשימוש בתרומה יהיה למוסד;
4.2.4. מוסד נתמך שהוא מוסד להכשרת עובדי חינוך אשר ות"ת אינה משתתפת בתקציביו, יוכל לקבל כספים ממשרד החינוך;
4.2.5. מוסד נתמך יוכל לקבל כספים מהאפוטרופוס הכללי או מוועדת העזבונות במשרד המשפטים.
מוסד שהמדינה אינה משתתפת בתקציביו (להלן – "מוסד שאינו נתמך"):
4.3. מוסד שאינו נתמך לא יקבל כספים או תרומה בעין מהמדינה, מגוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, או גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק האמור, או מהמוסדות הלאומיים.
4.4. על אף האמור בסעיף 4.3 –
4.4.1. מוסד שאינו נתמך יוכל להתקשר עם המדינה ועם גורמים כאמור בסעיף 4.3 לצורך מתן שירות שאיננו אקדמי וכן לביצוע מחקר מוגדר, כנגד תמורה כספית, וכן לקבל מהם כספים לשם חלוקתם כמלגות לסטודנטים ולקבל תקציבים תחרותיים אישיים לחוקרים דוגמת מענקים מקרנות מחקר;
4.4.2. מוסד שאינו נתמך יוכל לקבל כספים ממוסד להשכלה גבוהה נתמך לצורך הפעלת תכנית אקדמית משותפת;
4.4.3. מוסד שאינו נתמך יוכל לקבל כספים מהאפוטרופוס הכללי או מוועדת העזבונות במשרד המשפטים.

5. האסיפה הכללית
סמכויות
5.1 מבלי לגרוע מהוראות החקיקה הרלוונטית, האסיפה הכללית –
5.1.1. תמנה את חברי הוועד המנהל, כאמור בסעיף ‎6.5;
5.1.2. תמנה את חברי ועדת הביקורת, כאמור בסעיף ‎11.2;
5.1.3. תמנה את נשיא המוסד, כאמור בסעיף ‎7.4;
5.1.4. תמנה את רואה החשבון המבקר ותקבע את שכרו;
5.1.5. תאשר את הדו"ח הכספי השנתי והדו"ח המילולי השנתי;
5.1.6. תדון בדו"ח השנתי המוגש על ידי נשיא המוסד כאמור בסעיף ‎7.2.5;
5.1.7. תדון בדיווח של ועדת הביקורת על מסקנותיה מבדיקות שביצעה במוסד;
5.1.8. תחליט בדבר תשלום גמול לחברי הוועד המנהל או לחברי ועדת הביקורת בהתאם לתקנות הרלוונטיות, ותקבע נהלים בעניין החזר הוצאות לפי תקנות אלה;
5.1.9. תאשר שינויים בתקנון, לרבות שינוי שם התאגיד או מטרותיו, בכפוף לאמור בסעיף ‎16;
5.1.10. תחליט על פירוק המוסד, בכפוף לאמור בסעיף ‎15 לעניין נכסיו.
הרכב
5.2. מספר חברי האסיפה הכללית לא יפחת מ-23. תאגיד אינו יכול להיות חבר באסיפה הכללית.
5.3. רוב מכלל חברי האסיפה הכללית יהיו אזרחי ישראל או תושביה.
5.4. שיעור החברים באסיפה הכללית שהם גורמים חיצוניים לא יעלה על 20% מכלל חבריה, ושיעור החברים באסיפה הכללית שהם גורמים פנימיים לא יעלה על 20% מכלל חבריה. יתר החברים יהיה מקרב הציבור.
לעניין זה –
"גורמים חיצוניים" – אישים שמייצגים גופים, מוסדות ותאגידים חיצוניים למוסד או מומלצים על ידם, שיש להם עניין בפעילות המוסד, או נושאי משרה ועובדים בכירים בגופים, מוסדות ותאגידים כאמור, או מי מטעמם, כדוגמת רשויות מקומיות, רשתות חינוך, איגודים מקצועיים, מוסדות אחרים להשכלה גבוהה, יזמי ומייסדי המוסד, תורם משמעותי, וכן מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שהוא בעל שליטה בו או שהוא מייצג אותו, קשר עסקי או כספי עם המוסד;
"גורמים פנימיים" – עובדי המוסד (סגל אקדמי ומינהלי), וכן סטודנטים הלומדים במוסד; מובהר כי מי שסיים את לימודיו במוסד לא ייחשב לגורם פנימי, ושעובד המוסד וסטודנט הלומד בו לא יחשבו גם כגורם חיצוני רק בשל קשריהם אלה למוסד;
"מייסדים", בעמותה – מי שרשומים כחברי העמותה בבקשה לרישום העמותה, ובחברה לתועלת הציבור – בעלי המניות הראשונים שחתמו על התקנון שהוגש עם הבקשה לרישומה;
"מקרב הציבור" – מי שאינו גורם חיצוני או גורם פנימי, לרבות תורם שאינו תורם משמעותי;
"תורם משמעותי" – מי שתרם למוסד במהלך שנה סכום שעלה על 10 אחוזים מן התקציב השנתי של המוסד בשנה שבה ניתנה התרומה, או תרומה בעין בשווי כאמור, וביום מינויו טרם חלפו שלוש שנים מיום מתן התרומה, לרבות אדם המייצג תורם כאמור. ¬
5.5. כל חברי האסיפה הכללית ימונו בידי האסיפה הכללית או הוועד המנהל, כפי שייקבע בתקנון, לפי המלצת ועדת מינוי או לפי המלצת 5 חברים מהאסיפה הכללית. הרכב ועדת המינוי יהיה כלהלן: יו"ר האסיפה הכללית, יו"ר הוועד המנהל, שני חברים מקרב הציבור באסיפה הכללית שהאסיפה תמנה והיא רשאית גם למנות חבר נוסף מקרב הסגל האקדמי במוסד או מקרב הציבור; יו"ר הוועדה יהיה יו"ר הגורם הממנה. הגורם הממנה רשאי שלא לקבל המלצה למינוי ולבקש להגיש המלצה נוספת במקומה.
5.6. אם נקבע בתקנון כי גורם נוסף כלשהו רשאי להציע למנות מספר חברים באסיפה הכללית או שיעור מסוים מהם, הצעת אותו גורם תובא לפני ועדת המינוי, ואם היא לא תאשר את ההצעה יהיה על אותו גורם להציע לוועדה מועמדים אחרים.
5.7. לאסיפה הכללית ימונו 2 סטודנטים הלומדים במוסד.
5.8. יו"ר האסיפה הכללית ייבחר בידי האסיפה הכללית מבין החברים בה מקרב הציבור.
תקופת כהונה
5.9. הכהונה של חבר האסיפה הכללית תהיה לתקופה קצובה בהתאם לקבוע בתקנון, שלא תעלה על 4 שנים, וניתן להאריכה לתקופות נוספות בלי צורך בהמלצת ועדת המינוי.
ישיבות
5.10. האסיפה הכללית תתכנס לפחות אחת לשנה.
5.11. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות 60% מחברי האסיפה, ובכלל זה לפחות מחצית מהחברים מקרב הציבור המכהנים באותה עת; נוכח מניין זה בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים. לא נתכנס המניין האמור בתוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשני ימי עבודה לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה, ובלבד שלפחות מחציתם יהיו חברים מקרב הציבור. לא נתכנס המניין האמור גם בישיבה זו, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נפרדת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.
5.12. חבר האסיפה הכללית לא ישתתף בדיון ובהצבעה בנושא שיש לו בו עניין אישי, לרבות עניין אישי של קרובו ושל גוף שהוא מייצג או שהוא עובד בו או נושא משרה בו או בעל עניין בו; לעניין זה, "קרוב" – בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות והורה של בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה.

6. הוועד המנהל
סמכויות
6.1. הוועד המנהל יתווה את מדיניות המוסד ויפקח על ביצוע תפקידי הנשיא ופעולותיו, ובכלל זה, ובלי לגרוע מסמכויותיו לפי החקיקה הרלוונטית, הוועד המנהל –
6.1.1. יקבע את תכניות הפעולה של המוסד, עקרונות למימונן וסדרי עדיפויות ביניהן;
6.1.2. יקבע דרכי פעולה לביצוע מטרות המוסד;
6.1.3. יבדוק את מצבו הכספי של המוסד, ידון בתקציב השנתי שהוגש לו על ידי נשיא המוסד ויאשרו ויקבע את מסגרת האשראי שהמוסד רשאי ליטול, ובלבד שבמוסד נתמך תהיה מסגרת האשראי כפי שתאשר ות"ת;
6.1.4. יקבע את המבנה הארגוני של המוסד, בכפוף לתקנון המוסד ולהנחיות אלה;
6.1.5. יגיש לאסיפה הכללית את הצעתו למינוי נשיא המוסד, כאמור בסעיף ‎7.4;
6.1.6. ימנה את המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים/רקטור (להלן – המשנה לנשיא), כאמור בסעיף ‎8.2;
6.1.7. ימנה את המנהל הכללי או סגן נשיא לעניינים מינהליים (להלן – מנהל כללי), כאמור בסעיף ‎9;
6.1.8. ימנה את ראש מינהל הכספים ואת היועץ המשפטי, כאמור בסעיף ‎10.3, ויקבע את סמכויותיהם של סגני הנשיא, כאמור בסעיף ‎10.1;
6.1.9. יאשר כללים למינוי נושאי משרה בכירים נוספים, יקבע את מדיניות השכר והתגמול, ובמוסד נתמך - בכפוף להנחיות ות"ת;
6.1.10. יכנס ישיבות של האסיפה הכללית מן המניין ושלא מן המניין, בתיאום עם יו"ר האסיפה בכפוף לכל דין;
6.1.11. יכין ויאשר את הדו"ח הכספי השנתי ואת הדו"ח המילולי השנתי של המוסד, ויביאם לאישור האסיפה הכללית;
6.1.12. יקבע נהלים בכתב המסדירים פעילויות שגרתיות משמעותיות במוסד;
6.1.13. ידון, יחליט ויפעל בכל ענייני המוסד, כפי שימצא לנכון;
6.1.14. ימנה, בהסכמת ועדת הביקורת, את המבקר הפנימי, ואם לא הגיעו הוועד המנהל וועדת הביקורת להסכמה על מינוי המבקר הפנימי, תכריע האסיפה הכללית, ויאשר את תכנית העבודה של המבקר הפנימי, לאחר שוועדת הביקורת בחנה אותה, בשינויים הנראים לו;
6.1.15. יקבע את זכויות החתימה במוסד, בכפוף לאמור בסעיף ‎14;
6.1.16. ינהל פנקס חברים של האסיפה הכללית וחברי הוועד המנהל;
6.1.17. יהיה בעל כל סמכות שלא יוחדה בחקיקה הרלוונטית, בהנחיות ניהול תקין או במסמך זה, לגורם אחר;
6.2. החלטה של הוועד המנהל שיש לה השלכות אקדמיות, לרבות נושאי תקן ותנאי העסקה של הסגל האקדמי, תתקבל רק לאחר קבלת חוות דעתם של המועצה האקדמית של המוסד ושל הנשיא. הוועד המנהל רשאי לבקש את המועצה האקדמית לשוב ולדון בהחלטות שאינן תואמות את מדיניות המוסד או תקציבו.
הרכב
6.3. מספר חברי הוועד המנהל לא יפחת מ-7 ולא יעלה על 15.
6.4. לפחות 85% מחברי הוועד המנהל יהיו אזרחי ישראל או תושביה.
6.5. חברי הוועד המנהל ימונו בידי האסיפה הכללית, כאמור בסעיף ‎6.11.
6.6. שיעור החברים בוועד המנהל שהם גורמים חיצוניים כהגדרתם בסעיף ‎5.4 לא יעלה על 20% מכלל חבריו.
6.7. לא ימונו לוועד המנהל גורמים פנימיים כהגדרתם בסעיף 5.4, זולת נשיא המוסד והמשנה לנשיא לעניינים אקדמיים או מי שמכהן בתפקיד דומה אף אם תוארו שונה, וכן אנשי סגל אקדמי ליבתי כהגדרתם בהחלטות מל"ג וות"ת, שאינם נושאים גם בתפקיד ניהולי במוסד, לרבות דיקן, ואינם מכהנים בוועד של עובדי המוסד או בארגון יציג או בנציגות שלהם. כמו כן ניתן למנות לוועד המנהל סטודנט אחד הלומד במוסד, ובלבד שלא יהיה במינוי כאמור כדי לגרום לכך שרוב חברי הוועד המנהל לא יהיו מקרב הציבור כמשמעות מונח זה בסעיף 5.4.
6.8. שיעור אנשי סגל ליבתי בוועד המנהל לא יעלה על 20% מכלל חבריו.
6.9. על אף האמור בסעיף ‎6.8, אם נשיא המוסד או המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, או מי שמכהן בתפקיד דומה אף אם תוארו שונה, מונו לחברי הוועד המנהל, שיעורם של כלל החברים שמונו לפי סעיף ‎6.8 ולפי סעיף זה לא יעלה על 25% מכלל החברים בוועד המנהל.
6.10. יתר חברי הוועד המנהל יהיו אישים מקרב הציבור; אחד לפחות מהם יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעותה בסעיף 240 לחוק החברות.
6.11. כל חברי הוועד המנהל ימונו לפי המלצת ועדת המינוי האמורה בסעיף ‎5.5 או שהרכבה כהרכב ועדת המינוי האמורה בסעיף ‎5.5, או לפי המלצת 5 חברים מהאסיפה הכללית. מובהר כי בעמותה ניתן להמליץ גם על מי שאינו חבר העמותה באותה עת, ואם האסיפה הכללית תחליט למנותו הוא יתקבל גם כחבר העמותה.
אם נקבע בתקנון כי גורם נוסף כלשהו רשאי להציע למנות מספר חברים לוועד המנהל או שיעור מסוים מהם, הצעת אותו גורם תובא לפני ועדת המינוי, ואם היא לא תאשר את ההצעה יהיה על אותו גורם להציע מועמדים אחרים.
האסיפה הכללית רשאית שלא לקבל המלצה למינוי ולבקש להגיש המלצה נוספת במקומה.
6.12. אלה לא יכהנו כחברים בוועד המנהל:
6.12.1. מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שהוא בעל שליטה בו או שהוא מייצג אותו, קשר עסקי או כספי עם המוסד; מובהר כי תורם משמעותי יחשב כמי שיש לו קשר כאמור, וגורמים פנימיים לא ייחשבו כמי שיש להם קשר כאמור רק בשל היותם גורמים פנימיים;
6.12.2. מי שעיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כחבר הוועד המנהל, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כחבר הוועד המנהל;
6.12.3. שר, סגן שר וחבר הכנסת;
6.12.4. ראש רשות מקומית וסגן ראש רשות מקומית שלה נגיעה לפעילות המוסד;
6.12.5. מי שאינו רשאי לכהן לפי החקיקה הרלוונטית או לפי הנחיות ניהול תקין.
6.13. יו"ר הוועד המנהל יהיה חבר מקרב הציבור ויהיה חבר גם באסיפה הכללית, אך לא יכהן כיו"ר האסיפה הכללית.
תקופת כהונה
6.14. הכהונה של חבר הוועד המנהל תהיה לתקופה קצובה בהתאם לקבוע בתקנון, שלא תעלה על 4 שנים, וניתן להאריכה לתקופות כהונה נוספות בלי צורך בהמלצת ועדת המינוי, ובלבד שלא יכהן יותר מ-12 שנים.
ישיבות
6.15. הוועד המנהל יתכנס לישיבות לפחות אחת לחודשיים.
6.16. מניין חוקי לישיבות הוועד המנהל יהיה לפחות 60% ממספר חברי הוועד המנהל.
6.17. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6.15, הוועד המנהל רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל החברים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן, אלא אם כן נשללה רשות זו בתקנון; הוועד המנהל רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל החברים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין, אלא אם כן נשללה רשות זו בתקנון.
6.18. כל חבר בוועד המנהל מחויב להימנע מניגודי עניינים, וככל שיהיה צורך בכך ייקבעו הוראות המתייחסות לנושאים ולגורמים מסוימים, לפי הנחיות היועץ המשפטי של המוסד. כן יובהר כי חבר בוועד המנהל לא ישתתף בדיון ובהצבעה בנושא שיש לו בו עניין אישי, לרבות עניין אישי של קרובו ושל גוף שהוא מייצג או שהוא עובד בו או נושא משרה בו או בעל עניין בו.

7. הנשיא
סמכויות
7.1. נשיא המוסד אחראי לניהול השוטף של ענייני המוסד במסגרת המדיניות שקבע הוועד המנהל וכפוף להנחיותיו, יהיו לו כל סמכויות הביצוע והוא יהיה נתון לפיקוחו של הוועד המנהל.
7.2. בלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎7.1, הנשיא –
7.2.1. יישא באחריות בפני האסיפה הכללית והוועד המנהל לניהול המוסד, איכותו ורמתו האקדמית;
7.2.2. ייצג את המוסד כלפי חוץ וינהל את הטקסים הרשמיים שלו;
7.2.3. יהיה אחראי לביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד המנהל;
7.2.4. יכין את תקציב המוסד ויביאו לאישור הוועד המנהל; התקציב יהיה לשנת לימודים אקדמית;
7.2.5. יגיש לאסיפה הכללית ולוועד המנהל דוחות תקופתיים ושנתיים על פעילות המוסד, והתקדמותו במימוש מטרותיו, יעדיו ותכניותיו, וכן דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף שיקבע הוועד המנהל;
7.2.6. ייזום, יכין, יביא לאישור הוועד המנהל וירכז את ביצוע התכניות לקידום המוסד ולפיתוחו, לרבות מימון תקציבי המוסד, גיוס אמצעים עבורו, תכנון אקדמי ופיתוח פיזי;
7.2.7. ימנה את חברי המועצה האקדמית העליונה;
7.2.8. יהיה אחראי לביצוע החלטות המועצה האקדמית העליונה;
7.2.9. יקבל לעבודה חברי סגל אקדמי לפי כללים שייקבע הוועד המנהל;
7.2.10. ישתתף בכל ישיבות האסיפה הכללית וכן בכל ישיבות הוועד המנהל וידווח לו על פעולותיו.
כשירות ומינוי
7.3. כשיר להתמנות לנשיא המוסד מי שהוא פרופסור, רצוי פרופסור מן המניין, ויש לו ניסיון ניהולי מתאים. הנשיא יועסק כעובד המוסד במשרה מלאה, והמוסד יהיה מקום עבודתו היחיד.
7.4. הנשיא ימונה בידי האסיפה הכללית לפי הצעת הוועד המנהל. הצעת הוועד המנהל תהיה לפי המלצה של וועדת איתור בת 5-6 חברים שזה הרכבה: יו"ר הוועד המנהל, שיהיה יו"ר הוועדה, יו"ר האסיפה הכללית, 1-2 חברי סגל אקדמי מהמוסד או מחוצה לו שתמנה האסיפה הכללית, ו- 2 אנשים מקרב הציבור שעליהם ימליץ הוועד המנהל. הוועד המנהל רשאי שלא לקבל המלצה של ועדת האיתור ולבקשה להגיש המלצה נוספת במקומה.
תקופת כהונה
7.5. הנשיא ימונה לתקופת כהונה קצובה בהתאם לקבוע בתקנון, שלא תעלה על 5 שנים, אשר ניתן להאריכה לתקופה או תקופות נוספות. הארכת תקופת כהונה רצופה כאמור תהיה בהחלטת האסיפה הכללית לפי הצעת הוועד המנהל, ואינה טעונה המלצה של ועדת איתור. סך כל תקופות הכהונה, אף אם אינן רצופות, לא יעלה על 12 שנים.
7.6. כהונתו של הנשיא לא תופסק לפני תום התקופה שלה מונה אלא אם כן הוחלט על כך בוועד המנהל ובאסיפה הכללית, לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו.
7.7. נבצר מהנשיא למלא את תפקידו, ימנה הוועד המנהל ממלא מקום לנשיא מבין מי שכפוף במישרין לנשיא, ובלבד שהוא פרופסור, וזאת לתקופה או לתקופות שלא יעלו במצטבר על ששה חודשים.

8. משנה לנשיא לעניינים אקדמיים/רקטור
סמכויות ומינוי
8.1. מוסד שבו לומדים יותר מ- 6,000 סטודנטים ימנה משנה לנשיא כאמור בסעיף ‎6.1.6. סמכויותיו ותפקידיו יהיו כפי שייקבע בתקנון או כפי שיקבע הנשיא באישור הוועד המנהל.
8.2. משנה לנשיא ימונה בידי הוועד המנהל לפי הצעת הנשיא ובהיוועצות עם המועצה האקדמית. כשיר להתמנות כמשנה לנשיא פרופסור, רצוי פרופסור מן המניין, שיש לו ניסיון ניהולי מתאים. משנה לנשיא יועסק כעובד המוסד במשרה מלאה, והמוסד יהיה מקום עבודתו היחיד.
8.3. מוסד שבו לומדים פחות מ-6,000 סטודנטים רשאי למנות משנה לנשיא, ואם עשה כן יחולו לגביו הוראות סעיף 8 זה.
תקופת כהונה
8.4. משנה לנשיא ימונה לתקופת כהונה קצובה בהתאם לקבוע בתקנון, שלא תעלה על 5 שנים, והוועד המנהל רשאי להאריכה, לפי הצעת הנשיא ובהיוועצות עם המועצה האקדמית, לתקופות נוספות של עד חמש שנים כל אחת.
8.5. כהונתו של משנה לנשיא לא תופסק לפני תום התקופה שלה מונה אלא אם כן הוחלט על כך בוועד המנהל בכפוף לאישור הנשיא ובהיוועצות עם המועצה האקדמית, לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו.

9. מנהל כללי
9.1. בכל מוסד ימונה מנהל כללי כאמור בסעיף ‎6.1.7. המנהל הכללי יהיה כפוף לנשיא וסמכויותיו ותפקידיו יהיו כפי שייקבע בתקנון או כפי שיקבע הנשיא באישור הוועד המנהל, ויכללו, בין היתר, קבלת עובדים שאינם סגל אקדמי לפי כללים שייקבע הוועד המנהל.
9.2. מנהל כללי ימונה בידי הוועד המנהל בהסכמת הנשיא.
9.3. מנהל כללי ימונה לתקופת כהונה קצובה של עד חמש שנים, והוועד המנהל רשאי להאריכה בהסכמת הנשיא לתקופות נוספות של עד חמש שנים כל אחת.
9.4. הוועד המנהל רשאי להחליט על סיום כהונתו של המנהל הכללי לפני תום התקופה שלה מונה או תקופת ההארכה, לפי העניין, לאחר שנתן למנהל הכללי הזדמנות להשמיע את טענותיו ושמע את עמדת הנשיא.

10. סגני נשיא ונושאי משרה אחרים
10.1. הנשיא רשאי למנות סגני נשיא שאינם סגן נשיא לעניינים מינהליים כאמור בסעיף ‎6.1.7; סמכויותיהם של סגני נשיא אלה ייקבעו בידי הוועד המנהל לפי המלצת הנשיא.
10.2. סגני הנשיא יפעלו במסגרת סמכויותיהם לפי הנחיות הנשיא והוראותיו.
10.3. הוועד המנהל ימנה את ראש מינהל הכספים ואת היועץ המשפטי לפי המלצת הנשיא.
10.4. ראש מינהל הכספים יועסק כעובד המוסד בשכר בכפיפות למנכ"ל, והמוסד יהיה מקום עבודתו העיקרי. ראש מינהל הכספים לא ייתן שירותים למוסדות להשכלה גבוהה אחרים.
10.5. הוועד המנהל רשאי למנות בעלי תפקידים נוספים, ובלבד שסמכויותיהם לא תגרענה מסמכויות נושאי משרה בכירים במוסד.

11. ועדת ביקורת
11.1. למוסד תהיה ועדת הביקורת שמספר חבריה לא יפחת משלושה; גורמים חיצוניים וגורמים פנימיים כהגדרתם בסעיף ‎5.4 לא יהיו חברים בוועדת הביקורת.
11.2. חברי ועדת הביקורת ימונו בידי האסיפה הכללית.
11.3. ועדת הביקורת רשאית לדרוש כינוס של הוועד המנהל או האסיפה הכללית, לצורך הבאת מסקנותיה לפניהם, ואם לא כונסה ישיבת הוועד המנהל או האסיפה הכללית, לכנסה בעצמה.
11.4. סמכויות ועדת הביקורת יהיו בהתאם לקבוע בחקיקה.

12. מבקר פנימי
כל מוסד חייב במינוי מבקר פנימי, והוא ימונה ויפעל כאמור בסעיף 15א לחוק המל"ג וכאמור בחקיקה הרלוונטית, לפי העניין.

13. רואה חשבון מבקר
כל מוסד חייב במינוי רואה חשבון מבקר, והוא ימונה ויפעל כאמור בחוק החברות או חוק העמותות, לפי העניין.

14. זכויות חתימה
הוועד המנהל יקבע את המורשים להתחייב בשם העמותה ולחתום בשמה, לפי סוגי עניינים והתחייבויות והיקפם הכספי, ובהתאם לנדרש בהנחיות ניהול תקין, ובלבד שהמורשים יהיו עובדי המוסד בשכר, או חברי הוועד המנהל שאינם גורמים חיצוניים. הנשיא יהיה אחד מבעלי זכויות החתימה.

15. נכסים לאחר פירוק
פורק המוסד, ולאחר שנפרעו חובותיו במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לידי מוסד אחר להשכלה גבוהה שהוא מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ובמוסד נתמך – לפי החלטת הות"ת, ולא יחולקו בין חבריו או מייסדיו.

16. שינוי התקנון[2]
כל שינוי של הוראה מהותית בתקנון טעון אישור המועצה להשכלה גבוהה; הצעה כאמור לשינוי התקנון לא תובא לאישור האסיפה הכללית בטרם ניתן לה אישור המועצה. אין בהוראה זו כדי לגרוע מן הסמכויות של רשם העמותות ורשם ההקדשות.

 

[1] ניתן לעגן סעיף זה במסגרת התחייבות שתאושר על ידי המוסדות המנהלים (במקום עיגון בתקנון)

[2] ניתן לעגן סעיף זה במסגרת התחייבות שתאושר על ידי המוסדות המנהלים (במקום עיגון בתקנון)