המכללה האקדמית תל חי
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור הצפון
תאריך הכרה 21/08/1997
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
ד.נ. גליל עליון 12210
טלפון
04-8181855

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודביוטכנולוגיה
Course Title - Biotechnology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודחינוך
Course Title - Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכלכלה וניהול
Course Title - Economics and Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי מזרח אסיה
Course Title - Far-East Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודים רב תחומיים
Course Title - Multidisciplinary Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי החי
Course Title - Animal Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי המזון
Course Title - Food Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי הסביבה
Course Title - Environmental Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי התזונה
Course Title - Nutrition Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
Course Title - Social Work
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה
Course Title - Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודשירותי אנוש
Course Title - Human Services
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודביוטכנולוגיה
Course Title - Biotechnology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהתנהגות ארגונית
Course Title - Organizational Behavior
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודחינוך
Course Title - Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות – דרמה תרפיה
Course Title - Arts therapies : Dramatherapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות- טיפול באומנות
Course Title - Arts therapies: Art Therapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי גליל
Course Title - Galilee Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדעי המים
Course Title - Water Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי התזונה
Course Title - Nutrition Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודניהול וכלכלה
Course Title - Management and Economics
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
Course Title - Social Work
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה התפתחותית
Course Title - Developmental Psychology
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה חינוכית
Course Title - Educational Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)