המכללה האקדמית צפת
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור הצפון
תאריך הכרה 23/06/2011
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
רח' ירושלים 11 ת.ד. 160 צפת

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודחינוך מיוחד
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי ספרות אמנות ומוזיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המעבדה הרפואית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמיסטיקה ורוחניות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמערכות מידע קהילתיות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (B.S.N)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.S.W)
תכנית לימודפיזיותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בפיזיותרפיה (B.P.T)
תכנית לימודרב תחומי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודרפואת חירום
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר ברפואת חירום (B.EM.S)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בסיעוד (M.S.N)