המכללה האקדמית ספיר
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור הדרום
תאריך הכרה 21/04/1998
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
ד.נ. חוף אשקלון 7915600
טלפון
077-9802802
פקס
077-9801434

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאמנויות הקול והמסך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר באמנות (.B.F.A)
תכנית לימודכלכלה וחשבונאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה יישומית וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלוגיסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים רב תחומיים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמוסיקה
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמנהל ומדיניות ציבורית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודניהול המשאב האנושי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול תעשייתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעבודה סוציאלית(B.S.W)
תכנית לימודשיווק טכנולוגי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתרבות יצירה והפקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודלימודי תרבות
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנהל ומדיניות ציבורית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודניהול ופיתוח המשאב האנושי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודקולנוע, הפקה ותיאוריה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באמנויות (.M.F.A)
תכנית לימודקולנוע, הפקה ותיאוריה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)