06/04/21

הדגם המנחה לתוכניות לימודים לתואר B.Ed. במתמטיקה במסלול העל-יסודי (ז'-י')- החלטת מל"ג מיום 10.6.2014 (עדכון מיום 6.4.2021)

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, בהמשך לדו"ח צוות המומחים שהוגש בנושא מתכונת הלימודים הרצויה (דו-חוגי או חד-חוגי) בתוכניות הלימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" במתמטיקה במסלול העל-יסודי (ז'-י'), והחליטה כלהלן:

א.      להודות לצוות המומחים על עבודתם היסודית עד כה ועל הדו"ח שהגישו בעניין מתכונת הלימודים הרצויה בתוכניות הלמודים במתמטיקה במסלול העל-יסודי (ז'-י') במכללות לחינוך.

ב.       לאמץ את דו"ח הצוות והמלצותיו בנושא, עם ההתאמות ברוח הדיון שהתקיים בוועדת המשנה בישיבתה ביום 13.5.2014. "הדגם המנחה" המלא המצורף להחלטה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

ג.       המל"ג תמנה צוות מומחים מתחום הוראת המתמטיקה למסלול העל-יסודי (לפחות שניים מהם כהנו בצוות שקבע את "הדגם המנחה"), לבחינת יישום "הדגם המנחה".

ד.       להלן "הדגם המנחה" לקיומן של תוכניות לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה במסלול העל-יסודי (ז'-י') במכללות לחינוך:

1. תוכנית הלימודים

תוכניות לימודים בכל מסלולי ההכשרה להוראת מתמטיקה בחינוך העל-יסודי יתבססו על     מרכיבי הידע הבאים[1]:

 • ידע מתמטי כללי.
 • ידע פדגוגי ייחודי להוראת המתמטיקה.
 • ידע פדגוגי כללי.
 • ידע פרקטי המתייחס לעבודה היומיומית של המורים בכיתה (התנסות מעשית בהוראת המתמטיקה).

הלימודים יתפרשו ע"פ 4 שנים (במסלול הכשרה להוראה צומח שאינו מחייב רצף בין התואר הראשון לשני)  או ע"פ 3 שנים (בסלול ישיר לתואר שני) והיקפם יהיה  לפחות 90 ש"ש, כלהלן:

רכיבי הלימודים סה"כ ש"ש
ידע מתמטי כללי 60-50 ש"ש
לימודי הכשרה להוראה: 36 ש"ש כלהלן:
 • לימודי חינוך וידע פדגוגי ייחודי להוראת המתמטיקה
20 ש"ש
 • אוריינות מחקר בחינוך מתמטי
4 ש"ש
 • 9 ש"ש התנסות מעשית במתמטיקה
 • 3 ש"ש בהוראה כוללת (סוגיות חינוך כלליות)
12 ש"ש

 

לימודי העשרה 4 ש"ש כולל 2 ש"ש אנגלית למטרות אקדמיות
סה"כ לפחות 90 ש"ש

לימודי הידע המתמטי בנויים במידה רבה נדבך על נדבך, למעשה לא ניתן לקחת כמעט אף קורס לפני השלמת "חבילת שנה א'", הכוללת לימודי חשבון אינפיניטסימלי, אלגברה לינארית, לימודי גיאומטריה  בהיקף רחב. קורסים אלה הם דרישת קדם לכל קורס אחר (למעט חריגים). בנוסף על כך, אלה הקורסים שבהם מושם הדגש המרבי על המתודה המתמטית, ומבחינה זו חשיבותם היא מעבר לתכנים הספציפיים הנלמדים בהם. בנוסף נדרשים כחובה לימודי הסתברות וסטטיסטיקה. לאור כל זאת הקורסים האלה חייבים להיות אבן היסוד של החלק המתמטי בהכשרת המורה.

מעבר לקורסים אלו, אין המלצה מפורשת על הרכב הקורסים המתמטיים שעל המורה ללמוד, והחלטה זאת תישאר בידי המוסדות ולבחירת הסטודנטים. עם זאת להלן מספר קורסים/תחומים שיכולים להועיל במיוחד למורים: מתמטיקה בדידה; קומבינטוריקה; משוואות דיפרנציאליות רגילות; היסטוריה של המתמטיקה; פונקציות מורכבות.

בהמשך להחלטת המל"ג מיום 21.11.2006 בנושא "מתווים מנחים בהכשרה להוראה", על לימודי החינוך לכלול לימודי תשתית עיוניים ויישומיים הנחוצים כבסיס לעבודת החינוך וההוראה ולעיצוב דמות המורה כאישיות מחנכת בכל חטיבות הגיל ובכל תחומי ההוראה. הנושאים עוסקים בהיבטים שונים של הוראה ולמידה בהקשר רב-מימדי, לרבות הכשרת המורה להבנה וטיפול בהתנהגויות אנטי-חברתיות של התלמידים בסיטואציה החינוכית. בלימודי החינוך כלול גם סמינריון בחינוך ובהוראה.

כמו כן, בתוכנית הלימודים יבואו לידי ביטוי נושאי ליבה מרכזיים כלהלן:

 • אספקטים ערכיים-חברתיים-מוסריים בעבודת המחנך, כולל התייחסות לנושא הערכת יחס מורה-תלמיד ודרכים לשיפורו.
 • היבטים של שיח כתוב ודבור בתהליכי הוראה-למידה (Language Across the Curriculum).
 • התפתחות קוגניטיבית-רגשית-חברתית של ילדים ונוער.
 • תיאוריות וגישות בהוראה ובלמידה, כולל שילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת.
 • תכנון, ארגון, ניהול והערכת הלמידה, תוך זיקה למערכת החינוך ולמדיניותה.
 • תהליכי הוראה-למידה לתלמידים עם צרכים שונים ומרקע חברתי-תרבותי שונה.

בתחומים אלה יש לתת מבט כולל מחד והתמקדות בידע פדגוגי ייחודי להוראת המתמטיקה בחינוך העל-יסודי (ז'-י') מאידך. נושאי ליבה אינם קורסים אלא עליהם לבוא לידי ביטוי בתוך תוכנית הלימודים בתחום אחד או יותר מתחומי הידע ברכיבי לימודי החינוך וההוראה, הידע הפדגוגי הייחודי להוראת המתמטיקה וההתנסות המעשית.

2. סגל הוראה

סגל ההוראה של תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראת המתמטיקה" יכלול לפחות 3 אנשי סגל אקדמי בכירים בעלי תואר שלישי במתמטיקה או בהוראת המתמטיקה שיועסקו במכללה במשרה מלאה ושעיקר עבודתם תהיה במכללה. כל אנשי הסגל המלמדים בתוכנית הלימודים יהיו בעלי תואר B.Sc. לפחות במתמטיקה.

את לימודי הידע המתמטי הכללי ילמדו אנשי סגל כאשר התואר השני שלהם במתמטיקה, ורצוי כי אף התואר השלישי יהיה במתמטיקה.

את לימודי הידע הפדגוגי הייחודי להוראת המתמטיקה ילמדו אנשי סגל בעלי תואר ראשון (B.Sc.) לפחות במתמטיקה ותואר שלישי בהוראת המתמטיקה ו/או בעלי תואר שלישי במתמטיקה לאחר שעברו הכשרה מתאימה להוראת מתמטיקה/חינוך מתמטי (כגון בלימודי בתר-דוקטורט בחינוך מתמטי).

את ההדרכה הפדגוגית, במסגרת ההתנסות המעשית בהוראת המתמטיקה, ילמדו אנשי סגל בעלי תואר ראשון (B.Sc.)  במתמטיקה ותואר שני לפחות במתמטיקה או בחינוך, בעלי תעודת הוראה וניסיון הוראה מוכח במערכת החינוך העל-יסודי.

יחד עם זאת, מוסד רשאי באופן פרטני לאשר למרצים בעלי מוניטין בתחומם, ניסיון מוכח במערכת החינוך בהוראת המתמטיקה בעל-יסודי, ובעלי תואר שלישי בהוראת המתמטיקה שלתחום התמחותם זיקה ברורה לתכנית הלימודים, אך הם אינם בעלי תואר B.Sc. במתמטיקה, ללמד קורסים ברכיב לימודי ההכשרה להוראה (לימודים אלה מדגישים את הקישורים בין הידע האקדמי לידע הפרקטי).

3. קבלת סטודנטים

תנאי הקבלה יהיו בהתאם לתנאי הקבלה הנהוגים במכללות לחינוך. כדי להבטיח אפשרות של הוראת המתמטיקה ברמה אקדמית נאותה, יש לקבל ללימודי הוראת המתמטיקה במסלול העל-יסודי רק סטודנטים שסיימו בהצלחה (ציון 75 ומעלה) את לימודי הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יח"ל ומעלה. סטודנטים שאינם עונים לדרישה יוכלו להתקבל רק לאחר שישלימו את לימודי המתמטיקה ברמה של 4 יח"ל ומעלה במסגרת של לימודי מכינה או במסגרת אחרת ויעמדו בהצלחה בבחינת הבגרות או בבחינה שוות ערך.

4. תנאי סיום

במהלך הלימודים על הסטודנט לעמוד בדרישות אקדמיות, כמקובל במכללות, כלומר בציון 75 לפחות בחוג להוראת המתמטיקה. נדרשת  גם התאמה אישית של הסטודנט לעבודתו כמורה. התאמה זו תיבחן ע"פ הקריטריונים המקובלים במכללות.

5. תשתית פיזית

מוסד להשכלה גבוהה יעמיד תשתית פיזית ראויה לקיום לימודים אקדמיים במתמטיקה, לרבות ספריה מתאימה ומרכז פדגוגי להוראת המתמטיקה המספק אמצעי עזר  וטכנולוגיות חינוכיות מתקדמות ועדכניות.

6. תחולה

בקשות חדשות לפתיחת תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראת המתמטיקה" במסלול העל-יסודי (ז'-י'), ייבדקו בהתאם ל"דגם המנחה" דלעיל.

תקופת המעבר: בתוכניות לימודים קיימות ההתאמתות יתבצעו תוך חמש שנים ממועד פרסום החלטת  המל"ג בנושא.

[1] בהתאם לדו"ח גוטפרוינד