25/03/20

"קול קורא" תחרותי לתמיכה תוספתית במרכזי גג למחקר במדעי הנתונים

בישיבתה ביום 25.3.20 דנה ות"ת בקול הקורא התחרותי לתמיכה תוספתית וזאת, בהתאם להחלטת ות"ת מיום 28.11.2019 בנוגע לאישור המלצות ועדת ההיגוי לתכנית ארבע-שנתית לקידום מדעי הנתונים, ובהמשך לתכנית התמיכה בהקמה/ביסוס של מרכזי גג למחקר במדעי הנתונים ("המסלול המואץ"), אשר נשלחה למוסדות בחודש ינואר 2019, ולתוצאות ועדת השיפוט על פיהן אושרה תמיכה לשבע אוניברסיטאות בתשע"ט-תש"פ, מובא בזאת לאישור מחודש הקול קורא לתמיכה תוספתית, על בסיס תחרותי, במרכזי הגג אשר עמדו בתנאי הסף של "המסלול המואץ". הקול הקורא המקורי אושר ע"י ות"ת בישיבתה מיום 10.7.2019. בעקבות סוגיות של ניגוד עניינים, החליטה ות"ת בישיבתה מיום 14.8.2019, בין היתר, על ביצוע של בחינה מחודשת של הקריטריונים לניקוד ההצעות שיוגשו במסגרת הקול הקורא התחרותי ע"י יו"ר תת-ועדת השיפוט הבינלאומית, פרופ' יורם זינגר מאוניברסיטת פרינסטון.

הקול הקורא המעודכן, בו הוטמעו השינויים בקריטריונים ובאופן שיפוט ההצעות שהציע יו"ר תת-ועדת השיפוט הבינ"ל, מצורף לתזכיר זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטת ות"ת.

סך התקציב המוצע לחלוקה על בסיס תחרותי עומד כיום על 58 מיליון ₪ בפריסה ארבע-שנתית, כאשר המינימום לחלוקה פר שנה עומד כיום על 14,5 מיליון ₪ לתקופה של 4 שנים.

ות"ת רושמת בפניה את שתי הטעויות שנפלו בנוסח ההמלצות אשר אושרו ביום 28.11.2018 ומאשרת את התיקונים כדלהלן:

  1. בחלק הנוגע לקול הקורא התחרותי למרכזי המחקר במדעי הנתונים במקום "מקסימום לחלוקה 56 מיליון ₪" צריך להיות "מינימום לחלוקה 56 מיליון ₪".
  2. בהתאמה, בחלק הנוגע לתקציב השנתי לחלוקה בקול הקורא התחרותי במקום "המקסימום השנתי לחלוקה בקול הקורא התחרותי הינו 14 מיליון ₪" צריך להיות "המינימום השנתי לחלוקה בקול הקורא התחרותי הינו 14 מיליון ₪".

בהתאם לאמור מעלה, ובהמשך לתוצאות ועדת השיפוט של "המסלול המואץ", אשר אישרה הענקת תקציב לשבע מתוך שמונה אוניברסיטאות המחקר, יתרת התקציב של המסלול המואץ בתשע"ט, קרי 2 מיליון ₪, מצורפת לתקציב לחלוקה בקול הקורא התחרותי אשר גדל מ-56 מיליון ₪ ל-58 מיליון ₪ בהתאם. בעקבות גידול זה גדל גם התקציב לחלוקה השנתית בקול הקורא התחרותי מ-14 מיליון ₪ בשנה ל-14,5 מיליון ₪ בשנה, לתקופה של 4 שנים.

 

סך התקציב לחלוקה בקול הקורא התחרותי יוכל לגדול בהמשך (מינוס התקציב שיחולק בתשפ"א על בסיס הקריטריונים בקול הקורא המצ"ב) וזאת בהתאם לעמידה או אי-עמידה של המוסדות בתנאי הסף לחלוקת התקציב ב"מסלול המואץ". בהתאם, ישתנה גם סך התקציב השנתי לחלוקה. עם זאת, המקסימום בו יוכל לזכות מוסד בכל שנה בקול הקורא התחרותי היה ונשאר 4 מיליון ₪ למקסימום ארבע שנות פעילות (בכפוף למצ'ינג בגובה 25% מצד המוסד) וזאת ללא קשר לגובה התקציב השנתי לחלוקה בשנים העוקבות.

 

בחירת הזוכים בקול הקורא התחרותי תעשה על ידי ועדת שיפוט בינ"ל שהרכבה אושר ע"י ות"ת בתאריך 14.8.2019 כדלהלן:

א. פרופ' יורם זינגר, המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת פרינסטון (יו"ר הועדה)

ב. פרופ' עמנואל ז'אן קאנדס, המחלקה למתמטיקה והמחלקה לסטטיסטיקה, אוניברסיטת סטנפורד

ג. פרופ' סטפן מאלה, המחלקה למדעי המחשב, קולג' דה פראנס ואקול נורמל סופריור.

 

ות"ת מאשרת מחדש את פרסום הקול הקורא המעודכן המצורף להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה. ראה נספח א להחלטה.

תוצאות הצבעה

5 בעד – פה אחד