26/07/11

תכניות לימודים מיוחדות לקבוצות אוכלוסייה מיוחדות – הבהרה להחלטת מל"ג מיום 2.11.2004 – החלטת מועצה מיום 26.7.2011

בישיבתה ביום 26.7.2011 אימצה המועצה את ההחלטה כלהלן:
1. החלטתה שבנדון מתייחסת גם לתוכניות לימודים המיועדים למגזרים מסוימים (לרבות חרדים או מיעוטים) בין אם הן מתקיימות בתוך הקמפוס ובין אם מחוץ לקמפוס
2. תכניות אלה תיבדקנה בהתאם לתנאים הקבועים בהחלטה, המועצה תהיה רשאית לקבוע תנאים נוספים לצורך פתיחת תכניות אלה בין היתר על מנת להבטיח את עקרון השוויון.
3. ההגבלה האמורה בסעיף 5 להחלטה בדבר שיעור (עד 10%) התוכניות לאוכלוסיות מיוחדות לא תכלול תכניות המיועדות לאוכלוסייה החרדית או למיעוטים לגביהן קיימת מדיניות של הגברת הנגישות למערכת ההשכלה הגבוהה.