24/05/05

תואר "מוסמך" (M.A.) בלימודי משפט לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון (LL.B) במשפטים החלטת מועצה מיום 24.5.2005

א. המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 24.5.2005 בדו"ח הוועדה של המועצה, בנושא תואר "מוסמך" (A.) בלימודי משפט לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון (LL.B) במשפטים.

ב. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדה, בראשותו של פרופ' ישראל גלעד, על עבודתה ועל הדו"ח המפורט והמנומק שהגישה.

ג. בתום הדיון, קיבלה המועצה להשכלה גבוהה את ההחלטות הבאות:

1. המועצה להשכלה גבוהה מכירה עקרונית באפשרות לקיים תוכנית לימודים לתואר   "מוסמך"(M.A.) בלימודי משפט לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון (LL.B) במשפטים.

2. המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את דעת הרוב של הוועדה על כל מרכיביה, ועל פיה קובעת מתווה באשר לקיום תכניות לימודים לתואר "מוסמך"(M.A.) בלימודי משפט לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון  (LL.B) במשפטים, כלהלן:

אמות מידה לקיום תוכניות לימודים לתואר  "מוסמך" (M.A.) במשפט למי שאינם בעלי תואר ראשון במשפטים LL.B

מטרות התוכנית

תכנית הלימודים לתואר "מוסמך" (M.A.) בלימודי משפט למי שאינם בעלי תואר ראשון במשפטים LL.B))  נועדה לאפשר לבעלי תואר ראשון אחר לרכוש השכלה משפטית בסיסית ומתקדמת בתחום התמחות משפטי שהוא בעל זיקה מובהקת ללימודי התואר הראשון שלהם (תחום ההתמחות), וזאת באמצעות:

א) רכישת השכלה משפטית בסיסית על ידי לימוד, במסגרת לימודי השלמה, של מקצועות ליבה משפטיים ברמת המקבילה לרמת לימודי התואר הראשון במשפטים.

ב) רכישת השכלה משפטית בתחום ההתמחות על ידי לימוד, במסגרת לימודי ההשלמה, של מקצועות חובה ומקצועות יסוד משפטיים בתחום זה, ברמה המקבילה לרמת לימודי התואר הראשון של מקצועות אלה.

ג) העמקה והרחבה של ההשכלה היכולות האקדמיות שנרכשו בלימודי התואר הראשון ובלימודי ההשלמה  על ידי לימודי תואר שני  בתחום ההתמחות.

לימודי ההשלמה

1. לימודי ההשלמה יהיו בהיקף של 24 נ"ז.

2. לימודי ההשלמה יכללו את קורסי הליבה המשפטיים הבאים:

א.   תורת המשפט  – בהיקף של– 4 נ"ז לפחות.

ב.   משפט ציבורי  – בהיקף של 4 נ"ז לפחות.

ג.   דיני חוזים – בהיקף של 4 נ"ז לפחות

ד.   מבוא למשפט ישראלי  – בהיקף של 2 נ"ז לפחות.

3. בנוסף לקורסי הליבה יילמדו במסגרת לימודי ההשלמה גם קורסי היסוד של לימודי  הבוגר   בתחום ההתמחות וקורסים נוספים מלימודי הבוגר בתחום זה בהיקף שלא יפחת מ–8 נ"ז.      היקפם של קורסי היסוד בתחום לא יפחת משני שליש ההיקף שבו הם ניתנים באותו מוסד       בלימודי הבוגר.

4. כל הקורסים בלימודי ההשלמה יהיו ברמת קורסי בוגר של תואר ראשון.

5. כל הקורסים בלימודי ההשלמה יינתנו על ידי מורים המשמשים כחברי סגל פנימי של מוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה במשפטים. שני שליש מן המורים יהיו חברי הסגל  הפנימי במוסד שבו מתקיימת התוכנית.

לימודי ה"מוסמך"

1. על תכנית לימודי המוסמך בלימודי משפט (M.A.) למי שאינם בעלי תואר ראשון במשפטים יחולו אמות המידה החלות על לימודי תואר "מוסמך" במשפטים (LL.M) לבעלי תואר  ראשון במשפטים (אמות מידה שנקבעו בהחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 9.3.2004 ), אלא אם נקבע אחרת באמות מידה אלה.

2. היקף תכנית לימודי ה"מוסמך"  יהיה 32 נ"ז ובסך הכל 56 נ"ז יחד עם לימודי ההשלמה. 26 נ"ז, בקורסים המשפטיים ושאינם משפטיים, יהיו בתחום ההתמחות. כל הקורסים הלא משפטיים (בהיקף של עד 14 נ"ז) יהיו קורסי "מוסמך" ביחידות אקדמיות  שבהן מתקיימים לימודי  "מוסמך" בתחום ההתמחות או קורסים ברמת קורסי "מוסמך"  אלה.

פטורים וזיכויים על בסיס לימודים קודמים

1. ניתן לתת פטור לתלמיד על בסיס אישי מלימוד קורס בלימודי ההשלמה או

בלימודי  ה"מוסמך" על בסיס לימודים קודמים ובלבד שמורה הקורס יאשר בכתב כי הקורס  שנלמד אינו נופל ברמתו, בעמקו ובהיקפו מהקורס שלגביו התבקש הפטור.

2. ניתן פטור כאמור, לא יהיה בכך כדי להפחית את מכסת הלימודים הנדרשת במסגרת (6 נ"ז) ומקבל הפטור ילמד קורס או קורסים אחרים בהיקף הפטור שניתן, בהתאם להנחיות ראש התוכנית ועל פי אמות מידה אלה.

ראש תכנית

בראש כל תכנית ללימודי "מוסמך" בלימודי משפט (M.A.) על פי אמות מידה אלה,  בכל תחום התמחות שבו תתקיים התוכנית, יעמוד חבר סגל במשרה מלאה במוסד בדרגה של פרופסור חבר לפחות המתמחה בתחום זה או בתחום קרוב.

ד)  המועצה להשכלה גבוהה מבקשת ממזכירות המועצה להודיע לכל המוסדות להשכלה גבוהה בהם מתקיימים לימודים אקדמיים במשפטים, על המתווה שגיבשה המועצה לקיומן של תכניות לימודים   לתואר "מוסמך"  (M.A.) בלימודי משפט לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון (LL.B) במשפטים, ולוודא  כי  המוסדות להשכלה גבוהה, בין אם אלה המקיימים כבר תכניות לימודים לתואר "מוסמך"(M.A.) בלימודי משפט לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון (LL.B) במשפטים, ובין אלה המבקשים לקיים  בעתיד תכניות כאמור, יפעלו על פי מתווה זה על כל מרכיביו.