22/11/17

קידום איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום 22.11.17 דנה ות"ת בתכנית לעידוד פעילות בנושא איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת לשנה"ל תשע"ח והחליטה ות"ת לאשר את הרובד השני והשלישי כדלהלן:

1. רובד שני: קריטריונים שהעמידה בהם תאפשר קבלת תקצוב ייעודי

1. כללי

1.1. מל"ג וות"ת מייחסות חשיבות רבה ביותר לקידום ושיפור איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. נושא זה אף נכלל ביעדים שנקבעו בתכנית הרב שנתית של הוות"ת לשנים תשע"ז-תשפ"ב.

1.2 במטרה לתמרץ נקיטת פעולות מוסדיות שיביאו לחיזוק התשתיות המבניות והניהוליות של המנגנונים לקידום ההוראה והלמידה במוסדות, מעבר לחובה הנדרשת, החליטה ות"ת על הגדרת קריטריונים לקבלת תקצוב ייעודי עבור מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת.

1.3 בהתאם לאמור, הגשת בקשה לתקצוב בהתאם לעמידה בקריטריונים ברובד זה, מותנית בעמידה בסטנדרטים שנקבעו בהחלטת מל"ג וות"ת ברובד הראשון.

2. זכאות לתקצוב

2.1 מוסד מתוקצב אשר יעמוד באופן מלא בקריטריונים של לפחות שלושה מתוך ארבעת התחומים הבאים יהיה זכאי לתקצוב:

2.2 תחום א': הכשרת סגל

2.2.1 ליווי וחניכה של חבר סגל חדש למשך שלוש השנים הראשונות להוראתו (לדוגמה: מפגשים קבועים עם "חונך אישי", תצפית עמיתים בשיעורים, וכיו"ב).

2.2.2 הדרכה פעילה של כל חברי הסגל לצרכי תכנון, פיתוח קורסים ויישום דרכי הוראה חדשניות באמצעים דיגיטליים וטכנולוגיה מתקדמת, לפחות אחת לשנה.

2.2.3 פעילות לגבי מרצים חלשים בהוראה (מפגשים אישיים, ליווי, חניכה, סדנאות, וכיו"ב) – יישום של לפחות שתיים מהפעולות ולפחות חמש שעות בסמסטר עבור כל מורה.

2.2.4 עריכת סמינר מחלקתי שיעסוק בנושאים של איכות ושיפור ההוראה, לפחות אחת לשנה, (בנוסף להכשרות המקצועיות שיועברו כחובה על-ידי המרכז לקידום ההוראה).

2.2.5 פעילות ייחודית מוסדית לקידום ושיפור איכות ההוראה (יש לפרט)

 

2.3 תחום ב': שאלוני הערכת איכות ההוראה וניהולה

2.3.1 מוסד שיוכיח היענות לשאלוני הערכת ההוראה של לפחות 60% מהסטודנטים בכל קורס (תינתן אפשרות לחריגה שלא תעלה על 10% מהקורסים).

2.3.2 מוסד שיוכיח כי ראש היחידה האקדמית (דיקן/ראש בי"ס/ראש חוג) יקיים מפגש משוב פרטני אחת לשנה לפחות עם חברי סגל שקיבלו ציון הערכה הנמוך מהממוצע המחלקתי.

2.4 תחום ג': הקמת מנגנון ממוסד ומוסדר לריענון ועדכון של תכניות לימודים וסילבוסים

2.4.1 קביעת נהלים שיכללו אמות מידה לריענון תכניות לימוד וסילבוסים בהתאם לסוג הקורס, שיכללו: לוחות זמנים, ומרכיבי הסילבוס ובכללם שיטות הערכה מתאימות.

2.4.2 הדרכה והנחיית מרצים המבצעים ריענון תכניות לימודים וסילבוסים.

2.5 תחום ד': הטמעת מודלים ללמידה חדשנית במוסד

2.5.1 מוסד שבו לפחות 20% מהקורסים בכל פקולטה/בית ספר, כוללים שיטות הוראה חדשניות ומתקדמות (לדוגמא: קהילת לומדים, קורס סיורים דחוס, PBL, שילוב מערך סימולציות, קורס המשלב מחקר ומפגש עם גורמים חיצוניים, התמחות קורסים בלמידה עצמית ו/או קבוצות למידה  ועוד).

3. תקציב

3.1 גובה התקציב ייקבע בהתאם להיקף הסגל הבכיר במוסד:

3.1.1 עבור מוסד עם היקף סגל בכיר של עד 200 משרות, יעמוד התקציב על 100 אלפי ₪.

3.1.2 עבור מוסד עם היקף סגל בכיר של למעלה מ-200 משרות, יעמוד התקציב על 150 אלפי ₪.

4. על מנת לקבל את התקציב הייעודי-

4.1 יש להגיש תכנית פעולה המפרטת את אופן היישום של הקריטריונים לעיל לאגף להערכת איכות במל"ג עד לתאריך ה-1 במרץ 2018.

4.2 יש להגיש דו"ח ביצוע המפרט יישום בפועל של תכנית הפעולה עד לתאריך ה-1 באוגוסט 2018.

4.3 העברת התקציב תהיה בכפוף לביצוע בפועל.

2. רובד שלישי: הגשת הצעות שייבחנו על בסיס תחרותי

קול קורא תחרותי לעידוד פעילות בנושא איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת לשנה"ל תשע"ח

 1. כללי ותנאי סף

1.1 מל"ג וות"ת מייחסות חשיבות רבה ביותר לקידום ושיפור איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. נושא זה אף נכלל ביעדים שנקבעו בתכנית הרב-שנתית של הות"ת לשנים תשע"ז-תשפ"ב.

1.2 במטרה לפתח יוזמות ייחודיות ומחקרים יישומיים הרלוונטיים לתחום, החליטה ות"ת גם על תקציב על בסיס תחרותי עבור נושאים אלו למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת.

1.3 הגשת ההצעה מותנית בעמידה בסטנדרטים שהוגדרו בהחלטת מל"ג וות"ת בנושא איכות ההוראה וקידומה ברובד הראשון.

2. תחומים להענקת תקצוב

ניתן יהיה להגיש הצעות בשני תחומים נפרדים, ללא הגבלה על מספר ההצעות אשר יוגשו בכל תחום:

 2.1 יוזמה ופעילות ייחודית וחדשנית המקדמת הוראה, למידה והערכה בעידן של מציאות משתנה

2.1.1 על ההצעה לכלול תכנית פעולה יישומית ומפורטת, לרבות תכנית כללית להמשכו של הפרויקט לאורך זמן.

2.1.2 הקריטריונים לשיפוט יכללו את ההיבטים הבאים:

2.1.2.1 מיקוד בשיפור איכויות ההוראה והלמידה ובכלל זה הערכה מותאמת (חלופית).

2.1.2.2 הצעה חדשנית, ייחודית ומקורית.

2.1.2.3 היקף ההשפעה של הפרויקט על גורמים שונים.

2.1.2.4 יכולת לממש בפועל את ההצעה שהוגשה.

2.1.2.5 שיתוף פעולה עם גורמים נוספים בפרויקט ובתוצריו.

2.1.2.6 יכולת המוסד להפעיל את הפרויקט המוצע לאורך זמן ובמסגרת התקציבית הקיימת.

2.1.2.7 מנגנוני הערכה ובקרה של המוסד על הפרויקט.

2.1.2.8 מנגנונים לניטור ומעקב לאופן הצלחת הפרויקט והטמעתו.

2.1.2.9 קיומו של פוטנציאל להרחבת הפרויקט בתוך המוסד ולמוסדות אחרים.

2.1.2.10 התרשמות הוועדה מאיכות ההצעה 

2.2 הצעה למחקר יישומי לקידום ההוראה, הלמידה וההערכה בעידן של מציאות משתנה

2.2.1 על ההצעה לכלול:

2.2.1.1 רקע תיאורטי קצר.

2.2.1.2 רציונל.

2.2.1.3 מתודולוגיה.

2.2.1.4 לוחות זמנים לביצוע המחקר

2.2.1.5 עלויות.

2.2.1.6 הפניה למקורות ביבליוגרפים.

2.2.1.7 הצעת המחקר לא תעלה על 3,000 מילים).

2.2.2 הקריטריונים לשיפוט יכללו את ההיבטים הבאים:

2.2.2.1 מחקר בעל השלכות יישומיות לנושא ויכולת לממש בפועל את ההצעה שהוגשה.

2.2.2.2 מיקוד בשיפור איכות ההוראה והלמידה ובכלל זה הערכה מותאמת (חלופית)

2.2.2.3 הצעה/תיזה חדשנית, ייחודית ומקורית שלא פורסמה עדיין.

2.2.2.4 היקף ההשפעה של המחקר על גורמים שונים.

2.2.2.5 שיתוף פעולה עם גורמים נוספים במחקר ובתוצריו.

2.2.2.6 התרשמות הוועדה מאיכות ההצעה.

3. תקציב ושיפוט ההצעות

3.1 עבור כל אחד משני התחומים יועמד תקציב ייעודי כולל בגובה 500 אלפי ₪.

3.2 ההצעה/ות הזוכה/ות יתוקצבו באופן חד-פעמי על ידי ות"ת בגובה של עד 75% מעלות ההצעה. המוסד הזוכה יחויב להעמיד מקורות למימון משלים בשיעור של לפחות 25% מעלות ההצעה.

3.3 ועדה/ות מיוחדת מטעם מל"ג ות"ת תקבל לידיה את הצעות המוסדות. הוועדה תבחן את ההצעות ותקבל החלטה מנומקת, ותמליץ לות"ת על ההצעות הזוכות בכל אחד מהתחומים.

4. הגשת ההצעות

4.1 בנוסף על האמור בסעיפים 2.2.1 ו-2.3.1, על ההצעות לכלול:

4.2 התייחסות לאופי הפעילות, היקף הפעילות המתוכנן, ייחודיות הפעילות ולתרומתה לשיפור איכות ההוראה והלמידה, מעבר לסטנדרט הקיים והמוכר.

4.3 פירוט העלויות הצפויות לקיומה של הפעילות.

4.4 את ההצעות יש להגיש לאגף להערכת איכות במל"ג עד ה- 15.7.2018.

 5. קבלת התקציב

5.1 לאחר אישור ההצעות הזוכות בוות"ת תצא הודעה מסודרת בנושא למוסדות הזוכים על גובה התקצוב בו זכה הפרויקט.

5.2 העברת התקציב בפועל בגין ההצעות הזוכות תתבצע לאחר ובכפוף להגשת דו"ח ביצוע ע"י המוסד לאגף הערכת איכות ולאגף תקצוב בות"ת.