המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור השרון
תאריך הכרה 18/02/2001
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים

שערי מדע ומשפט – המרכז האקדמי ללימודי משפטים, חשבונאות, מינהל ממשל ומשפט בהוד השרון – הוקם בשנת תשנ”ה 1995 על ידי עמותה של אנשי ציבור בתחום המשפט, הכלכלה והאקדמיה.

 

המוסד הוכר על ידי הועדה המוסמכת, לפי חוק לשכת עורכי הדין, כמרכז שבוגריו זכאים, לאחר תקופת התמחות ועמידה בבחינות של לשכת עוה”ד, לקבל רישיון עריכת דין, כיתר בוגרי הפקולטות והמכללות ללימודי משפט בישראל.

“שערי מדע ומשפט” הוכר ע”י המועצה להשכלה גבוהה והוא מוסמך להעניק תואר ראשון LL.B במשפטים, תואר ראשון B.A בלימודים בינתחומיים במינהל ותואר ראשון B.A בחשבונאות. המוסד קיבל אישור פרסום והרשמה לתכנית תואר מוסמך LL.M במשפטים.

 

כתובת
רח' עליית הנוער 1 ת.ד 261, הוד השרון 45101

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודחשבונאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמנהל מערכת הבריאות
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמנהל, ממשל ומשפט
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)