19/01/21

נוהל להוספת מסלול התמחות, מגמה, חטיבה, אשכול או מוקד בתוכנית לימודים אקדמית קיימת – החלטת מל"ג מיום 19.1.2021 (עדכון והאחדת החלטות מל"ג מיום 20.12.2005 ומיום 13.5.2014)

בישיבתה ביום ו' בשבט תשפ"א (19.1.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה  מיום 12.1.2021, זאת לאחר שהתייעצה עם המוסדות, והחליטה לעדכן החלטתה בנדון מיום 13.5.2014, לצורך הבטחת רמה אקדמית נאותה, כלהלן:

1. כללים לקיום מסלול לימודים:

א. החלטה זו מתייחסת למסלול[1]/מגמה[2]/אשכול/התמחות/חטיבה/מוקד/הדגש וכיו"ב (להלן ״מסלול"), בתואר ראשון או בתואר שני.

ב. מסלול הוא מקבץ קורסים בתוך תוכנית לימודים אקדמית מאושרת ע"י המל"ג, המהווה התמקדות בתוכן אקדמי שהינו חלק מתוכנית לימודים קיימת כאמור, וקיים במוסדות שונים תחת שמות שונים כמפורט בסעיף א'. המסלול יכול לכלול איגום של קורסים קיימים ו/או הוספת קורסים אקדמיים חדשים לתוכנית. בתוכנית לימודים לתואר שיש בה מסלולים חייבים לשמר 'ליבה אקדמית' של תוכן משותף אשר נלמד בתוכנית הבסיסית כאשר המסלולים מאפשרים הדגשה/התמקצעות בתחום מסוים של התחום בו מוצעת התוכנית.

ג. בתואר ראשון, מסלול יהיה בהיקף של לא פחות משישית ולא יותר משליש מהיקף נקודות הזכות בתוכנית הלימודים[3]. בתואר שני מסלול יהיה בהיקף של לא פחות משישית ולא יותר מחצי מהיקף נקודות הזכות בתוכנית הלימודים.

ד תנאי הקבלה למסלול לא יפחתו מאלה שבתוכנית המקורית. מוסד רשאי להוסיף תנאים לקבלה למסלול, מעבר לתנאי הקבלה לתוכנית.

ה. תנאי הקבלה למסלול/ים הקיימים בתוכנית יפורסמו באתר המוסד במקביל לפרסום תנאי הקבלה לתוכנית.

ו. מסלול יהיה פתוח בפני כלל הסטודנטים הלומדים בתוכנית ועומדים בתנאי הקבלה אליו.[4]

ז. מסלול חדש בתוכנית מאושרת של מוסד מתוקצב ע"י ות"ת יכול להיפתח על פי תנאי החלטה זו ללא צורך באישור תכנוני וגם אם אינו נכלל בתוכנית הרב שנתית של המוסד.

ח. על המוסד לציין במפורש בכל פרסום לגבי המסלול במסגרת איזו תוכנית לימודים מוצע אותו מסלול. כמו כן, כאשר מדובר במסלול שאינו נרשם על גבי תעודת התואר, על המוסד לציין עובדה זאת בפני הסטודנטים בפרסום המסלול ובהרשמה אליו. המוסד יידע את הסטודנטים לגבי התנאים לפתיחת המסלול מבחינת מספר הנרשמים אליו.

ט. ציון המסלול על גבי התעודה: בתואר ראשון – מוסד רשאי לציין את המסלול בגיליון הציונים/ במסמך נלווה (ספח), אך לא בתעודת התואר עצמו[5]. בתואר שני ניתנת למוסד האפשרות לציין את המסלול בתעודה ובלבד שיצוין בבירור (גם בתעודות בשפה העברית וגם בתעודות בשפה זרה) כי מדובר על מסלול בתוך תוכנית לימודים. ציון המסלול  בתעודה בתואר שני יהיה בכפוף לכך שהמסלול הינו בהיקף של בין שליש לחצי מהתוכנית (33%-50%). כאשר מדובר במסלול בהיקף קטן משליש (33%) מתוכנית הלימודים לתואר שני, יוכל המוסד לציין את המסלול בגיליון הציונים/במסמך נלווה (ספח), אך לא בתעודת התואר עצמו.

י. בתוכניות בעלות הסמכה שאינה מוגבלת בזמן רשאי מוסד לבצע מעת לעת באופן עצמאי התאמות ושינויים בתכנים בהיקף מוגבל עד כשליש מתוכנית הלימודים. בהמשך לכך, מוסדות יוכלו להוסיף מסלול בתוכניות לימודים שלהן הסמכה שאיננה מוגבלת בזמן ללא צורך באישור מל"ג וידווחו למל"ג על פתיחת המסלול טרם הפרסום תוך ציון עמידתו בתנאים לעיל[6].

יא. בתוכניות לימודים בעלות אישור פרסום והרשמה/הסמכה זמנית יש לקבל אישור מראש  מהמל"ג לפתיחת מסלול, בהתאם לאמור בסעיף 2 להלן.

2. הנחיות לפתיחת מסלול (בתוכניות לימודים להן אישור פרסום והרשמה/הסמכה זמנית):

א. פתיחת מסלול בתוכנית אקדמית קיימת טעונה הגשת בקשה מראש של המוסד למל"ג וקבלת  אישורה.

ב. הבקשה תכלול: הצהרה חתומה ע"י רקטור/נשיא כי המסלול עומד בתנאים שנקבעו בסעיף 1 לעיל; התוכנית הקיימת כפי שאושרה על ידי המל"ג והתוכנית של המסלול המיועד, תוך ציון השינויים מהתוכנית הקיימת. אופן בדיקת הבקשה:

  • בתוכנית בעלת אישור פרסום והרשמת סטודנטים: הבקשה להוספת המסלול תועבר ע"י ועדת המשנה הרלבנטית לבדיקה של מומחה או מומחים מהתחום והמלצת ועדת המשנה תועבר לאישור מל"ג.
  • בתוכנית בעלת הסמכה זמנית: יו"ר ועדת המשנה התחומית של המועצה יקבע אם יש במסלול המוצע שינוי משמעותי מהתוכנית הכללית כפי שאושרה על ידי המל"ג. בהתאם למסקנתו יוכל יו"ר ועדת המשנה להמליץ בפני המל"ג על פתיחת המסלול ללא מינוי מומחה/סוקר, או להעביר את הבקשה לדיון בוועדת המשנה והמלצתה תובא למל"ג.

3. תחולת ההחלטה - החל משנה"ל תשפ"ג. מוסדות שאושר להם בעבר לחרוג ממתווה ההחלטה, המפורט לעיל, כגון לרשום מסלול בתעודת התואר הראשון, לקיים מסלול בהיקף שונה ממה שאושר וכד' יצטרכו לעמוד בהחלטה זו עד לתחילת תשפ"ג.

4. החלטה זו מבטלת ומחליפה את כל החלטות המל"ג בנושא בעבר.

 

[1] להוציא מסלול או התמחות בתואר הראשון במכללות האקדמיות לחינוך, המגדיר את שכבת גיל התלמידים שהסטודנט עתיד ללמד וכן את החוג/תחום הדעת שהסטודנט מבקש להתמחות בו.

[2] להוציא מגמות במסגרת תואר שני בפסיכולוגיה מכיוון שמדובר בתכניות מובנות לתואר שני במגמות ספציפיות (כגון: פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה שיקומית, פסיכולוגיה חברתית וכד').

[3] התמחות לתואר ראשון בחשבונאות מוחרגת מכלל זה.

[4] ראה החלטות המל"ג בנושא אוכלוסיות מוגדרות

[5] למעט בהתמחות בחשבונאות, בכפוף לקבלת אישור המל"ג, וכן, למעט בציון כלי נגינה/מקצוע ראשי בלימודי מוזיקה.

[6] מוסדות שלהם "אוטונומיה" לפתיחת תכניות לימודים חדשות לתואר שני יוכלו לפתוח מסלולים בהתאם להחלטה זו בתכניות לתואר שני הנמצאות בסטטוס "הסמכה" ולדווח על כך בדיווח השנתי.