המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור תל אביב
תאריך הכרה 18/02/2001
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים

הבהרה

בהתאם להחלטת המל"ג מיום 24.9.19 הסתיימה ההכרה במרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה כמוסד להשכלה גבוהה.
בהתאם למתווה שנקבע – קליטת הסגל והסטודנטים התבצע במוסדות האקדמיים הבאים: המסלול האקדמי של המכללה למנהל, המרכז האקדמי פרס, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים והקריה האקדמית אונו.
אור יהודה - החלטת מל'ג 24.9.19


כתובת
בן-גוריון 26, רמת גן
טלפון
03-6000800
פקס
03-6000801

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודחשבונאות
Course Title - Accounting
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמנהל מערכות בריאות
Course Title - Health Systems Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
Course Title - Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות
Course Title - Business Administration: Accounting Specialization
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמערכות מידע
Course Title - Information Systems
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמשפטים
Course Title - Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודניהול משאבי אנוש
Course Title - Human Resource Management
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה
Course Title - Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודלימודי משפט ללא משפטנים
Course Title - Study of Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי שוק ההון ובנקאות
Course Title - Capital Markets and Banking
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודניהול
Course Title - Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
Course Title - Health Administration
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תואר(M.H.A) מוסמך
תכנית לימודפסיכולוגיה התפתחותית
Course Title - Developmental Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה חינוכית
Course Title - Educational Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודמשפטים
Course Title - Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)