המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור תל אביב
תאריך הכרה 18/02/2001
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים
כתובת
ת.ד. 852, מגדלי ויטה בני ברק 51108

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודחשבונאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודלימודי משפט לבוגרי מדעי החברה והרוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי שוק ההון ובנקאות
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי שוק ההון והבנקאות
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמשפט בינלאומי מסחרי גלובלי
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודניהול
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)