16/09/14

התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית – יצירת רצף חינוכי בין מערכת החינוך לבין מערכת ההשכלה הגבוהה – החלטת מל"ג מיום 16.9.2014

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014) שמעה המועצה להשכלה גבוהה סקירה מקיפה משר החינוך ויו"ר המל"ג וקיבלה דיווח בדבר עמדת ראשי האוניברסיטאות וראשי המכללות בנושא שבנדון ולאחר דיון היא מחליטה כלהלן:

1. המועצה מברכת את שר החינוך וראשי המוסדות להשכלה גבוהה על שיתוף הפעולה בנוגע לקידום הרפורמה בבחינות הבגרות ותעודות הבגרות וההסכמות שהושגו, לפיה יאפשרו המוסדות להשכלה גבוהה קבלה ללימודי תואר ראשון, החל משנה"ל תשע"ו בתחומים ובהיקפים שייקבעו, גם על בסיס תעודת הבגרות [1]  - ללא צורך בבחינה הפסיכומטרית. ההסכמות המפורטות בנושא יובאו למועצה.

2. המועצה מודעת לחשיבות הרבה של מבחני הבגרות ותעודת הבגרות - תקפותם וטוהרם - ולרצף החינוכי של כלל מערכת החינוך, לרבות הרצף בין לימודי התיכון ומבחני הבגרות ללימודים במערכת ההשכלה הגבוהה.

3. המועצה מברכת על החלטת המוסדות, הכפופה ליישום מוצלח של הרפורמה במבחני הבגרות כולל תקפותם וטוהרם, לקבל תלמידים על בסיס תעודת בגרות איכותית ומיטבית ללא צורך בבחינה פסיכומטרית. יש בכך כדי לחזק את מעמדה של תעודת הבגרות ולהוביל לשיפור איכות הלמידה בתיכון.

3. המועצה מנחה את ועדות המומחים (או הסוקרים) שהיא ממנה לבדיקת תוכניות לימודים כי, ככל שהן מתייחסות לתנאי קבלה, ככלל יש לעודד ולאפשר למוסדות לקיים מסלולי קבלה חליפיים, הכוללים גם מסלול המתבסס על הרכב וציוני תעודת בגרות בלבד.

 

[1] בכל מקום בו מופיעה קבלה על בסיס תעודת בגרות, הכוונה היא לתעודת בגרות או לתעודה שוות ערך.