13/03/19

קידום הוגנות מגדרית – הכרה בתקופה של חופשת לידה ואירועים מזכים נוספים במלגות ות"ת לפוסט-דוקטורט – מסמך מס' 4484

בישיבתה ביום 13.3.19 קיבלה ות"ת סקירה ות"ת בדבר חסמים כלכליים העומדים בפני המשתלמים לפוסט- דוקטורט . על מנת להגדיל את מספר הפוסט דוקטורנטים בישראל, מחליטה ות"ת כי בכל הנוגע למלגות ות"ת לפוסט דוקטורט, כל האמור בסעיף 11 לכללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), תשע"ב – 2012 , לגבי תארים מתקדמים שני ושלישי יחול, בהתאמה, לגבי הכרה בהיעדרות עקב "אירוע מזכה" כהגדרתו בכללים גם על תלמידי פוסט-דוקטורט וזאת כדלקמן:

א. לא תופסק מלגה לסטודנט לפוסט דוקטורט בתקופה שנעדר בשל אירוע מזכה וכי מוסד רשאי להגביל את התקופה שבמהלכה תשולם המלגה ל-15 שבועות.
ב. עם תום תקופת המלגה יהיה הסטודנט לפוסט דוקטורט זכאי להארכה של המלגה לתקופה השווה לתקופת היעדרותו בתשלום.
מימון התוספת יעשה מהעודפים הבלתי מחוייבים בתקציב ומן הרזרבה הכללית.

ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי לבחון את הנושא מול פורום ור"ה לגבי כל המלגות לפוסט דוקטורט הניתנות במוסדות להשכלה הגבוהה ומול הקרן הלאומית למדע לגבי הכרה בהיעדרות עקב "אירוע מזכה" כהגדרתו בכללים בתקצוב מענקי מחקר הכוללים תשלום מלגות לתלמידי מחקר.