13/03/19

תוכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחום מדעי הנתונים – מסמך מס' 4466

בישיבתה ביום 13.3.19 דנה ות"ת בתוכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הנתונים, וזאת בהתאם להחלטת ות"ת מיום 28.11.2018, ולאישור המתווה שהוצע לתכנית ארבע-שנתית לקידום תחום מדעי הנתונים במערכת ההשכלה הגבוהה (תשע"ט-תשפ"ב), מאושרת בזאת תכנית למימון מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחום. מטרות התכנית הינן:
• לעודד ולסייע לסטודנטים מצטיינים בתחומי המחקר של מדעי הנתונים לפנות למסלול לתואר שלישי באוניברסיטאות המחקרהמתוקצבות ע"י ות"ת;
• לאפשר לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי המחקר של מדעי הנתונים להקדיש את מלוא זמנם ועיסוקם ללימודים ולמחקר במסגרת לימודי הדוקטורט;
• בטווח הארוך, להביא להגדלת מספר החוקרים וחברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר העוסקים בתחומי המחקר של מדעי הנתונים.

תכנית המלגות תופעל במשך שלושה מחזורים בין השנים תש"פ-תשפ"ב. מדי שנה תשתתף ות"ת במימון של עד 10 מלגות תלת-שנתיות לדוקטורט, שמועמדותם תוצע על ידי אוניברסיטאות המחקר בארץ. גובה השתתפות ות"ת במימון המלגות יעמוד על 60,000 ₪ בשנה לכל מלגה (במחירי תקציב תש"פ), למשך 3 שנים, יחד עם דרישה להשתתפות מצד המוסד האקדמי בגובה של 100%-150%, כך שגובה המלגה השנתית יעמוד על 120,000-150,000 ₪ בשנה.

יתר התנאים מפורטים במסמך 4466, המהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו ומצורפים לפרוטוקול כנספח ב'.
מכתב הבהרות בכל הנוגע לתיקונים בתכנית המלגות לדוקטורט מהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו .
כמו כן, מאשרת ות"ת את הרכב ועדת השיפוט לתכנית המלגות הנ"ל כדלהלן :
1. פרופ' בועז נדלר, המחלקה למדעי המחשב ולמתמטיקה יישומית, מכון ויצמן למדע- יו"ר הועדה
2. פרופ' גבי לנדאו, החוג למדעי המחשב, אוניברסיטת חיפה
3. פרופ' מלכה גורפיין אורגד, בית הספר למדעי המתמטיקה, אוניברסיטת תל אביב
4. פרופ' יעקב גולדברגר, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר-אילן
5. פרופ' שרה כהן, בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה העברית
6. פרופ' אמיר גלוברזון, בית הספר למדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב
7. פרופ' חיים טייטלבאום, חבר מל"ג


נספח ב'- תוספת להחלטה

תכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים* במדעי הנתונים

מטרות התכנית
בהמשך להמלצות ועדת ההיגוי המייעצת לות"ת לנושא מדעי הנתונים, החליטה ות"ת על תכנית לקידום מדעי הנתונים הכוללת גם רכיב של תכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי המחקר של מדעי הנתונים. מטרות התכנית הן:

• לעודד ולסייע לסטודנטים מצטיינים בתחומי המחקר של מדעי הנתונים לפנות למסלול לתואר שלישי באוניברסיטאות המחקרהמתוקצבות ע"י ות"ת;
• לאפשר לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי המחקר של מדעי הנתונים להקדיש את מלוא זמנם ועיסוקם ללימודים ולמחקר במסגרת לימודי הדוקטורט;
• בטווח הארוך, להביא להגדלת מספר החוקרים וחברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר העוסקים בתחומי המחקר של מדעי הנתונים.

המלגות
1. תכנית המלגות תופעל במשך שלושה מחזורים בין השנים תש"פ-תשפ"ב.
2. מדי שנה תשתתף ות"ת במימון של עד 10 מלגות תלת-שנתיות לדוקטורט, שמועמדותם תוצע על ידי אוניברסיטאות המחקר בארץ.
3. גובה השתתפות ות"ת במימון המלגות יעמוד על 60,000 ₪ בשנה לכל מלגה (במחירי תקציב תש"פ), למשך 3 שנים, יחד עם דרישה להשתתפות מצד המוסד האקדמי בגובה של 100%-150%, כך שגובה המלגה השנתית יעמוד על 120,000-150,000 ₪ בשנה.
3. מתן המלגה הינו בכפוף לתנאים הבאים:
א. הדוקטורט מתבצע באחת מאוניבריסטאות המחקר בארץ.
ב. למלגה יוגשו מועמדים שסיימו את לימודי התואר השני עד לפני חמש שנים ביחס להגשת הבקשה.
ג. המלגאי מתחייב כלפי המוסד:

  • לסיים את עבודת הדוקטורט תוך שלוש שנות המלגה או לכל היותר תוך ארבע שנים ממועד זכייתו במלגה.
  • המלגאים יוכלו לעבוד בתקופת המלגה בעבודות שונות (כולל כ”עוזרי הוראה”, “ועבודות אחרות”) בהיקף שלא יעלה על 8 שעות עבודה שבועיות, ובתנאי שעבודתם רלוונטית לתחום לימודיהם/מחקרם ובאישור בכתב ממנחה עבודת הגמר. עבודתו של המלגאי כאמור תהיה בשכר עבודה מלא (הנפרד מהמלגה), בגינו ישולם מס הכנסה כדין.
  • לבקש את אישור האוניברסיטה, לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים או יותר. בכל מקרה לא ניתן להקפיא את המלגה ליותר משנה אחת.

ד. האוניברסיטה מתחייבת כלפי ות"ת:
• לא להעסיק את המלגאי על חשבון המלגה.
• להעמיד לרשות המלגאי את הספרות המקצועית ואת כלי המחקר הדרושים בדרך שיתאפשר ניצול אופטימלי של שנות המחקר.
• להביא לידיעת המלגאי את תקנון התוכנית ואת חובותיו וזכויותיו בהתאם לתקנון זה.
• לשלם למלגאי לכל הפחות את סכום המלגה השנתי הנקוב בתקנון זה, וזאת בכפוף לעמידת המלגאי בתנאים המפורטים בתקנון ובהנחיות המלגה.
• להקים מאגר נתונים לבוגרי התכנית אשר באמצעותו ניתן יהיה לשמור על קשר עם בוגרי התוכנית ולאסוף מידע חיוני אשר עתיד לסייע רבות בבחינת יעילותה של תכנית מלגות זו. על מאגר הנתונים לכלול את המידע הבא: אמצעי שמירת קשר עם בוגרי התכנית (אימייל ו/או טלפון), מידע אודות השתלבותם של הבוגרים בחיים האקדמיים בתחומי ההוראה והמחקר, העסקתם במכוני מחקר וכן השתלבותם בשוק הפרטי. לספק לות"ת מידע מתוך מאגר הנתונים.

יודגש כי האמור בסעיף ג' לעיל, הינו בכפוף לסעיף 11 בכללי המועצה להשכלה גבוהה בדבר התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ, או קבלת ילד למשמורת או אומנה לעניין היעדרות בשל אירוע מזכה וכן בהתאם לכללי זכויות הסטודנט כפי שנשלחו למוסדות ע"י המל"ג ביום 28.2.2012.
ה. על מנת להבטיח מניעת כפל תקצוב, במקרים בהם זכה הדוקטורנט במלגות ובמענקים שמקורם בתקצוב ציבורי בנוסף למלגה זו תבוטל השתתפות ות"ת במלגה. ועדת השיפוט שומרת לעצמה את הזכות לבחון את המקורות הנוספים, במטרה למנוע כפל תקצוב. הנכם מתבקשים לפרט בטופס המועמדות את מלוא המידע הרלוונטי בנושא זה.

תקופת המלגות
השתתפות ות"ת במימון המלגות לדוקטורט תהיה לתקופה של שלוש שנים לכל היותר פר מלגה, וזאת למשך שלושה מחזורים, החל משנת תש"פ ועד תשפ"ב (בתשפ"ג-תשפ"ד יהיו רק מלגות ממשיכות). הענקת המלגה בשנה השנייה ובשנה השלישית מותנית בפעילותו האקדמית של המלגאי.

הגשת מועמדים למלגה
כמועמדים למלגות יוגשו אך ורק סטודנטים מצטיינים לדוקטורט בתחומי הליבה והמעטפת של מדעי הנתונים, כפי שהוגדרו על ידי ועדת ההיגוי של ות"ת, כמפורט מטה:
"מדעי הנתונים עוסקים בעקרונות ובפיתוח שיטות לאיסופם, אחסונם וניתוחם של נתונים, להסקה, לחיזוי וליצירת ידע מהם, תוך התייחסות להיבטים אנושיים וחברתיים בתהליך. נושאי המחקר בליבת התהליך (לפי הסדר לעיל) הם: שיטות לאיסוף נתונים על ידי ניסויים, דגימה, כרייה ומנועי חיפוש; שיטות לאחסון, הנגשת הנתונים לניתוח וחישוב (מבוזר) על מערכות בסיסי נתונים/מידע, ושל נתוני עתק. פיתוח מתודולוגיות ניתוח נתונים כגון רשתות עצביות ולמידה עמוקה, למידה על ידי חיזוקים ובקרה מסתגלת, למידה סטטיסטית, והסקה סטטיסטית; זאת על מנת לבנות אלגוריתמים ומודלים למיון וחיזוי, לתיקופם, ניצולם ליצירת ידע והנגשתו (ויזואליזציה); התייחסות לנתונים מיוחדים כגון ניתוח תמונות וראייה ממוחשבת, עיבוד שפה טבעית, דיבור ושמיעה. ניתוח רשתות, נתונים אורכיים, נתונים עתיים ומרחביים ונתוני הישרדות. כל זאת, תוך התייחסות להיבטים אתיים ביחס לפרט, כגון פרטיות וחיסיון, ולחברה, כגון הדירות ותקפות השימוש בתוצאות.
תחומי המעטפת של מדעי הנתונים כוללים: בינה מלאכותית, אופטימיזציה, חקר ביצועים, רובוטיקה, תורת המשחקים, תהליכים סטוכסטיים, אינפורמציה, בקרה, ניתוח אותות, ביו-אינפורמטיקה, ביולוגיה חישובית, רפואה דיגיטלית/מותאמת אישית, אפידמיולוגיה, אקונומטריקה, פסיכומטריקה, סייבר, חישוב קוונטי, ניהול ובניית בסיסי נתונים/מידע."

תנאים כלליים לבחירת המועמדים
המועמד למלגה יהיה בעל תואר שני מחקרי שתכנית לימודיו לדוקטורט אושרה, או תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט, שתכנית לימודיו לדוקטורט אושרה. בשני המקרים, הגשתו של המועמד ע"י המוסד תתבצע לאחר שנה לכל היותר ממועד אישור תכנית הדוקטורט. הצעת המחקר לדוקטורט חייבת לקבל אישור בתוך שנה מתאריך הגשת המועמדות.

נהלי הגשה ותהליך בחירת המועמדים
1. האחריות לבחירת המועמדים תהיה בידי המוסדות המגישים. כל מוסד יבחר את מועמדיו למלגות בתהליך פנימי ובכפוף לתנאים המפורטים להלן. הגשת רשימת המועמדים לות"ת תיעשה בהתאם להנחיות שיפורטו בקול הקורא ותלווה בדברי הסבר על תהליך הבחירה והתחייבות על קיום התנאים הדרושים.
2. האוניברסיטה תגיש לות"ת עד ליום ראשון ה-5.5.2019, באמצעות לשכת הרקטור, את רשימת המועמדים לקבלת המלגה. את הבקשות יש להגיש באופן אלקטרוני ופרטני, כולל קבצים מצורפים.
3. רקטורי האוניברסיטאות/סגני הנשיא לעניינים אקדמיים, יעבירו לות"ת את הנתונים הבאים:
• תקנון המוסד לבחירת המועמדים;
• רשימת המועמדים למלגה במוסד על גבי טופס מרוכז, לפי סדר עדיפות, ובכפוף למספר המועמדים מקסימלי של עד חמישה מועמדים עבור כל מוסד;
• פרטים מלאים על כל מועמד, כפי שהוגשו לוועדת הבחירה במוסד;
• הנימוקים לבחירתם של המועמדים;
• התחייבות המוסד והמועמדות על קיום התנאים בהתאם לתקנון ות"ת.

ועדת השיפוט של התכנית תבחר בכל שנה עד 10 מלגאים חדשים מבין רשימות המועמדים מכל המוסדות. בחירת הזוכים תעשה על בסיס תחרותי כלל-ארצי (ולא מוסדי) מבין המועמדים העומדים בתנאי הסף. הבחירה תיעשה על פי קריטריונים של מצוינות אקדמית ופוטנציאל אקדמי בלבד. ועדת השיפוט תיקח בחשבון את סדר העדיפות שנקבע על ידי המוסד, אך אינה מתחייבת לפעול על פיו. כמו כן, הועדה שומרת לעצמה את הזכות לפנות במקרה הצורך לסוקרים חיצוניים בעלי מומחיות מהארץ או מחו"ל.

הגשת המועמדות באופן אלקטרוני תכלול:
1) קורות חיים;
2) ציוני המועמד בתואר השני;
3) פירוט על פרסומים אקדמיים, במידה ויש, השתתפות בכנסים, זכיה בפרסים אקדמיים או כל מידע רלוונטי אחר;
4) מכתב מהמנחה העתידי לדוקטורט, אם כבר ידועה זהות המנחה, ואנשי אקדמיה בכירים המכירים את המועמד;
5) תכנית לימודים לדוקטורט;
6) התחייבות חתומה על ידי רקטור האוניברסיטה, על עמידה בקריטריונים לקבלת המלגה של כל אחד מן המלגאים.

נהלי דיווח ותשלום
בתום כל שנה אקדמית תגיש האוניברסיטה לות"ת דו"ח שנתי, בצרוף מכתב מלווה מרקטור האוניברסיטה ובו:
1) דיווח אקדמי על עבודתו של כל מלגאי בנפרד, כולל דיווח קצר של המנחה על תרומתו של המלגאי לעבודת קבוצת המחקר שהוא עומד בראשה (לא יותר מעמוד אחד עבור כל מלגאי) וכן המלצה להמשך הענקת המלגה לשנה נוספת.
2) דיווח כספי על המלגאים בשנת הלימודים הנוכחית בכל המחזורים, חתום על ידי מנהל הכספים של האוניברסיטה. הדיווח יכלול אישור של העברת הכספים למלגאים, כולל הסכום לכיסוי הוצאות מחקר לכל מלגאי לכל שנה במשך שלוש שנות המלגה.
3) טבלה עם רשימת המלגאים המסיימים והממשיכים לשנת הלימודים הבאה בצרוף אישור על המשך ורצף לימודיהם. כמו כן, תודיע האוניברסיטה על כל הפסקת לימודים העולה על ששה חודשים. לגבי מלגאים שמוגשים להארכה לשנה רביעית תצרף האוניברסיטה נימוקים לבקשה.
4) אישור על קבלת תואר ד"ר לגבי המלגאים שנסתיימה השנה השלישית של קבלת המלגה (או לכל היותר לאחר סיום השנה הרביעית).
5) התחייבות על עמידת האוניברסיטה בתנאים המפורטים מעלה, תחת "מלגות", סעיף 3ג.
6) מידע על אפשרויות ההתפתחות האקדמית או המקצועית של מלגאים העומדים לקראת סיום הדוקטורט, כגון: קליטה כחבר סגל במוסד או במוסד אחר, יציאה לבתר-דוקטורט וכדומה.
על סמך הדיווחים הנ"ל, תעביר ות"ת לאוניברסיטאות בסוף שנת הלימודים את כספי המלגות בגין השנה כולה עבור מלגאי כל המחזורים הזכאים.

————————————————————————-

* תכנית זו ערוכה בלשון זכר אך היא מופנית לנשים וגברים כאחד