30/06/15

קידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה – החלטת מל"ג מיום 30.6.2015

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה (30.6.2015)  דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון ובהמשך להקמת הוועדה לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה ולדיונים בנושא שהתקיימו במל"ג ביום 10.9.2013 ובות"ת ביום 11.9.2013, החליטה המל"ג כלהלן:

1. לברך את הוועדה בראשותה של פרופ' רות ארנון על עבודתה ועל דו"ח ההמלצות ותמונת המצב שהגישה.

2. לפעול בהתאם לעקרונות שפורטו בגוף המסמך, המהווה נספח להחלטה זו, כלהלן:

א. לבחון ולהביא המלצה לעדכון הנהלים וההנחיות הבאות כך שיתייחסו לנושא המגדרי:

  • תהליכי האקרדיטציה של תוכניות חדשות- הכללת התייחסות לאיזון מגדרי בבחינת התוכניות ע"י המל"ג.
  • מינוי פרופסורים באמצעות הועדות העליונות למינוי פרופסורים - הנחיית הועדות להתמודדות עם הטיה מגדרית.
  • החלטה על הניהול אקדמי והנחיות תאגידיות- המלצה למוסדות על הקפדה על איזון מגדרי.
  • שילוב הנושא במערכת להערכת איכות והבטחתה.

ב. לבקש דיווחים מהמוסדות לגבי הפן המגדרי בפעילויות הבאות:

  • דיוני הסנאט/המועצה האקדמית וועדות המוסד הרלוונטיות.
  • פרסום נתונים מוסדיים לרבות קידום סגל אקדמי בכיר.

ג. לפרסם למוסדות את ההמלצות בנושאים הבאים (כמפורט בנספח):

  • נוהל גיוס המתייחס לנושא המגדרי ומנגנון גיוס פרו אקטיבי מוסדי.
  • התאמה בשפה מבחינה מגדרית, בפנייה אישית לסגל ולסטודנטים/ות, בקבלת תארים וכיו"ב.

ד. מל"ג מחליטה לערוך דיון תקופתי בנושא, בשיתוף נציגי המוסדות.

3. המל"ג מבקשת מות"ת לדון בנושאים המוזכרים בדו"ח הוועדה ומצויים בתחום אחריותה.

4. לערוך דיון נוסף בנושא במסגרת הדיונים לקראת גיבוש תוכנית החומש הבאה.

5. המל"ג מודה לחברי ולחברות הוועדה על עבודתם ותרומתם לקידום נושא חשוב זה. הוועדה הנוכחית בהרכב זה סיימה את תפקידה, ובהמשך תמונה ועדה בהרכב חדש שתהיה תחת המועצה הלאומית לקידום נשים במדע וטכנולוגיה.  יושב/ת ראש וחברי/ות הוועדה ימונו במשותף ע"י המועצה הלאומית לקידום נשים במדע וטכנולוגיה, מל"ג וות"ת.