13/03/19

תכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים בתחום מדעי הנתונים – מסמך מס' 4467

בישיבתה ביום 13.3.19 דנה ות"ת בתוכנית מלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים במדעי הנתונים ובהתאם להחלטת ות"ת מיום 28.11.2018, ולאישור המתווה שהוצע לתכנית ארבע-שנתית לקידום תחום מדעי הנתונים במערכת ההשכלה הגבוהה (תשע"ט-תשפ"ב), מאושרת בזאת תכנית למימון מלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים בתחום. מטרות התכנית הינן:
• לעודד ולסייע לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי המחקר של מדעי הנתונים, לצאת להשתלמות בתר-דוקטורט באוניברסיטאות מחקר בחו"ל;
• בטווח הארוך, להביא להגדלת מספר החוקרים וחברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר בישראל העוסקים בתחומי המחקר של מדעי הנתונים.
תכנית המלגות תופעל במשך שלושה מחזורים בין השנים תש"פ-תשפ"ב. מדי שנה תשתתף ות"ת במימון של עד 3 מלגות דו-שנתיות לבתר-דוקטורט, שמועמדותם תוצע על ידי אוניברסיטאות המחקר בארץ. גובה השתתפות ות"ת במימון המלגות יעמוד עד סך מקסימאלי של 60,000 דולר בשנה לכל מלגה (במחירי תקציב תש"פ), למשך 3 שנים.

יתר התנאים מפורטים בתכנית המצ"ב, המהווה חלק בלתי נפרד מהחלטת ות"ת.
כמו כן, מאשרת ות"ת את הרכב ועדת השיפוט לתכנית המלגות הנ"ל כדלהלן (קו"ח מצורפים בקובץ pdf אלקטרוני):

  1.  פרופ' מיקי אלעד, הפקולטה למדעי המחשב, הטכניון – יו"ר הועדה
  2.  פרופ' מור פלג, החוג למערכות מידע, אוניברסיטת חיפה
  3.  פרופ' גל אלידן, החוג לסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית
  4.  פרופ' ברכה שפירא, המחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע, אוניברסיטת בן גוריון
  5.  פרופ' אילנה גוזס, חברת מל"ג