29/04/08

תשתיות לימודים בלימודי תואר "בוגר" ותואר "מוסמך" בפסיכולוגיה

המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 29.04.2008 בהמלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והיא מחליטה כדלקמן:

א.  להודות לוועדה הבוחנת בראשותו של פרופ' זאב קליין על עבודתה עד כה ועל ההמלצה שהגישה לה.

ב. בכל תוכנית לימודים בפסיכולוגיה חובה שיהיה קורס שיעסוק בפסיכולוגיה ניסויית, ויאפשר לסטודנט להכיר את המתודולוגיה, את הכלים והשיטות, ואת תחומי המחקר. חשוב כי דרישות הקורס תכלולנה הגשת הצעות מחקר של סטודנטים, שחלקן אף תבוצענה כתרגול.

ג.   המוסד יידרש להסביר את הדרכים שבהן יחשפו הסטודנטים למחקר הפסיכולוגי מעבר לקורס בפסיכולוגיה ניסויית.

ד. על כל מוסד המגיש בקשה לפתיחת תוכנית לימודים בפסיכולוגיה להציג את מערכת המחשוב הקיימת במוסד לשרות הסטודנטים לפסיכולוגיה, לרבות תוכנות בסיסיות ומחקריות המצויות בידה.

ה.  כל תוכנית לימודים המוגשת למל"ג תכלול פירוט של המרחב הפיסי (מעבדה) בו ניתן לבצע מחקרים בסיסיים והאמצעים/כלים המחקריים העומדים לרשות החוקרים והסטודנטים.

ו.  בכל תוכנית לימודים שתוגש, על המוסד להציג את האמצעים התומכים/מעודדים מחקר: כיצד המוסד מתכוון לסייע לחוקרים לפתח את תחום מחקרם ( מלגות, קרנות, ציוד וכו..).

ז.   חובה על כל  מוסד אשר מקיים תוכנית לימודים בפסיכולוגיה להקים ספריית מבחנים שתכלול שאלונים ומבחנים המשמשים לצרכי מחקרים בתחומי הפסיכולוגיה השונים.