27/09/16

קווים מנחים והגדרות לתוכניות לימודים בתחומים הנדסת מחשבים, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תוכנה ומדעי המחשב

בישיבתה ביום כ”ד באלול תשע”ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו”ל,   והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדות בראשות פרופ’ דרור פייטלסון ופרופ’ דייוויד פרנס על עבודתם ועל הדוחות שהגישו.
  2. לאמץ את מתווה הקווים המנחים והגדרות לתוכניות לימודים בתחומים הנדסת מחשבים, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תוכנה ומדעי המחשב, כפי שהוצע על ידי הוועדות.
  3. בקשות לפתיחת תוכניות חדשות בתחומים הנ”ל תצטרכנה כבר בשלב ההגשה לעמוד בקווים המנחים כמפורט במתווה.
  4. מוסדות המקיימים תוכניות לימודים בתחומים הנ”ל יערכו את ההתאמות הנדרשות עד תחילת שנה”ל תשע”ט וידווחו למועצה להשכלה גבוהה על אופן יישום המתווה עד לתום שנה”ל תשע”ח.

הקווים המנחים מצורפים לנספח להחלטה זו

קווים מנחים והגדרות לתכניות לימודים בתחומים הנדסת מחשבים, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תוכנה ומדעי המחשב