19/05/15

קריטריונים ותנאים לקיום תכניות לימודים לדוקטורט (Ph.D.) בתחומים ייחודיים באוניברסיטאות המחקר, שתילמדנה בשיתוף מוסדות אחרים להשכלה גבוהה – החלטת מועצה מיום 19.5.2015 (בהמשך להחלטת מל"ג מיום 30.12.2014)

בהמשך להחלטתה מיום 30.12.2014, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום 19.5.15 לאמץ את המלצת ועדת המשנה העליונה לפיתוח ומדיניות אקדמית ולאפשר למוסדות הרשאים לתת דוקטורט, להעניק תעודה לדוקטורט (Ph.D.) בתחומים ייחודיים, המציינת את השותפות עם מוסדות אחרים להשכלה גבוהה, בהתאם לתנאים המפורטים בנספח המצורף להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה:

 

תנאים וכללים לשיתוף פעולה בין מוסדות הרשאים להעניק דוקטורט ומוסדות אחרים להשכלה גבוהה, להענקת דוקטורט (Ph.D.) בתחומים ייחודיים, לפיהם ניתן יהיה לציין על התעודה המוענקת ע"י המוסד שהוסמך להעניק דוקטורט את השותפות עם מוסד אחר:

על מנת לספק לדוקטורנט את המעטפת האקדמית הדרושה, כגון מעבדות, סדנאות, סטודיו, תשתיות מחקריות נוספות ומסגרות לימודיות מתאימות, יש צורך בתרבות מצטיינת בתחום האקדמי במחלקה/פקולטה ובמוסד. לפיכך, האפשרות לחבור לאוניברסיטת מחקר בתוכנית זו ולהופיע כשותפה בתוכנית על התעודה, תינתן רק למוסד מוכר אשר יוכיח ניסיון אקדמי, רקע מתאים והסמכה קבועה להעניק תואר אקדמי שני בתחום המבוקש לפתיחת התוכנית.

התוכניות יהיו תחת אחריותה האקדמית המלאה של האוניברסיטה  והתואר יינתן מטעמה בלבד, תוך ציון שיתוף הפעולה עם המוסד הנוסף.

לפיכך, על גבי התעודה של מסיימי תוכנית הדוקטורט,  המוענקת ע"י האוניברסיטה, יצויין שיתוף המוסד הנוסף, בנוסח הבא:

"התואר מוענק על ידי אוניברסיטת... בתוכנית הנלמדת בשיתוף עם"...

יובהר, כי אין בכך כדי להסמיך את המוסד שאינו אוניברסיטה, להעניק תואר שלישי (דוקטורט).

תוכנית הלימודים:

התוכנית לדוקטורט תכלול קורסים מתקדמים ייעודיים המכסים מחקר ויצירה עדכניים בנושאים שונים בתחום ובתחומים סמוכים לו וכן הכשרה בשיטות מחקר, בהוראה ובכתיבה אקדמית.  הסטודנט יידרש להשלים ולהגיש עבודת מחקר מדעית (דיסרטציה) העומדת בסטנדרטים גבוהים בדיסציפלינה הספציפית.

על הסטודנט הלומד בתוכנית הדוקטורט ללמוד לפחות מחצית מהקורסים הנדרשים לתואר, במסגרת המוסד האוניברסיטאי, ולהיות רשום אליו.

חברי הסגל בתוכנית:

על מנת שניתן יהיה להציע את מגוון הקורסים ברמה הנדרשת, יש צורך במספר גדול מספיק של חברי סגל מתתי תחומים שונים, שיוכלו להעניק הכשרה מתאימה לסטודנטים בתוכנית.

המנחים של הסטודנטים, צריכים להיות בחזית המחקר והיצירה בזמן אמת, על מנת שיוכלו לכוון את הדוקטורנטים לכיווני יצירה ומחקר חלוציים ולשפוט את עבודתם. ככלל, על אנשי הסגל להיות פעילים מספיק ביצירה ומחקר חלוצי בהווה, על מנת שיוכלו להדריך דוקטורנטים ברמה אקדמית גבוהה.

לכל סטודנט הלומד בתוכנית תהיה הנחייה משותפת על ידי שני מנחים בדרגת מרצה בכיר לפחות: מנחה אחד מהאוניברסיטה ומנחה שני מהמוסד השותף.

שני המנחים יאושרו על ידי האוניברסיטה.

המסגרת הארגונית של התוכנית:

המוסדות השותפים יקבעו ביניהם את אופן שיתוף הפעולה והמסגרת הארגונית של התוכנית לדוקטורט, ובכלל זה, ימנו ראש אקדמי לתוכנית ויקימו ועדת היגוי משותפת שתלווה ותפקח על הפעלת התוכנית.

הגשת הבקשה:

אוניברסיטת מחקר, בעלת אוטונומיה להעניק דוקטורט, אשר תהיה מעוניינת לשתף פעולה עם מוסד אחר לפתיחת תוכנית דוקטורט בתחום ייחודי ולהעניק תעודה המציינת שותפות עם מוסד שאינו אוניברסיטה, תוכל להגיש בקשה מנומקת למל"ג שתתייחס בפרוט לנושאים הבאים:

 • הייחודיות של התוכנית המבוקשת והערך המוסף ללימודי תואר שלישי בתחום
 • הערך המוסף של התוכנית לשני המוסדות
 • המסגרת הארגונית של התוכנית
 • אופן שיתוף הפעולה בין המוסדות וחלוקת התפקידים והאחריות (מנגנון)
 • פרוט תרומתם של כל אחד מהמוסדות לתוכנית הלימודים (תשתיות, קורסים, סגל, מינהל וכו').
 • תנאי קבלה של סטודנטים לתוכנית
 • מספר סטודנטים צפוי בתוכנית
 • הדרישות לקבלת התואר השלישי
 • הליך השיפוט של עבודות הדוקטורט
 • ראש התוכנית המוצעת וחברי הסגל שילמדו וינחו בתוכנית, הקורסים שיילמדו על ידם, שייכותם למוסדות, הישגיהם האקדמיים וכו'
 • התשתית הפיזית הנדרשת לקיומה של התוכנית ומיקומה
 • התרומה של התוכנית למשק ולחברה בישראל

תהליך הסינון, השיפוט וההערכה:

לצורך בחינת הבקשות לפתיחת תוכניות לימודים משותפות לדוקטורט בתחומים יחודיים ולהסמכת המוסד להענקת תעודה משותפת, תורכב ועדת הערכה מקצועית. הרכב הוועדה יקבע ע"י המל"ג לאחר התייעצות עם המוסדות השותפים לתוכנית והיא תכלול אנשי אקדמיה בכירים בעלי מומחיות וניסיון אקדמי רלבנטי. ועדת ההערכה תוכל להתייעץ באנשי מקצוע בהתאם לצורך ולתחומים הנבדקים.

שלבי סינון, שיפוט והערכה של הבקשות יכללו:

 • בדיקה מינהלית של הבקשה על מנת לוודא שהיא עומדת בתנאי הסף וכל הנתונים הנדרשים נמצאים כראוי.
 • אישור מל"ג וות"ת להעברת הבקשה לבדיקה ע"י ועדה מקצועית. הרכב הוועדה יאושר ע"י המל"ג.
 • בדיקה מקצועית –והגשת דו"ח עם המלצה.
 • דיון בהמלצת הוועדה המקצועית בות"ת ובמל"ג וקבלת החלטה לגבי פתיחת התוכנית.