05/03/13

עדכון מתווה לתוכניות ייעודיות לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות למטפלים בפועל – הבהרות – החלטת מועצה מיום 5.3.2013

בישיבתה ביום כ"ג באדר תשע"ג (5.3.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים והחליטה לעדכן את החלטתה מיום ז' בחשוון תשע"ג (23.10.12), בנושא 'מתווה לתוכניות ייעודיות לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות למטפלים בפועל'. להלן  המתווה המעודכן.

1. דברי הסבר

הוועדה לקביעת תכנית ייעודית לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות למטפלים בפועל (להלן:הוועדה) רואה חשיבות רבה בהסדרת תחום הטיפול באומנויות, על מגוון התמחויותיו, כמקצוע אקדמי טיפולי מוכר. למען שדרוג המקצוע עומדת הוועדה על כך שעבור תחום זה יוגדרו קריטריונים אקדמיים וזאת בדומה לתחומים אקדמיים אחרים.

הוועדה לוקחת בחשבון שישנו ציבור מטפלים שסיימו את לימודיהם עוד בטרם סיומו של תהליך החקיקה בכנסת בנושא הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, לפיו תואר אקדמי שני יהווה תנאי מינימלי לקבלת רישיון לעסוק בתחום הטיפול באמצעות אמנויות, ומעוניינת להקל על ציבור זה ולעזור לו להשתלב ולפתח מיומנויות בתחום. לשם כך ממליצה הוועדה לאפשר למוסדות להשכלה גבוהה לקיים תוכניות ייעודיות לתואר שני עבור אוכלוסייה זו. המוסדות לא יקבלו לתוכנית הייעודית סטודנטים שסיימו את לימודי התעודה בטיפול באמנויות  לאחר ה- 30.9.2018.

2. אוכלוסיית הלומדים

הוועדה הגדירה שלוש אוכלוסיות מטפלים:

א. כאמור, מרגע הסדרת החקיקה בכנסת ובהתאם לה, מטפל באומנויות מוכר יהיה מי שסיים תואר שני במוסד מוכר.

ב. בעלי תואר ראשון שהנם בעלי תעודה בטיפול באמנויות ממוסד מוכר על ידי המל"ג (שהיה מוכר בעת קבלת התעודה), משנת 2004 ואילך, ואינם בעלי תואר שני, ילמדו בתוכנית ייעודית במוסדות המוכרים (תפורט בהמשך). סיום הלימודים בתוכנית זו תקנה לבוגריה תעודת תואר שני.

ג. בעלי תעודה בטיפול באמנויות עד לשנת 2004 אשר להם רישיון ממשרד הבריאות, יורשו להמשיך לעבוד בתחום, על אף שאין ברשותם תעודת תואר שני וזאת מכיוון שמומחיותם וניסיונם בתחום מוכחים ומוכרים ע"י משרד הבריאות והוועדה.

בעלי תעודה בטיפול באמנויות עד לשנת 2004 אשר אין ברשותם רישיון משרד הבריאות, יתבקשו ללמוד בתוכנית הייעודית כפי שנדרש מקבוצה ב' לעיל, על מנת לקבל רישיון לעסוק בתחום.

3. פתיחת תוכניות ייעודיות חדשות

3.1        מוסד אקדמי המעוניין לפתוח תוכנית ייעודית לתואר שני בטיפול באמצעות אומנויות למטפלים בפועל, בין אם מוסד זה הוא אוניברסיטה או מכללה אקדמית מוכרת, יגיש בקשה למועצה להשכלה גבוהה לקבלת אישור לפתיחה של תוכנית ייעודית לתואר שני, כמקובל במועצה להשכלה גבוהה לגבי תוכניות לימודים חדשות. עצם קיומה של תוכנית לימודים מאושרת לתואר שני מלא בטיפול באמצעות אמנויות במוסד המבקש, לא תהווה הרשאה אוטומטית לפתיחת תוכנית ייעודית למטפלים בפועל.

3.2        רק מוסד, בין אם באוניברסיטה ובין אם במכללה אקדמית, בו מתקיימת תוכנית לימודים מאושרת לתואר שני מלא בטיפול באמצעות אמנויות, יהיה רשאי להגיש בקשה לפתיחת תוכנית ייעודית לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות למטפלים בפועל.

4. תנאי קבלה לתוכנית לימודים ייעודית לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות

4.1          קהל היעד:

 • בוגרי תואר ראשון שהנם בעלי תעודה בטיפול באמנויות ממוסד מוכר על ידי המל"ג (שהיה מוכר בעת קבלת התעודה), משנת 2004 ואילך, ואינם בעלי תואר שני.
 • בעלי תעודה בטיפול באמנויות עד לשנת 2004 אשר אין ברשותם רישיון משרד הבריאות.
 • בעלי תעודה בטיפול באמנויות עד לשנת 2004 אשר להם רישיון ממשרד הבריאות, יוכלו להתקבל לתוכנית במידה ויבחרו בכך, על אף שהוועדה הכירה במומחיותם וביכולתם לעסוק בתחום גם ללא לימודי התואר השני."

4.2          השלמות:

1)         לתוכנית הלימודים יוכלו להתקבל מועמדים כאמור, בכפוף לביצוע השלמות בתחום הטיפולי. ההשלמות יבוצעו במסגרת מוסד אקדמי מוכר המעניק תואר מוכר על ידי המל"ג בתחומי החינוך ו/או פסיכולוגיה ו/או עבודה סוציאלית.

2)         קורסי ההשלמה המפורטים להלן מהווים תנאי קדם ללימודים לתוכנית ייעודית לתואר שני בטיפול באמנויות:

 • מבוא לפסיכולוגיה – 2 נ"ז
 • פסיכולוגיה התפתחותית – 4 נ"ז
 • פסיכופתולוגיה – 4 נ"ז
 • תיאוריות אישיות – 2 נ"ז
 • שיטות מחקר – 2 נ"ז
 • פסיכופיזיולוגיה – 2 נ"ז
 • סטטיסטיקה – 2 נ"ז

סה"כ 18 נ"ז (כ-320 שעות)

3)         מוסד יהיה רשאי להעניק פטור מקורסי השלמה על סמך לימודים קודמים תוך בדיקה פרטנית.

4)            ציון מינימום למעבר בקורסי השלמה אלה עומד על 80.

5. תוכנית הלימודים

5.1        שם התוכנית: טיפול באמצעות אמנויות – תחום הטיפול הספציפי – תוכנית ייעודית למטפלים בעלי תעודה. חובה לציין את התחום הפרטני.

5.2        היקף התוכנית: התוכנית הייעודית תכלול לפחות 50% מהיקף הלימודים העיוניים בתוכנית לתואר שני מלא בטיפול באמצעות אמנויות במוסד,  שאושרה במועצה להשכלה גבוהה.

5.3        תוכנית הלימודים הייעודית, אשר מטרתה לחזק את הצד האקדמי והמחקרי של המטפל, תבנה על ידי כל מוסד מלמד בהתאם להנחיות המל"ג בהחלטתה מיום 13.7.2010 תוך התייחסות למסגרת של שני ענפים רחבים:

 1. מקצועות טיפוליים ואבחוניים – המשגות וגישות עיוניות.
 2. מקצועות מתודולוגיים ומחקריים.

5.4        80% מהיקף הלימודים בתוכנית יהיו קורסים שיעסקו בתאוריות ומחקרים, מומלץ שיהיו בתחום הטיפול באמנות הספציפי, יתר השיעורים יעסקו בתחום הטיפול באמנות ככלל. בתוכנית זו לא ישולבו לימודי הכשרה מעשית.

5.5        תוכנית הלימודים תכלול שני סמינריונים בתחום הטיפול באמנות הספציפי.

5.6        תוכנית הלימודים הייעודית, במבנה שפורט לעיל, הנה תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה. המעוניינים בלימודים לתואר שני עם תזה (מחקרי) יילמדו תוכנית מלאה במוסד המעניק תואר שני עם תזה ויצטרכו למלא את כל דרישות המוסד לשם קבלת תזה.

יודגש כי המתווה בא בהמשך ובנוסף לנהלים הקיימים של המל"ג לתואר שני.