אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור הדרום
תאריך הכרה 30/05/1972
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
ת.ד. 653, באר-שבע 84105
טלפון
08-64611111
פקס
08-6479434

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאמנויות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודאמנות חזותית: תולדות האמנות ולימודי יצירה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודארכיאולוגיה/אנתרפולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודביוכימיה קלינית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Med.Sc
תכנית לימודגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהיסטוריה כללית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהנדסה ביו רפואית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסה גרעינית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסה כימית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת אנרגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת ביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת בניין
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חומרים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ומחשבים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מחשבים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מכונות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מערכות מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מערכות תקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תוכנה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי אפריקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי מדינת ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים רב תחומיים במדעי החברה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלשון עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי הגיאולוגיה והסביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי הטבע והטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי הרפואה תלת שנתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Med.Sc
תכנית לימודמדעים קוגנטיביים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמורפולגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Med.Sc
תכנית לימודמחשבת ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמנהל ומדיניות ציבורית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמתמטיקה ומדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול ומדעי ההתנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול מלונאות ותיירות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול מערכות מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסוציולוגיה/אנתרופולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסטטיסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (B.S.N)
תכנית לימודספרויות זרות ובלשנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודספרות עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.S.W)
תכנית לימודפוליטיקה וממשל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפוליטיקה וממשל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפיזיולוגיה ונוירוביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Med.Sc
תכנית לימודפיזיותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בפיזיותרפיה (B.P.T)
תכנית לימודפילוסופיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודפסיכו-ביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודקוגניציה ומדעי המוח
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודרפואת חירום
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.EMS
תכנית לימודתולדות האמנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי החיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודרוקחות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Pharm
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאפידמיולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Med.Sc
תכנית לימודאקולוגיה ממשק ושמירת הטבע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודבריאות הציבור
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.P.H
תכנית לימודגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהוראת המדעים והטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהידרולוגיה ואיכות מים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהיסטוריה כללית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהנדסה אלקטרואופטית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסה ביורפואית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסה גרעינית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסה כימית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסה סביבתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת אלקטרואופטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת בניין
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת חומרים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ומחשבים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת מכונות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת מכטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת מערכות מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת מערכות מידע /אבטחת המרחב המקוון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת מערכות תקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודוירולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Med.Sc
תכנית לימודחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחינוך רפואי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Med.Sc
תכנית לימודייעוץ חינוכי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי המזרח התיכון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי המזרח התיכון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי זיקנה (גרונטולוגיה)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי מגדר
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי מדבר
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודלימודי מדבר
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי מדינת ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי עבודה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודים רב תחומיים במדעי החברה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלשון עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי הגיאולוגיה והסביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי החיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי המעבדה הרפואית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעי המעבדה הרפואית (.B.Med.lab.Sc)
תכנית לימודמדעי הרפואה תלת שנתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Med.Sc
תכנית לימודמדעים קוגניטיביים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמחשבת ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמיקרוביולוגיה ואימונולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Med.Sc
תכנית לימודממשק ושמירת טבע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמנהל ומדיניות ציבורית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמנהל עסקים /אוני' בוסטון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמקרא
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודניהול ארגונים ללא כוונת רווח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניהול והנדסת בטיחות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודניהול ויישוב סכסוכים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניהול וכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול מלונאות ותיירות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.H.A
תכנית לימודסוציולוגיה של הבריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Med.Sc
תכנית לימודסוציולוגיה- אנתרופולוגיה /ארכיאולוגיה- אנתרופולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסוציולוגיה- אנתרופולוגיה/ בסוציולוגיה ארגונית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסוציולוגיה/אנתרופולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בסיעוד (M.S.N)
תכנית לימודספרויות זרות ובלשנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודספרות עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בעבודה סוציאלית (M.S.W)
תכנית לימודעבודה סוציאלית בטיפול באמצעות אמנויות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפוליטיקה וממשל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפיזיותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.P.T
תכנית לימודפילוסופיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפרמקולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Med.Sc
תכנית לימודרוקחות קלינית קהילתית וניהול רגולטורי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודרפואה בינלאומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Med.Sc
תכנית לימודרפואת חירום
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.EM
תכנית לימודתולדות האמנות ותרבות חזותית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתכניות לימודים והוראה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)