אוניברסיטת אריאל שבשומרון
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור ירושלים
תאריך הכרה 24/12/2012
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
קרית המדע 3, אריאל 40700
טלפון
1800-660660
פקס
03-9765716

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודארכיאולוגיה
Course Title - Archaeology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודארכיטקטורה
Course Title - Architecture
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בארכיטקטורה (.B.Arch)
תכנית לימודביולוגיה מולקולרית
Course Title - Molecular Biology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל
Course Title - History of the Jewish People in the Modern Era
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודהנדסה אזרחית
Course Title - Civil Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסה כימית
Course Title - Chemical Engireeing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
Course Title - Electrical and Electronics Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מחשבים ותכנה
Course Title - Computer and Software Engineering
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודהנדסת מכונות ומכטרוניקה
Course Title - Mechanical Engineering and Mechatronics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
Course Title - Industrial Engineering and Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהסבת אקדמאים לסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (.B.S.N)
תכנית לימודהפרעות בתקשורת
Course Title - Communication Disorders
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודחינוך
Course Title - Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודחשבונאות
Course Title - Accounting
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכלכלה
Course Title - Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכלכלה ומנהל עסקים
Course Title - Economics and Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל
Course Title - Land of Israel Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי המזרח התיכון
Course Title - Middle Eastern Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי הכימיה
Course Title - Chemical Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי המדינה
Course Title - Political Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי הרפואה
Course Title - Medical Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי התזונה
Course Title - Nutrition Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה
Course Title - Mathmatics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
Course Title - Health Systems Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודסוציולוגיה ואנתרפולוגיה
Course Title - Sociology and Anthropology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (.B.S.N)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
Course Title - Social Work
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעבודה סוציאלית (.B.S.W)
תכנית לימודפיזיותרפיה
Course Title - Physical Therapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בפזיותרפיה (.B.P.T)
תכנית לימודפיזיקה
Course Title - Physics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודפסיכולוגיה
Course Title - Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה
Course Title - Criminology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודרב תחומי במדעי החברה והרוח
Course Title - Multidisciplinary Studies in Social Sciences and Humanities
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודריפוי בעיסוק
Course Title - Occupational Therapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בריפוי בעיסוק (B.O.T)
תכנית לימודתקשורת
Course Title - Communication
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
Course Title - Industrial Engineering & Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמנהל עסקים
Course Title - Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
Course Title - Electrical & Electronic Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת מכונות
Course Title - Mechanical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמורשת ישראל
Course Title - Jewish Heritage
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמזרח תיכון ומדעי המדינה
Course Title - Middle Eastern Studies & Political Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמנהל ומדיניות מערכות בריאות
Course Title - Health Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.H.A) מוסמך
תכנית לימודמתמטיקה יישומית
Course Title - Applied Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
Course Title - Sociology and Anthropology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
Course Title - Social Work
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בעבודה סוציאלית (M.S.W)
תכנית לימודפיזיותרפיה
Course Title - Physical Therapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודפסיכולוגיה ארגונית, חברתית ותעסוקתית
Course Title - Organizational, Social and Vocational Psychology Track
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה שיקומית
Course Title - Rehabilitation Psychology Track
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודרפואה ארבע שנתי
Course Title - 4-year Medicine Program
סטאטוסהסמכה
סוג תוארדוקטור לרפואה (M.D)
תכנית לימודתקשורת מידע וממשל
Course Title - Communication, Information and Governance
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודביולוגיה מולקולארית
Course Title - Molecular Biology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה כימית
Course Title - Chemical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהפרעות בתקשורת
Course Title - Communication Disorders
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדעי הכימיה
Course Title - Chemical Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי התזונה
Course Title - Nutrition Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודפיסיקה
Course Title - Physics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודפסיכולוגיה במגמת מדעי המוח והקוגניציה
Course Title - Psychology - Neuroscience and Cognition Track
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה קלינית
Course Title - Clinical Criminology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)