13/07/10

"קווים מנחים להגשת בקשה לפתיחת לימודי תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תעשיה וניהול במוסדות שאינם אוניברסיטאות" – החלטת מועצה מיום 13.7.2010

המועצה להשכלה גבוהה רושמת בפניה את הדיווח שהתקבל מוועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה בנוגע למסמך "קווים מנחים להגשת בקשה לפתיחת לימודי תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תעשיה וניהול במוסדות שאינם אוניברסיטאות".

להלן מפורטים תנאי הסף להגשת בקשה לפתיחת תכנית לתואר שני בהנדסת תעשיה וניהול*:

1. כללי

1.1 מוסד יוכל להגיש בקשה למל"ג לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני בהנדסת תעשייה וניהול, רק לאחר שהעמיד שלושה מחזורי לימוד של בוגרי תואר ראשון Sc. בהנדסת תעשייה וניהול.

1.2 כתנאי לפתיחת הלימודים לתואר שני בהנדסת תעשייה וניהול, על המוסד להעמיד לפחות ארבעה מחזורי לימוד של בוגרי תואר ראשון Sc. בהנדסת תעשייה וניהול.

1.3 פתיחת הלימודים לתואר שני בהנדסת תעשייה וניהול תהיה מותנית בהסמכה קבועה למוסד להעניק תואר ראשון Sc. בהנדסת תעשייה וניהול.

1.4 מטרת המסלולים לתואר "מוסמך" ללא תזה היא העמקת הידע, הרחבת הידע והתמחות בתחום מסוים שאינה דורשת בהכרח מחקר ועל כן, שעות הלימוד במסלולים אלה יוגדלו בהשוואה למסלולים המחקריים לתואר "מוסמך" המחייבים כתיבת עבודת גמר (תיזה).

2. תנאי קבלה

2.1 לתוכנית יתקבלו מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, כדלהלן:

 • תואר ראשון בהנדסת תעשיה וניהול.
 • תואר ראשון בדיסציפלינה הנדסית כל שהיא – דרושות השלמות.
 • תואר ראשון בדיסציפלינה מדעית בחלוקה ל–
  • תואר ראשון במדעי הטבע, מתמטיקה ומדעי המחשב – דרושות השלמות.
  • תואר ראשון בכלכלה ומדעי ההתנהגות – דרושות השלמות.

2.2 לתוכנית יתקבלו מועמדים בעלי:

 • ממוצע ציונים של 80 בתואר ראשון ואשר נמצאים ב- 25% העליונים בכיתה.
 • מועמדים בעלי ניסיון תעשייתי/ניהולי רלוונטי מעל חמש שנים וממוצע מתחת ל- 80 בתואר הראשון, יוכלו להגיש מועמדות, הדורשת השלמות, באמצעות ועדת קבלה.
 • על המועמד לצרף לבקשתו שני מכתבי המלצה אקדמיים. מועמד בעל ניסיון תעשייתי/ניהולי רלוונטי, כאמור לעיל, יצרף לבקשתו מכתב אחד לפחות מהתעשייה.

3. השלמות למועמדים מדיסציפלינות אחרות

על המוסד, המגיש בקשה לפתיחת התוכנית, להגדיר רשימת קורסים מלימודי התואר הראשון ההכרחיים ללימודי התואר השני בהנדסת תעשיה וניהול. רשימת הקורסים תאושר על ידי הוועדה המקצועית התחומית.

על מועמדים לקבלה לתוכנית לתואר שני בהנדסת תעשיה וניהול, המגיעים מדיסציפלינות אחרות (שאינן הנדסת תעשיה וניהול), מוטלת חובת השלמות מתוך רשימת הקורסים שאושרה, כדלהלן:

 • בוגרי הנדסה – מינימום 5 קורסים שווי ערך ל 15 נ"ז.
 • בוגרי מדעים – מינימום 10 קורסים שווי ערך ל 30 נ"ז.
 • בוגרי כלכלה ומדעי ההתנהגות – מינימום 13 קורסים שווי ערך ל 40 נ"ז.

4. היקף תכנית הלימודים:

4.1     תכנית הלימודים תהיה בת 40 נ"ז לפחות, ללא התחשבות בפטורים על בסיס לימודי התואר הראשון.

4.2     עבודת הגמר תהיה בהיקף של 4-6 נ"ז (2 נ"ז בסמסטר) ותהיה חובת השתתפות בסמינר מחלקתי.

4.3     התוכנית תתפלג כדלהלן (מעבר לדרישות ההשלמה, אם דרושות):

 • 12 נ"ז – קורסי חובה ('קורסי גרעין').
 • 24 נ"ז – קורסי בחירה, אשר יתחלקו כמפורט:
 • 15 נ"ז – בתחום התמחות עיקרי.
 • 9 נ"ז –  בתחום התמחות משני.

4.4     קרדיט מעבר (Transfer Credit) לא יינתן עבור יותר מ- 9 נ"ז מתוכנית מוכרת לתואר שני בהנדסת תעשיה וניהול או מתחום רלוונטי אחר.

5. מבנה תוכנית הלימודים:

5.1     36 נ"ז שיש לקחת בתוכנית יתפלגו כדלהלן:

 • 10 נ"ז קורסים כמותיים.
 • 10 נ"ז קורסים מערכתיים.
 • 6 נ"ז קורסים תכנוניים המתחלקים ל- 2-3 קורסים.
 • 10 נ"ז קורסי ניהול/מדעי ההתנהגות/כלכלה-מימון/אחר.

5.2     היקף כל קורס ינוע בטווח שבין 2-3 נ"ז.

6. סיום הלימודים

6.1     מעבר בציון  65 ומעלה של כל קורס, למעט מעבר בציון 75 בקורס עבודת הגמר.

6.2     ציון ממוצע משוקלל של 75 לפחות לסיום התואר.

7. מהות עבודת הגמר

7.1     עבודת הגמר תכתב אינדיבידואלית ותעסוק בבעיה מעשית (לא מחקרית) ותהיה מדויקת מדעית במהותה ומעשית בתכולתה.

7.2     המוסד יגיש הצעה לנוהל הערכת עבודת הגמר.

8. סגל הוראה

8.1     בתכנית לתואר שני קיימת חשיבות רבה בבניית גרעין של סגל אקדמי בכיר אשר יצביע על מומחיות בתחום ועל קפיצת מדרגה בהכשרה.

8.2     בראש כל תכנית לימודים לתואר שני יעמוד איש סגל בכיר בעל תואר שלישי מדרגת מרצה בכיר ומעלה, המועסק במשרה מלאה במוסד, ובהיקף שלא יפחת משליש משרה בתכנית לתואר שני. ראש תכנית הלימודים ילמד בתכנית.

8.3     כל המורים המלמדים בתכנית לתואר שני בהנדסת תעשיה וניהול, יהיו סגל אקדמי בכיר (מדרגת מרצה ומעלה), בעלי תואר שלישי. במקרים מיוחדים (כחריג) יוכלו ללמד בתכנית מורים בודדים בעלי מוניטין בתחומם, שלתחום התמחותם זיקה ברורה לתכנית הלימודים והם אינם בעלי תואר שלישי.

8.4     בכל תכנית לימודים צריך שיהיה לפחות פרופסור אחד שמשרתו המלאה היא במוסד.

8.5     בסגל ההוראה של תכנית לימודים לתואר שני יהיו בנוסף לראש התכנית, לפחות שני מורים  שיועסקו בחצי משרה במוסד לפחות.

8.6     מחצית המורים שמלמדים בתכנית לתואר שני המועסקים במשרה תקנית במוסד יהיו בדרגת מרצה בכיר ומעלה.

8.7     לפחות שני שליש מממספר הקורסים הניתנים בתכנית יילמדו ע"י מורים המועסקים במוסד במשרה תקנית בהיקף של 75% משרה ומעלה. מוסד יתחייב שלפחות 2/3 מהקורסים של תכנית הלימודים שילמד תלמיד בפועל יילמדו על ידי מורים במוסד במשרה תקנית בהיקף של 75% משרה ומעלה.

8.8     מומלץ כי חברי הסגל המועסקים באחוזי משרה גבוהים בתכנית, יהיו בעלי חוזה העסקה לטווח ארוך.

8.9     מוסד יעמיד תשתית פיזית ראויה ללימודי תואר שני בתחום המבוקש, לרבות ספריה ומעבדות מתאימות.

9. מידע ונתונים

במסגרת הגשת הבקשה, המוסד מתבקש לכלול, במידת האפשר:

 • נתונים על קבלת בוגרי תואר ראשון בכל תחומי ההנדסה מהמוסד, לתארים שניים באוניברסיטאות.

*  הקווים המנחים הנם בנוסף לדרישות המינימום ולהחלטות הרלוונטיות הקיימות באשר להגשת בקשה חדשה למל"ג.