הקריה האקדמית אונו
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור תל אביב
תאריך הכרה 11/07/2006
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים

הבהרה

בהתאם למתווה למיזוג המכללה האקדמית לחברה ואמנויות עם הקריה האקדמית אונו, החל משנה”ל תש”פ תכניות הלימודים שהתקיימו במכללה האקדמית לחברה ואמנויות יתקיימו בהסמכה זמנית לשלוש שנים בקריה האקדמית אונו  כלהלן (*):

 

א. תואר ראשון (B.A,) במדעי ההתנהגות (למען הסר ספק לא ניתן לכתוב את המסלול בתכנית זו על גבי תעודת הבוגר)

ב. תואר שני (M.A) בטיפול באמנויות-טיפול באמנות חזותית

ג. תואר שני (M.A) בטיפול באמנויות-טיפול בפסיכודרמה

ד. תואר שני (M.A) בטיפול באמנויות-טיפול בתנועה ומחול

ה. תואר שני (M.A) בטיפול באמנויות-טיפול דרמה

ו. תואר שני (M.A) בטיפול באמנויות-טיפול בפסיכודרמה למטפלים בפועל

ז. תואר שני (M.A) בטיפול באמנויות-טיפול בתנועה ומחול למטפלים בפועל

ח. תואר שני (M.A) בטיפול באמנויות-טיפול באמנות חזותית למטפלים בפועל

ט. תואר שני (M.P.S) בחברה ואמנויות

 

*תכניות הלימודים יתקיימו החל משנה”ל תש”פ (אוקטובר 2019) בקמפוס הנוכחי  בנתניה עד ולא יאוחר משנה”ל תשפ”ב – אוקטובר 2021.


 

כתובת
רח' צה"ל 104, ת.ד. 759 קרית אונו 55000

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהפרעות בתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחינוך וחברה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי ירושלים וארץ ישראל: ישוב, אוכלוסייה וחברה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמוסיקה רב תחומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודספורטרפיה
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודפיזיותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בפיזיותרפיה (B.P.T)
תכנית לימודפרסום ותקשורת שיווקית
סטאטוסהסמכה
תכנית לימודריפוי בעיסוק
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בריפוי בעיסוק (B.O.T)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודבין תחומי במדעי הבריאות והשיקום
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודיעוץ ארגוני למוסדות חינוך וארגונים עסקים
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי היהדות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודניהול החולה- Case Manager
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)