03/04/19

תכנית ות"ת לקידום תחום מדעי הנתונים במערכת ההשכלה הגבוהה – הצעה לאישור הסטה בהקצאה תקציבית

בישיבתה ביום 3.4.19 דנה ות"ת בהצעה להסטה תקציבית מסעיף 5 לסעיף 6 לעיל בתוכנית לקידום תחום מדעי הנתונים במערכת ההשכלה הגבוהה ונתנה אישורה להסטה התקציבית. בהתאם לאישור ות"ת, יועבר התקציב החדש לתמיכה בתשתית ענן למחקר והוראה (סה"כ 4 מיליון ₪) למערך שיוקם לסנכרון פעילות מרכזי המחקר המוסדיים (ראו סעיף 2 לעיל).