המכללה האקדמית תל חי
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור הצפון
תאריך הכרה 21/08/1997
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים

 

על פי החלטת מל"ג המכללה האקדמית אוהלו בקצרין התמזגה לתוך המכללה האקדמית תל חי

 

כתובת
ד.נ. גליל עליון 12210
טלפון
04-8181855

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאנגלית במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: English
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית במסלול הרב גילאי (ג'-י')
Course Title - Multi-Age Track: English
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודביואינפורמטיקה
Course Title - Bioinformatics
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודביוטכנולוגיה
Course Title - Biotechnology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודגיל הרך במסלול הגן (לידה-שש)
Course Title - Kindergarten Track: Early Childhood Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהוראת המדעים במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Science teaching
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהוראת המדעים במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Science teaching
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהוראת המתמטיקה במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Mathematics
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך
Course Title - Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודחינוך גופני במסלול הרב- גילאי (א'- י"ב)
Course Title - Multi-Age Track: Physical Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד + תעודת הוראה
Course Title - Special Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודיהדות במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Judaism
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודיהדות במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Judaism
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודכלכלה וניהול
Course Title - Economics and Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכלכלה וניהול עם התמחות בחשבונאות
Course Title - Economics and Management: Accounting Specialization
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל + תעודת הוראה
Course Title - Israel Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודי מזרח אסיה
Course Title - Far-East Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול הגן (לידה-שש)
Course Title - Kindergarten Track: General Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: General Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: General Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים רב תחומיים
Course Title - Multidisciplinary Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלשון במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Hebrew language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלשון במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Hebrew language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמדעי החי
Course Title - Animal Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי הטבע במסלול הגן (לידה-שש)
Course Title - Kindergarten Track: Natural Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמדעי המזון
Course Title - Food Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי הסביבה
Course Title - Environmental Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי התזונה
Course Title - Nutrition Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
Course Title - Social Work
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה
Course Title - Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודשירותי אנוש
Course Title - Human Services
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתנועה וצליל במסלול הגן (לידה-שש)
Course Title - Kindergarten Track: Music and Movement
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהוראת החינוך הגופני
Course Title - Physical Education Teaching
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודהתנהגות ארגונית
Course Title - Organizational Behavior
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות – דרמה תרפיה
Course Title - Arts therapies : Dramatherapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות- טיפול באומנות
Course Title - Arts therapies: Art Therapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודייעוץ חינוכי
Course Title - Educational Counseling
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי גליל
Course Title - Galilee Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמוסמך בהוראה במסלול העל יסודי
Course Title - Master In Teaching: High School Track
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בהוראה (M.Teach)
תכנית לימודניהול וארגון מערכות חינוך
Course Title - Organization and Management of Educational Systems
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודניהול וכלכלה
Course Title - Management and Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
Course Title - Social Work
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודעיצוב ופיתוח הלמידה וההוראה
Course Title - The Design and Development of Learning and Teaching
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה חינוכית
Course Title - Educational Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודחינוך
Course Title - Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדעי המים
Course Title - Water Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי התזונה
Course Title - Nutrition Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודפילוסופיה משולבת עשייה
Course Title - Action Oriented Philosophy
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה התפתחותית
Course Title - Developmental Psychology
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (M.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודביוטכנולוגיה
Course Title - Biotechnology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)