המכללה האקדמית תל-אביב יפו
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור תל אביב
תאריך הכרה 19/12/1996
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
רח' רבנו ירוחם יפו 86162
טלפון
03- 6803323
פקס
03-6802235

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהסבת אקדמאים לסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (.B.S.N)
תכנית לימודכלכלה וניהול
Course Title - Economics and Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי תרבות
Course Title - Cultural Studies
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדע המדינה
Course Title - Political Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמערכות מידע
Course Title - Information Systems
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודסוציולוגיה
Course Title - sociology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (.B.S.N)
תכנית לימודפילוסופיה-כלכלה-מדע המדינה
Course Title - Interdisciplinary studies in Philosophy, Economics, and Political science
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה
Course Title - Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודייעוץ ופיתוח ארגוני
Course Title - Organizational Counseling and Development
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי משפחה
Course Title - Family Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי צעירות
Course Title - Youth Studies
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
Course Title - Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמערכות מידע
Course Title - Information Systems
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודפסיכולוגיה התפתחותית
Course Title - Developmental Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודפסיכולוגיה במגמת נוירופסיכולוגיה שיקומית
Course Title - Neurorehabilitation Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה חינוכית
Course Title - Educational Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה קלינית
Course Title - Clinical Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה רפואית
Course Title - Medical Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה תעסוקתית
Course Title - Vocational Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודפסיכולוגיה התפתחותית
Course Title - Developmental Psychology
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (M.A)