29/05/18

תכניות לימודים לתואר ראשון בזמן חלקי – החלטת מל"ג מיום 29.5.2018 (עדכון החלטת מל"ג מיום 27.10.2015)

המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 17.5.2018 בדבר עדכון החלטת המל"ג מיום 27.10.2015 בנושא 'תוכניות לימודים לתואר ראשון לזמן חלקי', והיא מחליטה כלהלן:

1. להכיר בצורך לאפשר את קיומם של מסלולי לימוד לתואר ראשון בזמן חלקי בתוכניות מובנות, המותאמים לסטודנטים החפצים להיכנס בשערי ההשכלה הגבוהה במתכונת לימודים גמישה על בסיס היקף לימודים חלקי, זאת מעבר לאפשרויות הקיימות היום (למשל: במסגרת האוניברסיטה הפתוחה).

2. לדבוק בעקרון כי דרוש איזון ראוי בין מתן האפשרות להציע תוכניות/מסלולים לסטודנטים במתכונת לימודים חלקית, לבין הרצון לעודד סטודנטים בהיקף לימודים מלא שלא לגרור את לימודיהם מעבר לזמן התקני, והכל תוך הקפדה על הרמה האקדמית של מסלולי הלימוד, לסוגיהם.

3. לשחרר חסמים על מנת לאפשר הפעלת מסלולי לימודים לתואר ראשון בזמן חלקי עבור סטודנטים, כך שיתאפשר להם:

3.1 לפרוס את הלימודים על פני שני ימים בשבוע (במקום 3 ימים לפחות במתכונת לימודים מלאה).

3.2 להשלים את חובות האנגלית עד לרמת "בסיסי", כפי שנקבע בהחלטת המל"ג מיום 11.6.2013 בנושא לימודי אנגלית כשפה זרה במוסדות להשכלה גבוהה, לא יאוחר מסיום 3\1 מתוכנית הלימודים לתואר, ולרמת "פטור" כאשר נותר לסטודנט להשלמת התואר היקף המקביל לשנה"ל מלאה אחת.

3.3 להאריך את תקופת הלימודים, בהתאם לסעיף 3 בכללי המועצה להשכלה גבוהה בנושא "תארים מוכרים"[1].

4. על המוסדות להקפיד על כך שמסלולי הלימודים בזמן חלקי עבור סטודנטים לתואר ראשון יעמדו בקריטריונים הבאים:

4.1 תתקיים זהות ברמה ובתוכן האקדמיים (תנאי קבלה, דרישות, בחינות, סגל ההוראה, קוריקולום, תשתיות) בין המסלולים במתכונת חלקית לבין התוכניות הרגילות במוסד, כך שעומס ההוראה היומי לא יעלה. מכאן שיש הכרח להאריך את משך הלימודים בתוכניות לימודים לתואר ראשון בזמן חלקי.

4.2 המסלולים ללימודים במתכונת חלקית יהיו פתוחים לציבור כולו (אלא אם מדובר בתוכנית לאוכלוסייה מוגדרת הטעונה קבלת אישור מראש מהמל"ג).

4.3 כל החלטות המועצה (הרוחביות והדיסציפלינריות) יחולו גם על מסלולים אלה.

4.4 מוסד המעוניין לקיים תוכנית לימודים עם הסמכה לתואר ראשון בזמן חלקי יוכל לעשות זאת ללא צורך באישור המל"ג (כאמור, אלא אם מדובר בתוכנית לאוכלוסייה מוגדרת). תוכניות לימודים שאינן בסטטוס הסמכה או נמצאות עדיין בתהליכי אקרדיטציה לקראת שלב הסמכה זמנית/קבועה תיבדקנה על-ידי הוועדה/הסוקרים הבודקים את התוכנית הרגילה.

5. המועצה שבה ומדגישה כי מרכז הכובד בלימודים לתואר ראשון במוסד צריך להיות מתכונת לימוד מלאה בזמן תקני, ועל כן מספר הסטודנטים בתוכניות לימודים לתואר ראשון בזמן חלקי לא יעלה על שליש מתוך כלל הסטודנטים לתואר ראשון במוסד, כפי שנקבע בהחלטות מל"ג קודמות.

 

[1] בסעיף 3 בכללים אלה נכתב: "ככל שיהיה מדובר בלימודי ערב, יקבע המוסד תכנית לימודים שוות ערך ללימודי יום על ידי הגדלה מתאימה של תקופת הלימודים וכן בהתאם לפרישתם".