אוניברסיטת חיפה
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור חיפה
תאריך הכרה 30/05/1972
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
הר-הכרמל, חיפה 31905
טלפון
04-8240111
פקס
04-8342101

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאמנות יצירה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודארכיאולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודגיאוגרפיה ולימודי הסביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהוראת המדעים - ביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהוראת מתמטיקה ומדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהוראת פיסיקה ומדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהיסטוריה כללית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהפרעות בתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודייעוץ והתפתחות האדם
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי אסיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי המזרח התיכון והאסלאם
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים רב תחומיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלמידה הוראה והדרכה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלשון עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המדינה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי הנתונים
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי הקוגניציה
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי הרוח הדיגיטליים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי הרפואה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמוסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמערכות מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמקרא
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודסוציולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסטטיסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (B.S.N)
תכנית לימודספרות עברית והשוואתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפיזיותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בפיזיותרפיה (B.P.T)
תכנית לימודפילוסופיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודריפוי בעיסוק
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A.O.T)
תכנית לימודשירותי אנוש
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודשפה וספרות אנגלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודשפה וספרות ערבית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתולדות האומנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתיאטרון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאוטיזם ולקויות התפתחויות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודאמנות יצירה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באמנויות (.M.F.A)
תכנית לימודאנתרופולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודאקטואריה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודארכיאולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודביבליותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודביולוגיה אבולוציונית וסביבתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודביולוגיה ימית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודביולוגיה של האדם
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודבריאות הציבור
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל ציבורי (M.P.A)
תכנית לימודבריאות הציבור - ניהול מערכות בריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.H.A)
תכנית לימודבריאות הציבור - תזונה, בריאות והתנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.A.N) מוסמך
תכנית לימודבריאות נפש קהילתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודגיאוגרפיה ולימודי הסביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודגרונטולוגיה - מדעי הזקנה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהיסטוריה כללית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהנחיית קבוצות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהפרעות בתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהפרעות רגשיות ובעיות התנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהתפתחות הילד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחינוך והתפתחות בגיל הרך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחינוך מיוחד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחינוך מתמטי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחינוך, חברה ותרבות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחקר החינוך האלטרנטיבי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אומנויות - אמנות חזותית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אומנויות - דרמה תרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אומנויות - מוסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אומנויות - מחול ותנועה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אומנויות - פסיכודרמה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודטכנולוגיות ימיות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודיחסים בינלאומיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודייעוץ חינוכי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלוגיסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי אסיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי גרמניה ואירופה המודרנית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי המזרח התיכון והאסלאם
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי נשים ומגדר
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי שואה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי שלום וניהול סכסוכים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי תרבות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלקויות למידה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלשון עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי המדינה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעים גיאו-ימיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמוח ולמידה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמוסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמחשבת ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמינהל ומדיניות ציבורית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל ציבורי (M.P.A)
תכנית לימודמנהיגות ומדיניות בחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמערכות מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמקרא
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודמשפטים ללא משפטנים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה ומדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודנוירוביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודניהול מידע וידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניהול מערכות חינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניהול משאבי טבע וסביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסוציולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסוציולוגיה ארגונית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסטטיסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודספרות עברית והשוואתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפיזיותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בפזיותרפיה (M.Sc.P.T)
תכנית לימודפילוסופיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה במגמה מחקרית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה במגמה קלינית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה חינוכית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודציוויליזציות ימיות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודקשיים ולקויות למידה בחשבון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודריפוי בעיסוק
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בריפוי בעיסוק (M.Sc.OT)
תכנית לימודשימור מורשת התרבות החומרית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודשירותי אנוש
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודשפה וספרות אנגלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודשפה וספרות ערבית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתולדות האומנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתיאטרון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתרבות הקולנוע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)