מכללה ירושלים
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור ירושלים
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך
כתובת
ת.ד. 16078, בית וגן ירושלים 91160
טלפון
02-6750911
פקס
02-6750917

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאנגלית במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: English
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהגיל הרך במסלול הגן (לידה- שש)
Course Title - Kindergarten Track: Early Childhood Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהכוון וייעוץ במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Educational Counseling
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד (גילאי 6- 21)
Course Title - Special Education (ages 6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחשבונאות במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Accounting
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול הגן (לידה- שש)
Course Title - Kindergarten Track: General Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: General Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלשון עברית במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Hebrew Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמדעי המחשב במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמדעים במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Science Teaching
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמוסיקה במסלול רב- גילאי (א'-י"ב)
Course Title - High School Track: Music
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמחשבת ישראל במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Jewish Philosophy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמשאבי למידה במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Instructional Resources
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודספרות במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודספרנות בית-ספר במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: School Librarianship
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודערבית במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Arabic
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודתושב"ע במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Oral Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודתנ"ך במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Bible
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהוראת המדעים והמתמטיקה
Course Title - Science and Mathematics Teaching
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל בגישה בינתחומית
Course Title - Interdisciplinary Teaching of Oral Law and Jewish Philosophy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודייעוץ חינוכי
Course Title - Educational Counseling
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודניהול וארגון מערכות חינוך
Course Title - Administration and Organization of Educational Systems
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)