המכללה האקדמית הרצוג, מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור ירושלים
תאריך הכרה 26/06/1997
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך
כתובת
אלון שבות, גוש עציון 90433
טלפון
9937333 -02
פקס
9932796- 02

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאזרחות על יסודי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאנלית דו חוגי על יסודי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודביולוגיה-כימיה - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודגיאוגרפיה - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודהיסטוריה על יסודי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד במסלול הרב-גילאי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלשון עברית - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמדעי המחשב-מתמטיקה דו-חוגי משולב על יסודי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמחשבים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמחשבת ישראל - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודספרות עברית - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודתושב"ע - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודתנ"ך - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודתקשורת - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהגות בחינוך היהודי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודהוראת מתמטיקה לביה"ס העל יסודי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודהתנ"ך ופרשנותו בגישה רב-תחומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודמחשבת ישראל - שיח ופרשנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודניהול וארגון מערכות חינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודתושב"ע בגישה רב-תחומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)