המרכז הבינתחומי הרצליה
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור השרון
תאריך הכרה 26/04/1998
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים
כתובת
האוניברסיטה 8, הרצליה 4610101
טלפון
09-9527272 / 09-9527200
פקס
09-9567392

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודיזמות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודממשל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודקיימות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאינטראקציית אדם מחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודהתנהגות ופיתוח ארגוני
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודכלכלה התנהגותית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודכלכלה פיננסית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלמידה חישובית ומדעי הנתונים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודממשל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודמשפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה חברתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה קלינית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודתקשורת ומדיה חדשים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)