11/12/18

עדכון תקנון הוועדות העליונות למינוי פרופסורים (קריטריונים וסדרי נוהל)

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) דנה  המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת פורום יושבי ראש הוועדות העליונות למינוי פרופסורים ובהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה בנושא שבנדון והיא החליטה  לעדכן את החלטתה מינואר 2016 בנושאים הבאים:

1 .         קריטריונים ותנאים לאישור ועדות המינויים העליונות של המל"ג למתן תואר פרופסור על ידי המוסדות) במוסדות להם אין הסמכה להעניק תואר פרופסור באופן עצמאי.

2 .         סדרי נוהל לעבודת הוועדות העליונות של המל"ג למינוי פרופסורים במוסדות להשכלה גבוהה להם אין הסמכה להעניק תואר פרופסור באופן עצמאי.

שני המסמכים המעודכנים  מצורפים כנספח להחלטה זו.

נספחים