18/02/20

עדכון והרחבת החלטות המועצה מיום 19.4.2005 ומיום 8.11.2011 בעניין המתווה להסמכת מוסדות להשכלה גבוהה להעניק תואר פרופסור חבר ופרופסור מן המנין באופן עצמאי

בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ (18.2.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה בנושא והיא החליטה לאמץ את המתווה, כלהלן:

א.        תנאי סף

פרופסור חבר

1. תנאי סף מצטברים להגשת בקשה לקבלת הסמכה זמנית להעניק תואר פרופסור-חבר באופן עצמאי בתחום מסוים

מוסד להשכלה גבוהה המבקש לקבל הסמכה זמנית להעניק תואר פרופסור חבר באופן עצמאי בתחום מסוים, יהיה חייב לקיים את התנאים המצטברים הבאים:

א.         למוסד הכרה קבועה לפחות 8 שנים.

ב.         המוסד עומד בהנחיות המל"ג בכל הנוגע לוועדות המינויים כפי שהן מופיעות בהחלטת המל"ג בנושא הניהול האקדמי של המוסדות.

ג.          בארבע השנים האחרונות היו מועסקים במוסד בכל שנה לפחות 20 פרופסורים כחברי סגל ליבתי, כאשר לפחות 10 מתוכם הם פרופסורים מן המניין.

ד.         במוסד יש לפחות 5 חברי סגל ליבתי שהם פרופסורים בתחום שבו מבקש המוסד לקבל הסמכה להעניק תואר פרופסור חבר באופן עצמאי, כאשר לפחות שניים מהם הם פרופסורים מן המניין.

ה.         המוסד הגיש לפחות 10 תיקים לתואר פרופסור לוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג,  באחוזי הצלחה של 80% לפחות.

2. תנאי סף מצטברים להגשת בקשה לקבלת הסמכה קבועה להעניק תואר פרופסור חבר באופן עצמאי בתחום מסוים.

מוסד להשכלה גבוהה המבקש לקבל הסמכה קבועה מן המל"ג להענקת תואר פרופסור חבר באופן עצמאי בתחום מסוים, יהיה חייב לקיים את תנאי הסף המצטברים הבאים:

א.         למוסד הסמכה זמנית רציפה של לפחות 8 שנים להעניק פרופסור חבר באופן עצמאי בתחום זה.

ב.          המוסד עומד בהנחיות המל"ג בכל הנוגע לוועדות המינויים כפי שהן מופיעות בהחלטת המל"ג בנושא הניהול האקדמי של המוסדות.

ג.          בארבע השנים האחרונות היו מועסקים במוסד בכל שנה לפחות 30 פרופסורים כחברי סגל ליבתי, כאשר לפחות 15 מתוכם הם פרופסורים מן המניין.

ד.          בתחום בו יש הסמכה למוסד להעניק תואר פרופסור חבר באופן עצמאי יש לפחות 8 פרופסורים כסגל ליבתי, מתוכם לפחות 4 פרופסורים מן המניין.

ה.         בחמש השנים האחרונות, בעת שלמוסד הייתה הסמכה זמנית להעניק בתחום זה תואר פרופסור חבר באופן עצמאי, מונו במוסד בתחום זה לפחות 3 חברי סגל עם תואר פרופסור חבר באופן עצמאי, או סה"כ 4 פרופסורים (כולל בוועדות העליונות של המל"ג).

ו.          מוסד שלא עמד בתנאים הנ"ל יוכל לבקש הארכת ההסמכה הזמנית להענקת תואר פרופסור חבר בתחום המבוקש למשך 5 שנים נוספות.

3. תנאי סף מצטברים להגשת בקשה לקבלת הסמכה קבועה להעניק תואר פרופסור-חבר באופן עצמאי בכל התחומים

מוסד להשכלה גבוהה המבקש לקבל הסמכה קבועה מן המל"ג להענקת תואר פרופסור חבר באופן עצמאי בכל התחומים הנלמדים בו, יהיה חייב לקיים את תנאי הסף המצטברים הבאים:

א.         המוסד עומד בהנחיות המל"ג בכל הנוגע לוועדות המינויים כפי שהן מופיעות בהחלטת המל"ג בנושא הניהול האקדמי של המוסדות.

ב.         בארבע השנים האחרונות היו מועסקים במוסד בכל שנה לפחות 40 פרופסורים כסגל ליבתי מתוכם לפחות 20 פרופסורים מן המניין.

ג.          המוסד קיבל הסמכה קבועה להעניק תואר פרופסור חבר באופן עצמאי ב- 2/3 התחומים הנלמדים אצלו.

ד.         בכל אחד מהתחומים בהם יש למוסד הסמכה קבועה להענקת תואר פרופסור חבר, קודמו בחמש השנים האחרונות לפחות 3 פרופסורים חברים באופן עצמאי.

פרופסור מן המניין

4. תנאי סף מצטברים להגשת בקשה לקבלת הסמכה זמנית להעניק תואר פרופסור מן המניין באופן עצמאי בתחום מסוים

מוסד להשכלה גבוהה המבקש לקבל הסמכה זמנית מן המל"ג להעניק תואר פרופסור מן המניין באופן עצמאי בתחום מסוים, יהיה חייב לקיים את התנאים המצטברים הבאים:

א.         המוסד עומד בהנחיות המל"ג בכל הנוגע לוועדות המינויים כפי שהן מופיעות בהחלטת המל"ג בנושא הניהול האקדמי של המוסדות.

ב.         במוסד מועסקים בארבע השנים האחרונות לפחות 50 פרופסורים כסגל ליבתי, כאשר לפחות 25 מהם הינם פרופסורים מן-המניין.

ג.          במוסד לפחות 8 פרופסורים בתחום שלגביו מבקש המוסד להעניק דרגת פרופסור מן המניין, שהינם סגל ליבתי, כאשר 4 לפחות הם פרופסורים מן המניין.

ד.         המוסד העניק לפחות 8 תארי פרופסור חבר במסגרת ההסמכה להעניק תואר פרופסור חבר באופן עצמאי, מתוכם 3 לפחות בתחום המדובר.

ה.         למוסד יש אישור לקיים תוכנית לימודים לתואר דוקטור – עצמאי או במשותף עם מוסד אחר – בתחום המבוקש.

ב.         הגשת בקשה

אופן הגשת בקשה לקבל הסמכה להעניק תואר באופן עצמאי

1. מוסד המבקש לקבל הסמכה מהמל"ג להעניק באופן עצמאי תואר פרופסור חבר או פרופסור מן המניין בתחום ספציפי או הסמכה קבועה להענקת תואר פרופסור חבר בתחום ספציפי או בכל התחומים, יגיש בקשה מלאה לאגף האקדמי של המל"ג ויפרט בה את עמידתו בכל אחד מתנאי הסף.

2. לבקשה יצורפו תקנון המינויים של המוסד וכן התחייבויותיו: א. כי הוא עומד בהנחיות המל"ג בכל הנוגע לוועדות המינויים כפי שהן מופיעות בהחלטת המל"ג בנושא הניהול האקדמי של המוסדות, לרבות פירוט הרכב ועדות המינויים במוסד; ב. כי הוא פועל בהליכים הפנימיים שלו להגשת מועמדים לקבלת תואר פרופסור חבר או פרופסור מן המניין על פי הקריטריונים שנקבעו בתקנון המל"ג בדבר מינוי פרופסורים במוסדות להם אין הסמכה להעניק תואר באופן עצמאי.

3. בקשת המוסד תיבדק באגף האקדמי והמלצתו בעניין עמידת המוסד בתנאי הסף תובא בפני פורום יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג, אשר ידון בבקשה, לרבות בדיקת איכות המינויים במוסד. המלצת הפורום תובא לדיון בוועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה,  אשר תגיש את המלצתה למל"ג.

ג.         משכי ההסמכה וחובת דיווח המוסד

1. הסמכה זמנית – מוסד שיימצא עומד בתנאי הסף כמפורט בסעיף א' לעיל והמל"ג תחליט להעניק לו הסמכה להעניק תואר פרופסור באופן עצמאי בהתאם לבקשתו יקבל הסמכה זמנית ראשונה לתקופה של 3 שנים ולאחריה יוכל לקבל הסמכה זמנית נוספת של 5  שנים תוך העברת דיווחים שנתיים למל"ג כדלקמן:

א.         במהלך 3 השנים הראשונות להסמכה הזמנית הראשונה יעביר המוסד למל"ג דיווח[1] בסוף כל שנה אקדמית שיכלול מידע על המינויים לפרופסור שנעשו במוסד וכן על מינויים שנדונו ולא הוענקו. הדיווח יועבר לבחינת פורום יושבי ראש הוועדות העליונות למינוי פרופסורים, אשר יוכל להמליץ על הארכת ההסמכה ב-5 שנים נוספות. ככל שהפורום יהיה סבור כי המוסד אינו פועל בהתאם להחלטות המל"ג, לרבות איכות המינויים והמשך עמידה בתנאי הסף, הוא יוכל להמליץ על ביטול ההסמכה. המלצת הפורום תובא לדיון בוועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה,  אשר תגיש את המלצתה למל"ג.

ב.         מוסד שיקבל הסמכה זמנית נוספת של 5 שנים, ימשיך לדווח בכל שנה למל"ג כפי שנתבקש בשלוש השנים הראשונות להסמכה. הדיווחים יועברו כנ"ל לבחינת פורום יושבי ראש הוועדות העליונות למינוי פרופסורים  אשר ימליץ על המשך ההסמכה הזמנית לתקופה/ות נוספת/ות של 5 שנים או על ביטולה. המלצת הפורום תובא לדיון בוועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה, אשר תגיש את המלצתה למל"ג.

2. הסמכה קבועה – מוסד העומד בתנאי הסף כאמור בסעיף א'2 או א'3 לעיל יוכל לבקש הסמכה קבועה להענקת פרופסור חבר באופן עצמאי בתחום מסוים או בכל התחומים (בהתאמה). הבקשה והדיווחים הרלוונטיים יועברו לבחינת פורום יושבי ראש הוועדות העליונות למינוי פרופסורים. המלצת הפורום תובא לדיון בוועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה, אשר תגיש את המלצתה למל"ג.

ד.         תחולה

החלטה זו מבטלת החלטות קודמות של המל"ג בנושא מינוי פרופסורים באופן עצמאי.

[1] את הדיווח יש להגיש בהתאם לפורמט שיועבר ע"י האגף האקדמי