21/02/18

קידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה – מודל הקצאת התקצוב לפיתוח הנושא במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת

בהמשך למדיניות מל"ג/ות"ת לקידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה בכלל, ובהוראה בפרט, אשר הציבו את הנושא כיעד מרכזי בתכנית הרב שנתית החדשה (תשע"ז-תשפ"ב) ובהמשך להחלטות ות"ת מיום 22.6.16 והחלטת מל"ג מיום 19.7.16 בנושא מדיניות בדבר סטודנטים בינלאומיים בישראל מחליטה ות"ת על פיתוח הבינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידה בין השנים תשע"ט-תשפ"ב כדלקמן:

לאשר שני מסלולי תמיכה לפיתוח הבינלאומיות בהשכלה גבוהה: א) מודל תקצוב תחרותי מבוסס תפוקות למוסדות אשר החלו בפעילות בינלאומית באופן משמעותי ב) מודל צמיחה למוסדות אשר נושא הבינלאומית נמצא בראשית דרכו כדלקמן:

מודל תקצוב תחרותי מבוסס תפוקות

1) מודל זה יהיה פתוח למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת אשר יעמדו בתנאי הסף הבאים:

 • קיומו של מנגנון מוסדר האחראי על קידום הבינלאומיות במוסד
 • אסטרטגיה מוסדית לבינלאומיות
 • למוסדות בגודל של עד 10,000 סטודנטים: לפחות 2 תכניות לימוד הנלמדות בשפה זרה ומשלבות סטודנטים בינלאומיים.
 • למוסדות בגודל של מעל 10,000 סטודנטים: לפחות 4 תכניות לימוד הנלמדות בשפה זרה ומשלבות סטודנטים בינלאומיים.
  מוסד שלא עמד בתנאי הסף להיכלל במודל התפוקות יוכל להגיש בקשה במסגרת הקולות הקוראים שיפורסמו לצורך הכללתו במודל הצמיחה.

2) הקריטריונים לחלוקת התקציב בין המוסדות במודל תקצוב מבוסס תפוקות יהיו:

א. הגעה של סטודנטים בינלאומיים- 35%

 • שיעור הסטודנטים הבינלאומיים הלומדים תואר מלא במוסד
 • מספר הסטודנטים הבינלאומיים לתקופות קצרות – קורסי קיץ, study abroad, דוקטורנטים אורחים וכיו"ב

ב. הקניית כישורים בינלאומיים לסטודנטים ישראלים- 35%

 • שיעור הקורסים המשולבים (ישראלים ובינלאומיים) מתוך הקורסים הנלמדים בשפה זרה
 • מספר הסטודנטים הישראלים שיוצאים לקורס(ים) אקדמי או התמחות בחו"ל במסגרת התואר (ראשון-שלישי)
 • שיעור הסטודנטים הישראלים הלומדים לפחות קורס אחד בשפה זרה במסגרת התואר (ראשון-שני)

ג. קידום שיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים- 30%

 • מספר הבתר-דוקטורנטים הבינלאומיים המשתלמים במוסד
 • מספר הכנסים המחקריים הבינלאומיים המתקיימים במוסד
 • מספר חברי סגל בינלאומיים המבקרים במוסד (לתקופות של לפחות שבוע)

3) התקציב השנתי למודל תקצוב מבוסס תפוקות יעמוד על סך של 40 מלש"ח מדי שנה בשנים תשע"ט- תש"פ ובסה"כ 80 מיליון ש"ח.

4) עפ"י הנתונים שיעבירו המוסדות במהלך תשע"ח, יחולק התקציב לשנים תשע"ט-תש"פ למוסדות שעומדים בתנאי הסף ובאופן תחרותי על בסיס הקריטריונים לעיל. לקראת תשפ"א, ובהתאם לנתוני הבינלאומיות שיועברו במהלך תש"פ, תחושב מחדש החלוקה התקציבית למוסדות שיעמדו בתנאי הסף באותו מועד. בנוסף, תיבחן האפשרות להוסיף למודל התקצוב קריטריון של גידול בין השנים.