06/05/97

קביעת קריטריונים ללימודי משפטים לקראת תואר ראשון במכללות

עקב ריבוי הפניות שהגיעו למועצה להשכלה גבוהה ממכללות חוץ תקציביות המבקשות לקיים תכניות לימודים אקדמיות לקראת תואר ראשון במשפטים, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לקבל את הקריטריונים הבאים לקיום לימודי משפטים לקראת תואר אקדמי ראשון במכללות חוץ תקציביות:

1. תפיסת היסוד

בלימודי המשפטים – על המכללות להגיע לרמה אקדמית קרובה לזו המקובלת בפקולטות למשפטים באוניברסיטאות עם זאת, המכללות אינן אמורות להדגיש את המחקר.

2. תכנית הלימודים

משך הלימודים לתואר ותוכניות הלימודים, ובכלל זה היקף הלימודים ותנאי המעבר כנדרש, יהיו דומים לקיים בפקולטות למשפטים באוניברסיטאות, תוך מתן אפשרות לייחודיות לתוכנית של המכללה. יש לקיים מספר קורסי בחירה ובכלל זה קורסים מתחום מדעי הרוח והחברה

3. סגל ההוראה

מורים במשרה מלאה –

  • יחשבו מורים שמלמדים מקצועות בתחום המשפט והם בעלי תואר שלישי במשפטים או תואר שלישי בתחום אחר ובעלי הכשרה משפטית . במקרים מיוחדים (כחריג) יכול לשמש במשרה מלאה משפטן בעל משפטן בעל שיעור קומה או פרופ' בעל מינוי מאוניברסיטה בישראל, שלתחום התמחותו זיקה רורה לתוכנית הלימודים.
  • לצורך הגדרה של מורה במשרה מלאה יחשב מיש ילמד לפחות 6 ש"ש
  • מורה במשרה מלאה יתחייב ללמד במכללה לפחות 4 שנים.
  • גרעין הבסיס של סגל הוראה בתוכנית הלימודים במשפטים (כדרישת מינימום של המועצה להשכלה גבוהה) יהיה 8 במשרה מלאה כאשר מחציתם בדרגת מרצה בכיר ומעלה.
  • יחס מורים במשרה מלאה – תלמידים יהיה עד 1:80 על המכללות להגיע יחס הנ"ל בתוכנית הלימודים במפשטים על למתן ההכרה או תוך שלוש שנים מיום קבלת ההיתר.

הדיקן:

  • פרופ' או חבר מן המניין, שיתחייב לעבוד במשרה מלאה במכללה לפחות שלוש שנים.

מורים מן החוץ:

  • מורים מן החוץ יהיו משפטים, שופטים, שופטים בדימוס או עורכי דין בעלי מומחיות בתחום אותו הם מלמדים ובעלי יכולת הוראה.
  • מורים מן החוץ שילמדו קורסי בחירה שלא מתחום המשפט – הכשרתם תהיה בתחומים אותם הם מלמדים, והם יהיו בעלי יכולת הוראה.
  • מורים מן החוץ, המלמדים סמניריונים , יהיו אך ורק מורים המלמדים באוניברסיטאות.

4. ועדת מינויים

הגדרה ועדת המינויים וסמכויותיה במכללה יהיו בהתאם להחלטה שתקבל המועצה להשכלה גבוהה לגבי כלל המכללות האקדמיות.

5. ספריה משפטית

המועצה להשכלה גבוהה תמנה ועדת משנה אחת לכל המכללות שמלמדות משפטים, שתקבע קריטריונים לספריה משפטית. בראשות ועדה זאת יכהן פרופ' למשפטים וישתתפו בה ספרנים המתמחים בנושא הספרייה המשפטית

  • המועצה מחליטה להקים ועדה מלווה אחת לקראת ההכרה במכללת נתניה ובמרכז הבינתחומי והסמכתן להעניק תואר ראשון במשפטים.