08/07/14

תקנון למינוי פרופסורים במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות

בישיבתה ביום י' בתמוז תשע"ד (8.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 1.7.2014 בעניין תקנון הוועדות העליונות של המל"ג למינוי פרופסורים במוסדות להשכלה גבוהה (להם אין הסמכה להעניק בעצמם דרגות פרופסור באופן מלא), והחליטה כלהלן:

תקנון הוועדות העליונות של המל"ג למינוי פרופסורים במוסדות להשכלה גבוהה (להם אין הסמכה להעניק בעצמם דרגות פרופסור באופן מלא)

 1. בתקנון זה

"הוועדות" – הוועדות העליונות של המל"ג למינוי פרופסורים במוסדות להשכלה גבוהה, בהתאם להחלטות המועצה להשכלה גבוהה בעניין, לפי הפירוט הבא:

 • ועדה עליונה למינוי פרופסורים במדעים מדויקים והנדסה
 • ועדה עליונה למינוי פרופסורים במדעי החיים, רפואה ובריאות
 • ועדה עליונה למינוי פרופסורים במדעי החברה, ניהול ומשפטים
 • ועדה עליונה למינוי פרופסורים במדעי הרוח והאמנויות
 • ועדה עליונה למינוי פרופסורים בחינוך והוראה;

"מוסד מגיש"  – מוסד להשכלה גבוהה בעל היתר הכרה מהמועצה להשכלה גבוהה, המגיש לוועדה מועמדות של חבר סגל שלו למינוי לדרגת פרופסור.

2. תחולה

תקנון זה חל על מוסדות להשכלה גבוהה שלא קבלו אישור/הסמכה להעניק בעצמם דרגת פרופסור– חבר ו/או פרופסור מן-המניין באופן מלא[1]

3.  מבוא

תקנון  זה מסדיר  את המערך הארגוני ואופן עבודת הועדות העליונות של המועצה להשכלה גבוהה, למינוי פרופסור-חבר ופרופסור מן-המניין במוסדות להשכלה גבוהה. בנוסף, מטרתו להגדיר עקרונות פעולה וקריטריונים לקידום חברי סגל לדרגות פרופסור, קריטריונים אשר יהיו ברורים לחברי הועדות העליונות למינוי פרופסורים ושקופים לכל המוסדות להשכלה גבוהה. הקווים המנחים את המל"ג בהגדרת נוהל זה הם השאיפה שמינוי לדרגת פרופסור-חבר או פרופסור מן-המנין במוסדות להשכלה גבוהה ייעשו על פי עקרונות דומים לאלה הקיימים באוניברסיטאות שלהן ותק וניסיון משמעותיים בעניין זה, עם שינויים הכרחיים בדגשים הנובעים מהיותם של חלק המוסדות להשכלה גבוהה מוסדות שתפקידם העיקרי הוראה. משום כך, במערכת השיקולים לקביעת דרגתו של פרופסור-חבר או פרופסור מן-המנין במוסדות אלה יהיה משקל גדול יותר לכישורי ההוראה והתרומה למוסד ולקהילה מאשר באוניברסיטאות המחקר אך עדיין, כפי שמקובל באוניברסיטאות, ההישגים המחקריים של המועמד ימשיכו להיות הציר המרכזי על פיו נקבעת דרגתו האקדמית של המועמד.

כחלק מהשינויים שהמל"ג מבקשת להנהיג בפעולתן והרכבן של ועדות המינויים העליונות, ישנו רצון להגדיל את ייצוגם של נציגי המוסדות להשכלה גבוהה על גווניהם השונים בוועדות העליונות למינוי פרופסורים.

4. מינוי

א.         הוועדה לפיתוח ומדיניות אקדמית של המועצה להשכלה גבוהה תמנה וועדת איתור היגוי לגיבוש המלצות לאיוש הרכבי הוועדות העליונות למינוי פרופסורים ועדכון תקנון פעילותן.

ב.         ועדת האיתור היגוי תמנה 7 חברים, מרביתם פרופסורים מן המנין, על פי חתך דיסציפלינרי: ובהם יו"ר ות"ת, סגן יו"ר מל"ג, 2 נשיאים לשעבר או רקטורים לשעבר מהאוניברסיטאות, 2 נשיאים לשעבר או רקטורים לשעבר ממוסדות להשכלה גבוהה אחרים, ויו"ר הוועדה, פרופסור מן המנין, שהוא דמות אקדמית בכירה, בעלת מעמד אקדמי בולט מאוד, שאינו נושא תפקיד ניהולי במוסד אקדמי בישראל.

ג.          בתהליך גיבוש ההמלצות לאיוש הרכבי הוועדות, תיוועץ וועדת האיתור היגוי בנשיאים וברקטורים של כלל המוסדות האקדמיים המוכרים.

ד.         המלצות וועדת האיתור היגוי לאיוש הרכב הוועדות תובאנה לאישור הוועדה לפיתוח ומדיניות אקדמית של המועצה להשכלה גבוהה ולמליאת מועצה להשכלה גבוהה.

ה.         חברי הוועדות העליונות למינוי פרופסורים יקבלו כתב מינוי לתקופה של 3 שנים. חבר ועדה יוכל להתמנות לתקופה אחת נוספת בלבד.

5. הרכב

א.         כל אחת מן הוועדות תורכב מ 7-9 חברים, כולם פרופסורים מן המניין בעלי מעמד ומוניטין אקדמיים בולטים בתחום הרלוונטי לוועדה בה הם חברים, על פי חתך דיסציפלינרי הולם.

ב.         כל חברי הוועדות יהיו כאלה שמילאו בעבר תפקיד ניהולי אקדמי: ראש מחלקה/ ראש בי"ס/ דיקן/ רקטור/ סנל"א/ מנל"א/ נשיא.

ג.          כל חברי הוועדה יהיו כאלה שכיהנו כיו"ר/חבר בוועדה מקצועית לקידום לדרגת פרופ' חבר או פרופסור מן המניין.

ד.         יו"ר הוועדה יהיה מי שמילא בעבר תפקיד ניהולי אקדמי בכיר: / דיקן/ רקטור/ סנל"א/ מנל"א/ נשיא וכיהן כיו"ר/חבר ועדת מינויים פקולטטית/מוסדית.

ה.         הוועדות תורכבנה בהתחשב בין היתר, במוניטין האקדמי של המועמד, ניסיון בוועדות לקידום פרופסורים, גיוון מוסדי, איזון דיסציפלינרי וייצוג מגדרי ומגזרי.

ו.          ככלל, מחצית מהחברים (ללא היו"ר) יהיו פרופסורים מן המניין מהאוניברסיטאות והיתר מהמוסדות האחרים, או כאלו שהומלצו על ידם.

ז.          לכל ועדה ימונה גם מ"מ יו"ר שייבחר בהצבעה חשאית של  חברי הוועדה.

ח.         הרכבי הוועדות יפורסמו באתר האינטרנט של המל"ג.

6. מועדי הישיבות

א.         ככלל, הוועדות תתכנסנה אחת לחודשיים, לפחות.

ב.         מועדי ישיבות הוועדה יקבעו על ידי היו"ר בתיאום עם מרכז הוועדה, ויפורסמו באתר האינטרנט של המל"ג.

 

7. הזמנות וחומר לדיון

א.         הזמנות לישיבות הוועדה יישלחו לחברי הוועדה  14 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.

ב.         להזמנה יצורף סדר היום המפרט את הבקשות למינוי פרופסורים שיידונו בישיבה וכל החומר הנוגע לדיון.

8. סדר היום

א.         יושב הראש יקבע את סדר היום של ישיבות הוועדה וסדר הקדימויות של הנושאים שיידונו.

ב.         סעיפים שבסדר היום של ישיבה שהדיון בהם לא הושלם או נדחה יכללו בסדר היום של הישיבה העוקבת.

9. מנין חוקי

המניין החוקי לישיבת הוועדה הוא 6 חברים לפחות וביניהם יושב הראש או ממלא-מקומו.

10. הזמנת נציגי המוסד המגיש לישיבה

א.         בדיון בעניינו של מועמד יוזמנו 2 נציגים מטעם המוסד המגיש שהם פרופסורים מן המניין, אותם יקבע נשיא המוסד.  במידה ואין למוסד פרופסור מן המניין בתחום הרלוונטי, אחד הנציגים  יוכל להיות פרופסור חבר.

ב.         המוזמנים לפי סעיף זה יציגו את הנושא, ישיבו לשאלות הוועדה, אך לא ישתתפו בהצבעה.

11. סדר הדיונים

א.         יושב הראש יפתח וינעל את הישיבה.

ב.         יושב הראש יפתח ויסכם את הדיון בכל נושא וייתן את רשות הדיבור לנוכחים לפי סדר הפונים אליו.

.ג.         יושב הראש רשאי לקצוב את זמן הדיבור לכל משתתף או מוזמן לדיון.

12. הליך בדיקת הבקשות בוועדה

א.         מרכז הוועדה יבדוק שהבקשה מלאה. מצא כי חסרים בה פרטים הנדרשים על פי הנוהל, (המפורט בסעיף ד' בהמשך) יעביר למוסד בקשה להשלמתם. בפני הוועדה תובאנה רק בקשות מלאות.

ב.         בעת הדיון בוועדה בבקשה המלאה, תתייחס בין היתר הוועדה למכלול הנושאים כלהלן:

(1)             הדיון בתיק בוועדת המנויים המוסדית

(2)             הרכב הוועדה המקצועית שמונתה לתיק ע"י ועדת המינויים המוסדית

(3)             עבודת הוועדה המקצועית והדו"ח המסכם שחיברה

(4)        כשירות הממליצים אליהם פנתה הוועדה המקצועית , בעיקר לפי מעמדם האקדמי בעולם, תהודה של פרסומיהם המדעיים, וקרבה למועמד ולמוסד האקדמי.

(5)            עמידה בקריטריונים שבסעיף קריטריונים ותנאים להגשת מועמדים למינוי והעלאה לדרגת פרופסור חבר או פרופסור מן המניין.

(6)             שמיעת נציגי המוסד בעת הצגת התיק על ידם

ג.             לוחות הזמנים לבדיקת הבקשות יהיו כדלקמן: בוועדה יתקיים דיון לכל המאוחר שלושה חודשים מיום רישום הבקשה כבקשה מלאה, הוועדה תקבל החלטה לכל המאוחר עד שנה מיום רישום הבקשה כבקשה מלאה.

13. הצבעות והחלטות

א.         החלטות הוועדה יתקבלו בהצבעה חשאית ברוב רגיל של  החברים הנוכחים בישיבה. היו הדעות שקולות בעניין הנדון, יראו את הבקשה כנדחית.

ב.         החלטות הוועדה תהיינה מנומקות והן תכלולנה גם את הפרטים הבאים:

 • התחומים בהם נבחנה איכותו האקדמית של המועמד (מחקר, זכייה במענקי מחקר, שיפוט מאמרים לכתבי עת מקצועיים, הוראה, הנחיית תלמידים לתארים מתקדמים, השתלבות ביחידה האקדמית, תרומה כללית למוסד וכיו"ב) ומידת התאמתו של המועמד בכל אחד מהם;
 • פירוט התשתית העובדתית שעמדה בבסיס קביעת ההחלטה ותמצית השיקולים והנימוקים שעלו בדיון.

ג.          הוועדה תודיע בכתב את החלטתה לראש המוסד, החליטה הוועדה שאין המועמד כשיר למינוי או להעלאה כאמור,  תמסור בכתב את נימוקיה לראש המוסד.

ד.         החלטות הוועדה יועברו להנהלת המוסד תוך שבועיים לכל היותר ממועד קבלתן.

ה.         החלטות הוועדה על אישור מינויים והעלאות לדרגת פרופסור, תתפרסמנה באתר המועצה.

ו.          ראש מוסד ימסור למועמד הודעה בכתב על החלטת הוועדה;  אם אושר מינויו או העלאתו בדרגה, ימסור לו כתב מינוי או הודעה על העלאה בדרגה, בהתאם.

14. פרוטוקול

א.         בכל ישיבה של הוועדה יירשם פרוטוקול שיכלול לפחות את הפרטים כלהלן: תאריך הישיבה, שמות חברי הוועדה שנכחו בישיבה, שמות חברי הוועדה שנעדרו מהישיבה, שמות המוזמנים נציגי המוסד; סדר היום, עקרי הדיון בכל סעיף, כל הערה לעניין הנדון בוועדה שחבר הוועדה מבקש לרשומה בפרוטוקול, כל ההחלטות שהועמדו להצבעה ונימוקיהן, כולל תוצאות ההצבעה ומספר הקולות שנמנו בכל אחת מההצעות או שלא השתתפו בהצבעה.

ב.         העתק הפרוטוקול יישלח בתוך שבועיים לכל חברי הוועדה , לאחר שהוכן על ידי רושם הפרוטוקול, נשלח להערות מרכז הוועדה ואושר ע"י יו"ר הוועדה. לא הגיש חבר הוועדה שנכח בדיון הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיש חבר הוועדה שנכח בדיון הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה של החברים שנכחו בדיון האמור.

ג.          כל פרוטוקול והחלטה, ייחתמו ביד יושב ראש הוועדה; מרכז הוועדה אחראי להפצת ההחלטות ולמעקב אחר ביצוען.

15. דיון מחדש

רשאי מוסד, בחלוף שנתיים  מיום שסורבה בקשתו בוועדה למנות את פלוני לדרגת פרופסור, או במועד מוקדם יותר בו נקבה הוועדה, להגיש את בקשתו לדיון מחדש, בצירוף נימוקים ופירוט השינויים שחלו בו מאז סורבה הבקשה. ארכת הזמן נדרשת על מנת שהמועמד יוכל לעבות באופן משמעותי את רשימת הפרסומים בכתבי עת מובילים.

16. מניעת חשש לניגוד עניינים

א.         בעלי התפקידים במוסדות האקדמיים המפורטים להלן ובעלי תפקידים בגופים אשר מהותית ממלאים תפקידים דומים יהיו מנועים מלכהן בוועדות:

 • חבר הועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וכיו"ב;
 • נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור;
 • דיקן פקולטה, דיקן מכללה וסגניהם, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר,  ראש בית ספר,  למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
 • בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור;

ב.         חברי הוועדה ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;

ג.          חברי הוועדה לא יטפלו במסגרת תפקידם בוועדה ויימנעו מהשתתפות בדיונים ובהצבעה, אם הנושא הנדון עלול לגרום להם להימצא, במישרין או בעקיפין,  במצב של ניגוד עניינים בין תפקידיהם  לבין עניין אישי שלהם או לבין תפקיד אחר שלהם, לרבות בנושאים הנוגעים למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים.

ד.  בסעיף זה –

עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר הוועדה או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו   בזכות לקבל רווחים,  בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;

"קרוב" – בן זוג,  הורה, בן,  בת ובני זוגם,  אח או אחות וילדיהם,  גיס,  גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת,  חם,  חמות, חתן,  כלה,  נכד או נכדה,  לרבות חורג או מאומץ,  וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר הוועדה.

17. סודיות

חברי הוועדה ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים,  החלטות ועוד.  מידע כאמור יימסר באמצעות מרכז הוועדה בלבד.

 

קריטריונים ותנאים להגשת מועמדים למינוי והעלאה לדרגת פרופסור

א.         כשירות למינוי

(1)        כפרופסור חבר יתמנה חוקר שעבודתו מצביעה על חדשנות אמפירית (לדוגמא,  מחקר בתחום שלא נחקר עד היום) ,תיאורטית ו/או מתודולוגית , יצירתיות ופוריות מחקרית מתמשכת ואשר עבודתו זכתה להכרה בקרב החוקרים באותו תחום, בארץ בעולם, שאיכות ההוראה שלו במוסד מוערכת ושהוא תורם למוסד מבחינה אקדמית ומקצועית.

(2)        כפרופסור מן המניין יתמנה חוקר שעבודתו מצביעה על חדשנות אמפירית,  תאורטית ו/או מתודולוגית,  יצירתיות ופוריות מחקרית מתמשכת ואשר טבע את חותמו על התחום שהוא עוסק בו ורכש בו מעמד ומנהיגות בינלאומית,  איכות ההוראה שלו במוסד מוערכת ושהוא תורם למוסד מבחינה אקדמית ומקצועית.

(3)        הערכת המחקר תתבצע בין היתר לפי מכתבי ההמלצה,  זכיה במענקי מחקר (תחרותיים ולא תחרותיים), שיפוט מאמרים לכתבי עת מקצועיים,  שיתופי פעולה עם חוקרים אחרים בארץ ובעולם, הנחיית סטודנטים, תהודה של הפרסומים המדעיים , הזמנות לכנסים בינלאומיים,  הזמנות להרצאות,  מינויים לתפקידים באגודות מקצועיות , חברות בוועדות עריכה של עיתונים מדעיים,  תפקידי שיפוט בועדות להענקת מענקי מחקר וכו'.

(4)        המועמד יגיש את קורות החיים בצורה ראויה, תוך ציון כותרות ברורות לכל מרכיב ומרכיב.   בעת הדיון  תשקול הוועדה העליונה את סך הנתונים,  ותשים דגש על איכות המחקר ומעמדו המקצועי של המועמד ופחות על כמות המאמרים שפורסמו על ידו.

(5)        המועמד מועסק במוסד שהגיש אותו לקידום לדרגת פרופסור בהיקף שלא יפחת מחצי משרה (50%)  ובלבד שמוסד זה הוא המוסד להשכלה גבוהה היחיד בו הוא מועסק כחבר סגל.

ב.         היקף המינוי

ככלל, מינוי לדרגת פרופסור במסלול האקדמי הרגיל הוא למועמד המועסק באופן קבוע לא פחות מחצי משרה במוסד שהגיש אותו לקידום.

ג.          הליך פנימי במוסד המגיש והכנת התיק להגשה

(1)             קודם להגשת התיק לוועדה, יקיים מוסד הליך פנימי אקדמי משמעותי בתיק. כלהלן:

 • דיון בוועדת המינויים המוסדית בהצעה למינוי או להעלאה לדרגת פרופסור חבר או פרופסור מן המניין וקבלת החלטה בוועדת המינויים המוסדית על המשך ההליכים בתיק.
 • החלטה בוועדת המינויים המוסדית על הקמת ועדה מקצועית חיצונית למוסד, שתדון ותמליץ על התאמת המועמד למינוי לדרגת פרופסור.
 • מינוי ועדה מקצועית מתאימה, בה יהיו חברים פרופסורים מן התחום הרלוונטי, לפחות שלושה מהם מחוץ למוסד. בוועדות מקצועיות לדרגת פרופסור מן המניין יהיו כל החברים פרופסורים מן המניין. בוועדות מקצועיות לדרגת פרופסור חבר יהיה לפחות יו"ר הוועדה פרופסור מן המניין.
 • יו"ר הוועדה המקצועית יערוך מטעם הוועדה המקצועית משאל חיצוני על-ידי פנייה בכתב ל-5  פרופסורים, לפחות, בעלי מעמד אקדמי בולט  בדרגה השווה גבוהה מהדרגה המבוקשת, בארץ ובחו"ל, וישאל לחוות דעתם על התאמת המועמד לדרגת פרופסור. במשאל חיצוני בתחום יצירה, עיצוב, אדריכלות וכיו"ב, תתאפשר גם פניה ל 1-2 אנשי מקצוע בולטים, לאו דווקא פרופסורים.
 • מכתב הפנייה יהיה בעל נוסח אחיד בכל תחום וינוסח על ידי הועדה העליונה המתאימה. המכתב יכלול קריטריונים ושאלות מפורטות להערכת המועמד.
 • רשימת הפרופסורים שישתתפו במשאל החיצוני תיקבע אך ורק על ידי הוועדה המקצועית וללא מעורבות המועמד. לפני דיון הוועדה בנושא זה, המועמד רשאי לבקש כי המשאל החיצוני לא יכלול פרופסורים שעלולים לחוות דעה על המועמד שלא על בסיס שיקולים ענייניים, ולציין את שמותיהם.
 • מסקנות הוועדה המקצועית והמלצותיה המפורטות תועברנה לוועדת המינויים המוסדית שתדון בהן.
 • כל החומר הזה, במלואו, לרבות כל מכתבי המשאל של הוועדה המקצועית וכל התשובות שהגיעו מהממליצים אליהם פנתה, כולל תשובות שליליות אם היו, יועבר ע"י המוסד לוועדה העליונה למינוי פרופסורים. הוועדה העליונה רשאית לבקש מכתבים נוספים אם הרגישה צורך בכך.

(2)        לבקשה למינוי או להעלאה המוגשת לוועדה העליונה למינוי פרופסורים, יצרף ראש המוסד, מסמך (בעברית ובאנגלית) שבו יפורטו תיאור המוסד, מטרותיו והקריטריונים לפיהם מבקש המוסד מוועדת המינויים העליונה להעריך את אנשי הסגל האקדמי שלו.  מסמך זה יועבר על ידי ראש המוסד לוועדת המינויים העליונה לאחר אישורו במועצה האקדמית של המוסד. המסמך יוגש בפניה הראשונה של המוסד ומדי פעם כאשר מסמך זה יעודכן.

(3)        ועדת המינויים של המוסד תדון בהצעה על סמך התיק במלואו, אשר יובא אחר כך בפני הוועדה ואשר יכלול:

(א)             קורות חיים באנגלית;

(ב)             רשימת פרסומים;

(ג)         ביוגרפיה מדעית באנגלית, שבה יפרט המועמד את תרומותיו המדעיות החשובות לתחום מחקרו ויציין את תוכניותיו לעתיד. כן יפרט בקצרה מה תרומתו היחסית בפרסומים שבהם אין הוא מחבר יחיד (כשלושה עמודים);

(ד)        עותקים של יצירותיו, עבודותיו המדעיות והמקצועיות המרכזיות (כשני עמודים);

(ה)        תיאור והערכה של הפעילות בהוראה לרבות טיב ההוראה, משאלי הוראה, תרומה בפיתוח תוכניות לימודים, שימוש באמצעי הוראה, החזרת עבודות ומבחנים, וכיו"ב. (ראש המחלקה בה מכהן המועמד יהיה אחראי לתיאור זה).

(ו)        דו"ח הוועדה המקצועית החיצונית שמונתה לתיק, יחד עם מכתבי ההמלצה שהגיעו מכל הממליצים הנשאלים אליהם פנתה הוועדה המקצועית במסגרת עבודתה.

(ז)        מכתב הערכה של ראש המוסד ובו התייחסות למעמד האקדמי והמקצועי של המועמד בארץ ובחו"ל, תכונות אישיות, כושר ניהול וארגון,  תרומה למוסד. המלצות מפורטות של ראש החוג, המחלקה, או המכון, שתתייחסנה בפירוט גם לנחיצות המינוי לאור צורכי המחקר וההוראה של היחידה ופירוט תוכנית הקליטה של המועמד.

(4)        הוועדה רשאית לבקש מהמוסד או מכל מקור אחר נתונים משלימים כולל מכתבים נוספים או חומר מסייע נוסף לקבלת החלטותיה; כל נתון משלים או חומר מסייע שיצטבר במהלך הדיון במועמד ירשם בתיקו.

 

[1] לעניין זה ראה מוסדות  שקבלו אישור המועצה להעניק דרגות פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 19.4.2005.