17/12/02

דו"ח ועדת מלץ – שינויים במבנה הארגוני של האוניברסיטאות בישראל החלטת מועצה מיום 17.12.2002

המועצה להשכלה גבוהה רואה בחיוב את הצורך בהתייעלות במבנה האירגוני של המוסדות להשכלה גבוהה ורואה בהמלצות ועדת מלץ קווים מתווים חשובים להתייעלות אירגונית זו.

יחד עם זאת, כפי שקבעה ועדת מלץ בדו"ח, "יש לראות בהמלצותיה מסגרת כללית המנחה את האוניברסיטאות באשר לכיוון אליו יש לחתור".

המועצה להשכלה גבוהה מבקשת לקבל מכל אוניברסיטה, עד סוף חודש דצמבר 2003, דו"ח על  השינויים הארגוניים שביצע המוסד תוך התייחסות לנושאים העולים מדו"ח ועדת מלץ.

לאחר ההצבעה על ההחלטה, סוכם על ידי המועצה להשכלה גבוהה לבקש את ות"ת לפנות אל  המוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות בבקשה כי יתייחסו לדו"ח ועדת מלץ ויציינו כיצד הם מתכוונים .