16/07/19

התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים (דוח גרונאו) – החלטת מל"ג מיום 16.7.2019 (עדכון החלטת מל"ג מיום 27.10.2015)

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019)   דנה המועצה להשכלה גבוהה בהצעה לעדכון החלטת המל"ג מיום 27.10.2015 בדבר דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים, בהמשך להמלצת ות"ת מיום 23.1.2019, להמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 6.7.2019 ולאחר שמיעת המוסדות להשכלה גבוהה בנושא, והחליטה כלהלן:

1. עקרונות כלליים:

הגדרות: תוכניות חוץ תקציביות הן תוכניות שאינן מתוקצבות על ידי ות"ת ושכר הלימוד בהן גבוה משכר הלימוד הנורמטיבי; תוכניות ייעודיות הן תוכניות מתוקצבות לקבוצות מוגדרות בשכר לימוד של 125% משכ"ל הרגיל (בהתאם לדו"ח מלץ), המוזמנות על ידי גורמים מחוץ למוסד, שאינם מל"ג ות"ת[1]. שני סוגי התוכניות יוגדרו בהחלטה זו כ"תוכניות מיוחדות".

הבהרות:

  • החלטה זו איננה עוסקת בתוכניות שנפתחו ביוזמת ות"ת/מל"ג לאור צורך לאומי בהליך מוסדר. על תוכניות מסוג זה חלות בנפרד ההחלטות הרוחביות הקיימות של ות"ת/מל"ג.
  • החלטה זו אינה חלה על תוכניות בינלאומיות לתלמידי חו"ל, עליהן חלות החלטות מל"ג נפרדות (בינלאומיות בהשכלה הגבוהה) בנושא.
  • מוסד שיעמוד בהסכם ויחתום עליו לא יידרש להגיש תוכניות מיוחדות לאישור ות"ת/מל"ג, אלא רק מחויב לדווח ולהעביר את הסכם העקרונות חתום על ידי הצדדים. מוסד שאינו מעוניין לחתום על ההסכם או שמבקש החרגה מתנאיו יידרש להגיש את בקשתו באופן פרטני ומראש ואת התוכנית המיוחדת לבדיקה.

מוסד המבקש לקיים תוכנית מיוחדת שלא בהתאם לכלל התנאים שלהלן, יוכל לעשות זאת, רק לאחר ובכפוף לקבלת אישור ות"ת ומל"ג מראש:

א. שיעור תלמידי התוכניות המיוחדות הכולל במוסד (בין אם הן תוכניות חוץ תקציביות ובין אם הן תוכניות ייעודיות) לא יעלה על 10% מסך תלמידי התואר השני במוסד ועל 5% מסך תלמידי התואר הראשון במוסד.

ב. שיעור תלמידי התוכניות המיוחדות בחוג (דהיינו: בתחום[2]\ במחלקה\ בדיסציפלינה כמו מנהל עסקים, משפטים, מדיניות ציבורית) לא יעלה על 25% מתלמידי התואר של החוגים/תחומים/ מחלקות/דיסציפלינות המציעות תוכניות אלו.

ג. ככלל, לא תתקיים תוכנית מיוחדת שקיומה מותנה בשימוש במשאבים לאומיים מוגבלים, כאשר הכוונה היא למשאבים הקשורים להכשרה האקדמית לתואר, ודרושים לצורך הכשרת הסטודנטים בתוכניות לימודים מסויימות. חריג מכלל זה יתקיים רק באישור ות"ת.

ד. לא תתקיים תוכנית מיוחדת בתחום (בנושא) שבו לא קיימת תוכנית מתוקצבת רגילה.

ה. תתקיים זהות ברמה ובתוכן האקדמיים (תנאי קבלה[3], דרישות, שם התוכנית ותעודת התואר[4], בחינות, סגל ההוראה, תשתיות) בין  התוכניות המיוחדות לבין התוכניות הרגילות במוסד.

ו. לא תאושרנה תוכניות חוץ תקציביות ברמת התואר הראשון.

ז. בהתאם להחלטות המל"ג, שיעור תלמידי התוכניות המיוחדות שאינו עומד בתנאי הקבלה של התוכניות הרגילות לא יעלה על 10%, כמקובל. מוסד רשאי להגביל ולהחמיר בסעיף זה, כראות עיניו.

ח. ככל שמדובר בתוכניות מוזמנות ע"י גורמים חיצוניים (כגון: משרד הביטחון) –ההתקשרות בין "הגוף המזמין" והמוסד האקדמי מחייבת עמידה בהחלטות ות"ת ומל"ג והנחיותיהן, לרבות בנושא שכר הלימוד ובכלל זה תוספת של  25% לגובה שכר הלימוד בהתאם להנחיות ועדת מלץ.

ט. התוכניות המיוחדות הן באחריות בלעדית של המוסד להשכלה גבוהה, ורק הוא, ובכלל זה: *) נושא התכנים האקדמיים, הרמה האקדמית, והסגל האקדמי. *) קבלת סטודנטים *) והעסקת הסגל האקדמי. לא ניתן לפעול בעניינים אלה באמצעות תאגידים / גופים שאינם המוסד עצמו. תאגידים \ גופים אחרים עימם התקשר המוסד להשכלה גבוהה, יוכלו לסייע למוסד במעטפת המנהלית-לוגיסטית-ארגונית בלבד של התוכניות (שיווק התוכנית, פרסומה, פניה לקהלי יעד, וכ"ו).

יובהר כי תאגידים / גופים אחרים הנמצאים בשליטה מלאה של המוסד להשכלה גבוהה וכלל הפעילות הכספית שלהם נכללת בדו"חות הכספיים של המוסד להשכלה גבוהה המועברים לות"ת- יוכלו גם להעסיק סגל מנהלי בהתאם להנחיות הממונה עם השכר, ולשאת בעלויות ההפעלה אחרות שאינן אקדמיות, בהתאם לסיכומים חתומים למול המוסד ולכללים התקציבים בהחלטה זו.

י. פתיחת התוכניות המיוחדות תהיה בהלימה מלאה לכל ההחלטות הרוחביות הרלבנטיות הקיימות של ות"ת ומל״ג ולהנחיותיהן.

יא. אין בחתימה על הסכם העקרונות כדי לגרוע מחובתם של המוסדות לעמוד בכלל החלטות המל"ג והות"ת הרלוונטיות, וככל שנדרש אישור ות"ת/מל"ג, מכוח החלטות אחרות, יש לקבלו טרם פתיחת התוכנית וכתנאי לפתיחתה.

2. היקף תעסוקת מרצים, שכר ותקורות בתוכניות חוץ תקציביות

א. לא ילמד חבר סגל המוסד בתוכנית חוץ-תקציבית בדרך שתפגע בתוכניות הרגילות, כגון אם לא השלים את מלוא מכסת ההוראה בה הוא חייב בתוכניות מתוקצבות.

ב. הנחיות  ות"ת על היקף העסקה נוספת של חברי הסגל יחולו על חברי הסגל המלמדים בתוכניות החוץ-תקציביות.

ג. הבסיס לתשלום לסגל האקדמי בתוכניות החוץ-תקציביות יהיה שכר מורה מן החוץ. הנשיא או לפי החלטתו הרקטור/ המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים [5], יהיה רשאי לאשר לשלם למרצים "מבוקשים" שכר גבוה יותר מעבר לשכר על פי ההנחיות ובלבד ששכר זה לא יעלה על כפליים מהשכר המשולם על פי התעריף ליחידת הוראה למורה מן החוץ על פי ההנחיות ועל פי טבלאות השכר המתפרסמות על ידי ות"ת. הרשאה זו מותנית באישור תקציבי של אגף הכספים במוסד, והמוסד יתעד את הסיבות למתן תשלום גבוה. מעבר לדיווח השנתי הנדרש במסגרת מאגר הסגל האקדמי, המוסד ידווח, לפי דרישה, בכל שנה לות"ת על חברי הסגל בתוכניות החוץ תקציביות, היקף העסקתם, תחומים והתעריף ליחידת הוראה אשר שולם להם. יודגש כי הרשאה זו ניתנה בתיאום עם הממונה על השכר במשרד האוצר, ותיבחן מעת לעת על ידי ות"ת והממונה על השכר במשרד האוצר אשר רשאים לשנותה.

ד. תקציב התוכנית יהיה מאוזן ויחויב במלוא העלויות הישירות והעקיפות: הוראה, מנהלה ותשתיות. כל תוכנית תחויב בהעמסת תקורה מתאימה לתקציב השוטף של המוסד (בהיקף מומלץ של כ- 20%).

בתוכניות ייעודיות

ה. לא יינתן כל תשלום חריג לסגל האקדמי עבור הוראה בתוכנית ייעודית (תוכנית מתוקצבת "מוזמנת"), ועל כן, דין אחד יחול על סגל אקדמי המלמד, מעבר לשעות המכסה, בתוכנית רגילה ובתוכנית ייעודית[6].

3. מעקב

במסגרת המעקב שתקיים המל"ג אחר התוכניות המיוחדות במוסדות, יתבקשו המוסדות להעביר דיווחים לסגל המנהלי של ות"ת / מל"ג בגין התוכניות המיוחדות הפועלות במוסדות, בהתאם להחלטה זו, כפי שיקבע מעת לעת.

4. כלליות ההחלטה

החלטה זו מחליפה את החלטות המל"ג הקודמות בנושא המלצות דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים.

 

[1] יובהר כי ההגדרה לתוכניות ייעודיות-מוזמנות מתייחסת גם למצב בו הסטודנטים, שהגוף המזמין התייחס אליהם, משתלבים בכיתות הלימוד הרגילות, ולא רק על סטודנטים כאמור הלומדים בתכנית לימודים נפרדת (כיתות נפרדות). מכאן, גם על לימודים של סטודנטים אלה חלות החובות המצוינות בהחלטת מל"ג, לרבות תשלום שכר לימוד של 125% משכ"ל הרגיל (בהתאם לדו"ח מלץ) וכן מתחייבת חתימה על ההסכם הגנרי או קבלת אישור מל"ג ות"ת מראש טרם פתיחת התכנית.

[2] מוסד יוכל לפרט לות"ת/מל"ג מה קיים אצלו מבחינת ההקשר של "תחום".

[3]  מוסד שידרוש ניסיון מקצועי ו/או ניהולי לתוכנית מיוחדת באופן המשנה את תנאי הקבלה לתוכנית, יידרש לאפשר זאת גם בתוכנית הרגילה באופן דומה.

[4]  לא יתאפשר קיום תכנית מיוחדת אשר מהווה צירוף של תכניות רגילות נפרדות אם למוסד אין הסמכה לתכנית רגילה דומה.

[5] עדכון מיום 18.2.2020.

[6] במקרים פרטניים הנוגעים לתוכנית מסוימת, רשאי מוסד להפנות בקשה חריגה ליחידה לשכר ותנאי העסקה בות"ת.

 

הסכם עקרונות המהווה חלק בלתי נפרד מההחלטה