תמיכה בסטודנטים ערבים במוסדות האקדמיים

לנוכח חשיבות הנושא, הציבה ות"ת למוסדות מספר תנאים מקדימים לקבלת הסיוע התקציבי, לצורך הבטחת הצלחת התכנית:

  1. מינוי איש סגל בכיר כממונה מוסדי לנושא בכל אחד מהמוסדות המתוקצבים אשר נמצא בכפיפות לנשיא או לרקטור.
  2. תרגום אתרי האינטרנט של המוסדות המתוקצבים (בחלקים הרלבנטיים) לשפה הערבית.
  3. הקמת ועדת היגוי מוסדית לטובת הנושא, בראשות נציג מהנהלת המוסד.

יש לציין כי כלל המוסדות האקדמיים המתוקצבים בהם לומדים סטודנטים ערבים לתואר ראשון, עומדים בתנאי סף אלו ומשתתפים בתכנית.

להלן מרכיבי תכנית התמיכה האקדמית:

 1. התאמת מסלולי הכנה קדם-אקדמיים לצרכי הסטודנטים הערבים באמצעות מעטפת סיוע ייחודית למכינות המתוקצבות על ידי ות"ת, תקציב ייעודי לשיווק מכינות המוסדות ומתן מלגות למצטיינים אשר ימשיכו ללימודי התואר הראשון; בעקבות התכנית נפתחו מכינות ייחודיות (מסגרת נפרדת) נוספות עבור החברה הערבית. ערב הפעלת התכנית השתתפו במכינות כ-600 תלמידים ערבים, כאשר כיום ישנם מעל ל-2,000 תלמידים במסגרת המכינות הנמצאות במוסדות המתוקצבים על ידי ות"ת. תקציב ות"ת השנתי המופנה לסעיף ב1 עומד על כ 37 מש"ח בשנה"ל תשפ"א.
 2. תמיכה בסטודנטים ערבים בתואר הראשון (התמקדות בשנה א') במטרה לעודד השתלבות איכותית בלימודים תוך צמצום נשירה, גרירת לימודים ומעבר בין חוגים. במסגרת זו ניתן תקציב למוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת למתן תמיכה אקדמית, שיפור מיומנויות למידה, תגבור שפתי, תמיכה חברתית וכדומה. למוסדות ניתנת גמישות בהרכבת תמהיל השימוש בתקציב בהתאם לצרכים המוכרים, כל זאת בכפוף לבקרת ועדת ההיגוי. בתכנית משתתפים כל המוסדות המתוקצבים הרלוונטיים (מכון ויצמן אינו מעניק תואר ראשון ובמכון לב אין סטודנטים ערבים). אחת הדרכים בהן אנו בוחנים את יעילות התכנית היא % המעבר משנה א' לשנה ב' בכל מוסד, כאשר אלמנט זה גם נכנס למודל התקצוב של התכנית. תכנית זו פונה אל כלל הסטודנטים הערבים הלומדים במוסדות המתוקצבים על ידי ות"ת.

בנוסף לכך ישנן מספר תכניות נוספות אותן יכול המוסד להפעיל במסגרת התואר הראשון:

 1. "צעד לפני כולם" על מנת להקל על הסטודנטים מהחברה הערבית את המפגש הראשוני עם האקדמיה, השפה העברית והתרבות הישראלית מופעלת תכנית "צעד לפני כולם" במוסדות, אשר מתבצעת כחודשיים לפני מועד פתיחת הלימודים לתואר הראשון וכוללת תגבור שפתי, אוריינטציה אקדמית, חיזוק מיומנויות למידה ועוד. בשנה"ל תש"פ השתתפו בתכנית מעל כ2300 סטודנטים.
 2. סיוע להשתלבות בשוק העבודה לסטודנטים ערבים אשר נמצאים בשנת הלימודים האחרונה בתואר הראשון ע"י מתן הכוון תעסוקתי, כגון: כתיבת קו"ח, הכנה לראיונות עבודה, מפגש עם מעסיקים וכד'. בשנת הלימודים תשע"ה (2014/15) החלה לפעול תכנית הדרגתית להטמעת מרכזי קריירה מותאמים לחברה הערבית במוסדות האקדמיים, זאת במסגרת מיזם משותף עם עמותת "קו משווה" אשר הסתיים בשנת הלימודים תשע"ז. בשנה"ל תש"פ פועלים המרכזים באופן עצמאי בכ-24 מוסדות ומהווים בסיס תמיכה וידע עבור הסטודנטים הערבים בנושא ההשתלבות בתעסוקה, הכוללים מענה נרחב ומקיף לסטודנטים לרבות ייעוץ אישי, רכישת ניסיון וחשיפה לכלל הסטודנטים הערבים במוסד.
 3. מעורבות חברתית – תגבור נושא המעורבות החברתית לחברה הערבית.

 

תקציב ות"ת השנתי המופנה לסעיף ב2 עומד על כ 37 מש"ח בשנה"ל תשפ"א.