27/04/20

תכנית ות"ת להפעלת מסלול מחקר חדש במדעי הנתונים, במסגרת המענקים האישיים במדעי החברה, בקרן הלאומית למדעי הנתונים

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 27.4.20 דנה ות"ת ב הפעלת מסלול מחקר חדש במדעי הנתונים, במסגרת המענקים האישיים במדעי החברה, בקרן הלאומית למדעי הנתונים,  בהמשך להמלצות ועדת ההיגוי של ות"ת לנושא מדעי הנתונים ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 28.11.2018 בה אישרה ות"ת הקצאת סך של 18 מלש"ח לטובת קידום מחקרים משותפים עם מפא"ת/צה"ל ועם ישראל דיגיטלית, ולאחר שהן מפא"ת/צה"ל והן ישראל דיגיטלית הודיעו כי לא יוכלו לקחת חלק בתכנית מחקרים משותפת בנושא מדעי הנתונים, ולאור החשיבות שרואה ות"ת בקידום ושילוב של מתודולוגיות של מדעי הנתונים שיעצימו את אפשרויות המחקר בתחום רחב של מדעי החברה, מחליטה ות"ת על ביטול תוכניות משותפות אלה ובמקומן להקצות, באופן בלעדי, סך של 16 מלש"ח לתקצוב תכנית מחקרים בקרן הלאומית למדע במדעי הנתונים באופן שיוקם מסלול מחקר חדש במדעי הנתונים במסגרת המענקים האישיים במדעי החברה בקרן הלאומית למדע וזאת כדלקמן:

מטרת התכנית

מטרת התוכנית עומדת בקנה אחד עם הרעיון המקורי של ועדת ההיגוי והמלצתה לתכניות משותפות עם מפא"ת/צה"ל ועם מטה ישראל דיגיטלית, קרי קידום מחקר חדשני ופורץ דרך בתחום מדעי הנתונים שתוצאותיו יתרמו לחברה בישראל, אשר יעודדו שת"פ בינתחומיים, ואשר יתרמו לפיתוח ושכלול גישות ושיטות ניתוחיות (אנליטיות) חדשניות לקידום מחקר עתיר נתונים. המטרה­­­­ היא כי מסלול זה יוביל לשילוב וקידום של מתודולוגיות של מדעי הנתונים שיעצימו את אפשרויות המחקר בתחום רחב של מדעי החברה, ויקדם את מדעי הנתונים בשל הצורך להתמודד עם שאלות מחקר חדשות. הגדרת נושאי המחקר תיקבע על ידי העניין של החוקרים (״מן הבסיס – למעלה״), וזמינות של בסיסי נתונים החיוניים לביצוע המחקר.

 עיקרי התכנית

התקצוב יינתן למחקרים חדשניים בתחום מדעי הנתונים אשר בונים ו/או עושים שימוש בכלים חישוביים מתקדמים לקידום תחומי הדעת השונים הקשורים לחברה ולכלכלה בישראל. הכוונה, בין היתר, למחקרים המקדמים הנגשה ושימוש במאגרי נתונים גדולים ומורכבים הנצברים ברשויות מדינה וגופים ציבוריים אחרים לציבור החוקרים, ומיצוי התועלת הטמונה במידע שנאגר במאגרים הללו.

 1. הצעות מחקר בתוכנית יכללו את הרכיבים הבאים:
 • שיתוף פעולה בין חוקר/ים מתחומי מדעי החברה עם חוקר/ים מתחום מדעי הנתונים (כלומר לפחות שני PI, אחד מכל תחום).
 • שימוש במסדי נתונים גדולים או מורכבים, עם עדיפות לנתונים של מוסדות מדינה ומוסדות ציבוריים אחרים.
 • פיתוח ו/או התאמת מתודולוגיות חדשניות של מדעי הנתונים במטרה לעשות שימוש בנתונים מורכבים כדי לחלץ מידע בעל משמעות לבעיה הנחקרת.
 1. המחקרים המוצעים יהיו בעלי אופי רב-תחומי ויוגשו על-ידי חוקר/ים מעולמות התוכן של מדעי החברה בשיתוף עם חוקר/ים המתמחים במתודולוגיות של מדעי הנתונים (כלים חישוביים מתקדמים). הבקשות תהיינה עבור מחקר בסיסי התורם לתחום הידע במדעי החברה ותכלולנה פיתוח ו/או התאמת מתודולוגיות חדשניות של מדעי הנתונים למסדי נתונים גדולים ומורכבים.
 1. החוקרים יידרשו להתייחס במפורט לחסמים הקיימים כיום, אשר מגבילים את היכולת לקיים מחקר מעמיק, כמותי ותקף, בנושא המחקר ולהציג גישות חדשות ומקוריות אשר עשויות להתגבר על חסמים אלה. כמו כן יידרשו לתת פירוט של מסד/י הנתונים שישמש/ו אותם ולהבהיר את הצעדים שננקטו להבטחת הנגישות לנתונים.
 2. הבקשות למסלול זה יוגשו במסגרת התכנית למענקים אישיים. חוקרים המעוניינים להגיש בקשות במסגרת מסלול מדעי הנתונים יציינו זאת בטופס הגשת הבקשה למענק אישי. חשוב להדגיש שהצעות המוגשות במסגרת זו צריכות לענות בברור על הקריטריונים שצוינו לעיל: שיתוף פעולה בין חוקר/ים במדעי החברה וחוקר/ים במדעי הנתונים תוך פיתוח ו/או התאמת מתודולוגיות חדשניות של מדעי הנתונים במטרה לעשות שימוש בנתונים מורכבים, עם עדיפות למסדי נתונים הנמצאים במוסדות מדינה ו/או מוסדות אחרים. אם בקשה לא תעמוד בקריטריונים אלו, היא לא תועבר לשיפוט הוועדות (כלומר תדחה על הסף).
 3. כתמריץ להגשת בקשות במסגרת מסלול מדעי הנתונים, יתאפשר במסלול זה מענק גבוה יותר מהמקובל במענקים אישיים במדעי החברה. בקשות שיאושרו יזכו במענק של עד 35% יותר מגובה המענק הממוצע באותה שנת תקציב, ובהתאם לצרכים הספציפיים של המחקר שיפורטו בתקציב. כללי התקציב החלים על מענק אישי יחולו גם על מענק זה.
 4. תהליך השיפוט וההערכה של בקשות שיוגשו במסגרת תכנית זאת, ייעשה במלואו על ידי הקרן ובהתאם לקריטריונים המקובלים בקרן של מצוינות מדעית.
 5. שיפוט הבקשות יעשה בוועדות הרלבנטיות של מדעי החברה על-פי ההגדרה התחומית של החוקר/ים. בעת איתור המעריכים להצעות מחקר אלה ועדות השיפוט יבטיחו שהשיפוט מקיף את ההיבטים הדיסציפלינריים השונים של ההצעות. לאחר קבלת חוות הדעת של המעריכים, הבקשות תדורגנה על-ידי הוועדות יחד עם ההצעות האחרות בתחום, על-פי איכותן המדעית: החדשנות במדעי החברה ובמדעי הנתונים, פוטנציאל התרומה בתחומי הדעת השונים של מדעי החברה, התאמת ואיכות המתודולוגיה ומידת התאמת החוקרים לביצוע המחקר המוצע.
 6. המחקר ותוצאותיו יהיו פתוחים ונגישים לכל הקהילייה המדעית בהתאם לעקרונות FAIR. ככלל, מחקרים המכילים או מתבססים על חומר מסווג, שמעצם טיבו לא ניתן יהיה לפרסמו בעיתונות המדעית, לא יכללו במסגרת מחקרים הממומנים בתכנית זאת.

 תקציב התכנית

מסגרת השתתפות ות"ת בתקציב התכנית היא 16 מלש"ח בפריסה על פני ארבעה מחזורי הגשה של 4 מלש"ח כל אחד, החל משנת תשפ"א.