המכללה האקדמית נתניה
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור השרון
תאריך הכרה 13/01/1998
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים
כתובת
האוניברסיטה 1 נתניה 4223587
טלפון
09-8607777
פקס
09-8844439

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודביטוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודבנקאות ושוק ההון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב והמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול מערכות מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודבנקאות ושוק ההון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהתנהגות ארגונית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי משפט - לבוגרי תואר ראשון שאינו משפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודנדל"ן
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.H.M)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)