המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור השרון
תאריך הכרה 18/02/2001
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים
כתובת
מרגוע 5 ת.ד 261 הוד השרון
טלפון
*5909
פקס
09-7750375

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודדימות רפואי
Course Title - Medical Imaging Sciences
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודחשבונאות
Course Title - Accounting
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדיניות ציבורית, ממשל ומשפט
Course Title - Public Policy, Governance and Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי הסיעוד
Course Title - Science in Nursing
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר בסיעוד (.B.S.N)
תכנית לימודמנהל עסקים
Course Title - Business Administration
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמשפטים
Course Title - Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
Course Title - Health Systems Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודניהול מערכות מידע, אבטחת מידע וסייבר
Course Title - Administration of Data Systems Information Security and Cyber
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודלימודי משפט
Course Title - Law Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
Course Title - Business Administration
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמשפטים
Course Title - Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
Course Title - Health Management
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.H.A) מוסמך