13/11/18

עדכון החלטת המל"ג מיום 10.9.2013 – אישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה

בישיבתה ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא עדכון החלטת המל"ג מיום 10.9.2013 בדבר אישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה.

בהתאם להחלטת המל"ג וות"ת בעניין קידום ועידוד הבינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל במסגרת התוכנית הרב שנתית הנוכחית (תשע"ז-תשפ"ב), מחליטה המועצה לאמץ את המלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 29.10.2018 ולעדכן את החלטתה בעניין "אישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה" מיום 10.9.2013.

לאור תפיסת המל"ג שהשפה האנגלית היא השפה הבינלאומית המרכזית באקדמיה, המתווה במסמך זה מתייחס בפרט לתוכניות לימודים בשפה באנגלית.

בה בעת, מדגישה המועצה להשכלה גבוהה את מרכזיותה של השפה העברית בישראל כשפת המדינה ואת הצורך לשמור על תוכניות הלימודים בעברית, הקיימות במוסדות להשכלה גבוהה.

 1. מוסד להשכלה גבוהה המעוניין לקיים תוכנית לימודים באנגלית, המהווה הסבה של תוכנית מקבילה בשפה העברית, יגיש בקשה למל"ג לקיים תוכנית כזו, ובלבד שתוכנית הלימודים הקיימת בעברית הנה בעלת הסמכה זמנית לפחות.
 2. התוכנית המוסבת לאנגלית תהיה זהה ברמתה האקדמית ובהיקפה לתוכנית בעברית, ויכול שתהיה שונה במשכה ובתכניה מהתוכנית בעברית, כל עוד נשמרת הזהות ברמה והיא עומדת בכללי המועצה להשכלה גבוהה (תארים מוכרים), תשכ"ד-1964.
 3. מוסד שפתח תוכנית שעברה הסבה לאנגלית, ומקיים בו זמנית את התוכניות בעברית ובאנגלית, ידאג שלא תהיה פגיעה בסטודנטים הלומדים בתוכנית המתקיימת בשפה העברית לרבות ברמת הסגל, תכני ורמת הקורסים הנלמדים, התשתיות, התמיכה והשירות הניתנים לסטודנטים וכיו"ב.
 4. מוסד להשכלה גבוהה המעוניין לקבל אישור להפעיל/להמשיך להפעיל תוכנית לימודים מוסבת לתואר ראשון או לתואר שני לאנגלית ולסגור את התוכנית המקבילה בעברית, יוכל לעשות זאת לאחר הגשת בקשה מנומקת על כך למל"ג וקבלת אישורה.
 5. תקופת ההסמכה בתוכנית הלימודים באנגלית לא תעלה על תקופת ההסמכה בתוכנית הלימודים הקיימת בעברית.[1]
 6. בקשה של מוסד לקיים תוכנית לימודים חדשה באנגלית שאין לה במוסד מקבילה בעברית, תיבחן ככל בקשה לפתיחת תוכנית לימודים חדשה בהתאם לנהלי מל"ג וות"ת,[2] כולל הנמקה להגשת תוכנית שאין לה מקבילה בעברית.
 7. מוסדות שקיבלו מהמל"ג אוטונומיה להסמכה להענקת תואר שני, יוכלו להסב תוכניות קיימות לתואר ראשון או שני מעברית לאנגלית ללא קבלת אישור מהמל"ג, וכן יוכלו לפתוח תוכניות חדשות לתואר שני באנגלית, והכל בהתאם לעקרונות המופיעים בסעיפים 1-4 לעיל ובהתאם לתנאי האוטונומיה. מוסדות אלה יגישו דיווח למל"ג בתום כל שנת לימודים על אודות התוכניות שנפתחו באנגלית.
 8. הסבת תוכנית מעברית לשפה אחרת שאיננה אנגלית מחייבת קבלת אישור מהמל״ג והיא תוגש בהתאם לתהליך המקובל.

תהליך הבדיקה ואישור ההסבה לאנגלית (למעט האמור בסעיף 3 לעיל):

 1. הבקשה תוגש לאגף האקדמי במל"ג ותכלול בין היתר, מידע אודות אוכלוסיית היעד: האם היא מיועדת לסטודנטים בינלאומיים בלבד, סטודנטים ישראלים בלבד או לסטודנטים ישראליים ובינלאומיים יחד.
 2. האגף האקדמי במל"ג יוודא את הבטחת זהות התוכנית באנגלית ברמה האקדמית לתוכנית בעברית.
 3. ככל שקיימים הבדלים בין התוכנית בעברית לבין התוכנית בהסבה לאנגלית, יכול שימונה סוקר לבדיקת התוכנית לפי החלטת יו"ר ועדת המשנה התחומית הרלבנטית – טרם העלאתה לאישור ועדת המשנה התחומית והמל"ג.
 4. הבקשה תועבר לאישור ועדת המשנה הרלוונטית והמל"ג, בתוך חודשיים מרישום הבקשה, ככל הניתן.
 5. בעת חידוש ההסמכה בתוכנית, המל"ג תוכל להחליט על מינוי סוקר לבדיקת זהות התוכנית ברמה האקדמית אשר נפתחה הלכה למעשה. במידה שקיימים הבדלים בין התוכנית המועברת בפועל לבין הצהרת המוסד, יוודא הסוקר כי ההבדלים אינם פוגעים ברמתה האקדמית של התוכנית. כמו כן, הסוקר יבחן את כל ההיבטים האקדמיים הנדרשים, לרבות הבטחת תשתיות אקדמיות נאותות וכיו”ב (למשל: איכות הסגל, איכות הסטודנטים, היחס לסטודנטים, איכות הקוריקולום, איכות התשתיות).

הוראות מעבר ומעקב:

 1. תוכניות להסבה לאנגלית שהוגשו למל"ג לפני ההחלטה ומצויות בהליכי בדיקה- יוחלט ע"י יו"ר ועדת המשנה התחומית הרלבנטית כיצד להשלים את הליכי הבדיקה לגביהן.
 2. בעבור חמש שנים מיום קבלת החלטה זו, יתקיים מעקב אחר איכותן של תוכניות הלימודים המוסבות לאנגלית שנפתחו במוסדות להשכלה גבוהה.

[1] ככל שמדובר בתכנית בהסמכה זמנית, ייבדקו יחד התכנית בעברית והתכנית באנגלית לקראת הארכת ההסמכה.

[2] המועצה להשכלה גבוהה רשאית לפי שקול דעתה, שלא לאשר פתיחת תכנית בשפה זרה, וזאת- בין היתר -בתחומים בהם מרבית חומר הלימוד הנדרש מחייב קריאתם בשפה העברית בלבד.