האוניברסיטה העברית בירושלים
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור ירושלים
תאריך הכרה 17/11/1959
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
הר-הצופים, ירושלים 91905
טלפון
02-5882111
פקס
02-5811023

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאגרואקולוגיה ובריאות הצמח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודאגרואקולוגיה, בריאות הצמח וביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודאינטרנט וחברה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודאנגלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודארכיאולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודארכיאולוגיה והמזרח הקרוב והקדום
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודביוכימיה, מדעי המזון וביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודבלשנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודגיאוגרפיה, סביבה וגאואינפורמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהיסטוריה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל יהדות זמננו
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהנדסת חשמל ומחשבים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהתכנית הרב תחומית במדעי הרוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחשבונאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודיחסים בין לאומיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלת משאבי טבע וסביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודלימודי אסיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי האסלאם והמזרח התיכון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי מקרא
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים קלאסיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים רומאניים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים רוסיים וסלאוויים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלשון עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדע הדתות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדע המדינה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי בעלי החיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי בעלי החיים וביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי החיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי היהדות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי הכימיה והביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב וביולוגיה חישובית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי הסביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי הצמח בחקלאות וביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי הקרקע והמים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי התזונה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי כדור הארץ
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעים ביו רפואיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעי הרפואה (B.Sc.Med)
תכנית לימודמוסיקולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמחשבת ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסטטיסטיקה ומדע הנתונים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (B.S.N)
תכנית לימודספרות כללית והשוואתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודספרות עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעבודה סוציאלית(B.S.W)
תכנית לימודפילוסופיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודפיסיקה כימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודפכ"מ
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה ומדעי החיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודקוגניציה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודרוקחות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.Sc.Pharm)
תכנית לימודריפוי בעיסוק
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(B.Opt)בוגר
תכנית לימודשפה וספרות גרמנית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודשפה וספרות ערבית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתולדות האמנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתולדות התאטרון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתלמוד והלכה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת ועיתונאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאגרואקולוגיה ובריאות הצמח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודאוקיאנוגרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודאיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודאנגלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודאפידימיולוגיה קלינית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודארכיאולוגיה והמזרח הקרוב והקדום
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודביוכימיה מבנית ומולקולרית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודביוכימיה, מזון ותזונה
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.Sc. Agr) מוסמך במדעים
תכנית לימודביולוגיה תאית והתפתחותית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודבלשנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודבעלי חיים ווטרינריה
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.Sc. Agr) מוסמך במדעים
תכנית לימודבריאות הציבור
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.P.H)
תכנית לימודבריאות ציבור וטרינרית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודגיאוגרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודגיאוגרפיה ותכנון עירוני ואיזורי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודגיאולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודגידולי שדה וירקות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודגלוקל - פיתוח בין- לאומי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודגנטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודגנטיקה והשבחה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהגיל הרך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהידרולוגיה ומשאבי מים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהיסטוריה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל יהדות זמננו
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהיסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדעים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודוטרינריה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארדוקטור לוטרינריה (D.V.M)
תכנית לימודחינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחקר סכסוכים ניהולם וישובם
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודחקר פולקלור ותרבות עממית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודיחסים בין לאומיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודיידיש
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודיננות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודכלכלה ומנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודכלכלה, ניהול ופיתוח בר-קיימא במרחב הכפרי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודכלכלת משאבי טבע וסביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודלימודי אירופה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי אסיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי גרמניה בת ימינו: פוליטיקה, חברה ותרבות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי האסלאם והמזרח התיכון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי ישראל: חברה ופוליטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי מגדר ומגוון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי תרבות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודים קלאסיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודים רוסיים וסלאוויים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלשון עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדיניות ציבורית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדע הדתות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדע המדינה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי איכות הסביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.Sc. Agr) מוסמך במדעים
תכנית לימודמדעי בעלי החיים
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.Sc. Agr) מוסמך במדעים
תכנית לימודמדעי האטמוספירה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי המח וההתנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי הסביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי הצמח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי הצמח בחקלאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי הקוגניציה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי הקרקע והמים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעים ביו-רפואיים ברפואת שיניים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעים ביורפואיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמוסיקולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמחשבת ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמטעים וצמחי נוי
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.Sc. Agr) מוסמך במדעים
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמקרא
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניהול מלכ"רים וארגונים קהלתיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.H.A)
תכנית לימודסוציולוגיה אנתרופולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסטטיסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודסיעוד קליני מתקדם
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בסיעוד (M.S.N)
תכנית לימודספרות כללית והשוואתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודספרות עברית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בעבודה סוציאלית (M.S.W)
תכנית לימודפילוסופיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודפיסיקה יישומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה מגמה קלינית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה מגמת נוירופסיכולוגיה קלינית-שיקומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודרוקחות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודרוקחות קלינית
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(Pharm D) דוקטור לרוקחות
תכנית לימודריפוי בעיסוק
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודרפואה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארדוקטור לרפואה (M.D)
תכנית לימודרפואת שיניים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארדוקטור לרפואת שיניים (D.M.D)
תכנית לימודשפה וספרות גרמנית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודשפה וספרות ערבית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתולדות האמנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתלמוד והלכה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתנ"ך והמזרח הקדום
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתקשורת ועיתונאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)