19/03/19

פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים (עדכון החלטת המל"ג מיום 20.3.2018) – החלטת מועצה מישיבתה ביום 19.3.2019

במסגרת מדיניותה לפשט את תהליכי האקרדיטציה ולהעצים את המוסדות להשכלה גבוהה, לאור הפעילות למיפוי התעודות הלאומי המתקיימת כיום בארץ (NQF – National Qualification Framework), לאחר סבב התייעצות עם המוסדות להשכלה גבוהה, ובהמשך להמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 12.3.2019 לבחינה מחודשת של נושא "פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים", החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה מיום 19.3.2019 כלהלן:

1. לימודים לא אקדמיים בהחלטה זו הם לימודים על-תיכוניים או לימודי חוץ במוסד להשכלה גבוהה.

2. פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים אפשרי רק בלימודים ברמת התואר הראשון. לא תתאפשר הענקת פטור על בסיס לימודים לא אקדמיים במסגרת הלימודים לתואר השני.

3. מוסד להשכלה גבוהה רשאי להעניק פטור על בסיס פרטני לסטודנט מלימודים אקדמיים ברמת התואר הראשון על בסיס לימודים לא אקדמיים כהגדרתם לעיל, בהיקף של עד רבע (4\1) מהיקף הנ"ז לתואר, על פי התנאים הבאים:

  • הפטור כאמור יינתן על בסיס ענייני ולגבי קורסים רלוונטיים לתוכנית הלימודים האקדמית.
  • ככלל, לא יינתן פטור ממקצועות יסוד/ליבה/מבואות הנלמדים בתכנית האקדמית, אלא במקרים מנומקים.
  • מתן פטור בהיקף המקסימלי המותר, דהיינו רבע (4\1) מהיקף הנ"ז לתואר, אפשרי רק לגבי מי שסיים את הלימודים הלא אקדמיים וקיבל אישור המעיד על סיום לימודיו[1], כאשר אלה התקיימו עד שש שנים לפני מועד תחילת הלימודים האקדמיים.
  • ניתן יהיה לאפשר הענקת פטור, כאמור, מעבר לשש השנים, ובתנאי שהפטור מוענק על פי שיקול דעתו של המוסד באופן אינדיבידואלי למי שעוסק בתחום על בסיס ניסיונו המקצועי של המועמד.

4. בהתאם לתנאים האמורים בסעיף 3 (בשינויים המתחייבים), יוכלו מוסדות להשכלה גבוהה להגיש למל"ג בקשה לקבל אישור למתן פטור של עד שליש (3\1) מנקודות הזכות לתואר ראשון, עבור בוגרי מסגרות על-תיכוניות ספציפיות בתחומים שונים (למשל ביצירה ואמנויות לסוגיהן, הנדסאים ועוד) בהתאם לרקע ולהכשרה שניתנה למועמדים במסגרת אותם לימודים לא אקדמיים ובהתאם לרלבנטיות שלהם לתואר. הבקשה תועבר לדיון בוועדת המשנה התחומית של המל"ג וזו תחליט אם למנות סוקר לבדיקתה, בין היתר, בהסתמך על קיומו של פיקוח רגולטורי על תכני הלימוד באותה מסגרת על-תיכונית, המתבצע ע"י גורם רשמי של המדינה (כגון: מה"ט, צה"ל, משרד הבריאות) וכן בהסתמך על אופי הלימודים (עיוניים או מעשיים).

5. למען הסר ספק מדגישה המועצה, כי מתווים בתחומים ספציפיים מוגדרים (למשל הנדסאים, הוראה) בהם נקבע היקף הפטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים בהחלטות מל"ג נפרדות – אינם זקוקים לאישור על פי סעיף 4 האמור, אלא המוסדות יפעלו לגביהם בהתאם לאמור במתווה עצמו.

[1] קבלת התעודה מהלימודים העל-תיכוניים יכולה להיעשות גם עד לסיום התואר הראשון בו לומד הסטודנט.