21/02/24

א. המשך השתתפות ות"ת במימון הקרן הדו-לאומית ארה"ב ישראל NSF-BSF לשנים תשפ"ד-תשפ"ח ב. מימון פיילוט BSF-NEH למשך שנתיים ביחד עם קרן יד הנדיב

בישיבתה ביום 21.2.2024 אשרה ות"ת:

1. המשך והרחבת השתתפות ות"ת במימון תכנית ה-NSF-BSF כמפורט בטבלה מטה, וזאת לאור הצלחת התכנית וחשיבות השת"פ המחקרי עם ארה"ב, ולטובת:

  • המשך עמידה באתגר של מימון כל תכניות המחקר שתאושרנה למימון ע"י ה-NSF, בהתחשב בביקוש לתכנית בצד הישראלי, ועל פי צפי שמספר הפונים אליה בצד האמריקאי יגדל לאור אחוזי ההצלחה הגבוהים יחסית של ההצעות המשותפות לחוקרים אמריקאים וישראלים (אשר נשפטות במקביל ליתר ההגשות ל-NSF, קרי ע"י חוקרים אמריקאים ללא שת"פ בינ"ל).
  • הגדלת המענקים ותיקונים נדרשים עקב אינפלציה ושינויים בערך הדולר במהלך התוכנית הרב שנתית, וזאת על מנת לשמר את אופייה התחרותי ולמנוע שחיקה של גובה המענקים הניתנים.
  • השתתפות בתוכניות בינוניות וגדולות של ה-NSF (תכניות קבוצתיות) החסומות עתה בפני ישראלים בגלל חוסר תקציב. כך למשל הוצע בעבר ל-BSF לשתף ישראלים בתוכניות מחקר קבוצתיות במדעי המחשב, אם ישראל תוכל לממן גם קבוצות חוקרים (בניגוד לחוקרים בודדים בלבד).
  • הוספת תכניות חדשות בכימיה, הנדסה, מדעי החברה ותוכניות בין-אגפיות בנושאים אטרקטיביים כגון קוונטום, ביולוגיה חישובית ומדעי הסביבה.

מסגרת תמיכת ות"ת בפעילות התכנית NSF-BSF לשנות התר"ש, כולל התמיכה שניתנה בתשפ"ג, עומדת על 393.5 מיליוני ₪, וזאת בהתאם לתוספות הייעודיות שהתקבלו למימון התכנית במסגרת התכנית הרב-שנתית לשנים תשפ"ג-תשפ"ח. עם זאת, יודגש כי מסגרת זו כפופה להפחתות, ככל שיאושרו בעתיד ע"י ות"ת. להלן טבלה ובה אומדן לפריסת תמיכת ות"ת בשנים הקרובות (באלפי ₪):

שנה תשפ"ג תשפ"ד תשפ"ה תשפ"ו תשפ"ז תשפ"ח סה"כ
תכנית BSF-NSF 63,085 63,085 63,085 68,085 68,085 68,085 393,510

 

2. בנוסף, מחליטה ות"ת, לאחר דיונים שנערכו עם קרן ה-BSF, והתייעצויות עם האקדמיה הלאומית למדעים, על השקת תכנית חדשה לשיתוף פעולה מחקרי עם ארה"ב במדעי הרוח באמצעות תכנית משותפת עם ה- NEH (National Endowment for the Humanities). התכנית המוצעת תעזור לקדם שת"פ מחקרי בין חוקרים בארה"ב לחוקרים בישראל בתחום של מדעי הרוח לטובת קידום של מחקרים חדשניים בחזית המחקר האקדמי העולמי בתחום. תכנית BSF-NEH תפעל תחילה במתכונת פיילוט לשני מחזורים למימון של הפרויקטים הבאים:

  • פרויקטים לתקופה של 3 שנים - גובה מענק ממוצע: 610,500 ₪. הצפי הוא לחלוקה של 4 מענקים בשנת 2024, ו-7 מענקים בשנת 2025.
  • פרויקטים לתקופה של שנה – גובה מענק ממוצע: 125,000 ₪. הצפי הוא לחלוקה של 3 מענקים בשנת 2024, ו-6 מענקים בשנת 2025.

בהמשך לפירוט לעיל מסגרת תקציב התכנית החדשה תעמוד על 8 מיליון ₪, 4 מיליון ₪ למחזור 2024 ו-4 מיליון ₪ למחזור 2025, והיא כוללת גם תקורה של עד 2% ל-BSF לטובת תפעול התכנית. התכנית תהיה במימון משותף של ות"ת ושל קרן יד הנדיב, בכפוף לקבלת אישור ועדת המכרזים לביצוע מיזם משותף, כך שחלקה של ות"ת במימון התכניות יעמוד על עד 4 מיליון ₪ לפי הפריסה בטבלה מטה. מימון התכנית יגיע מהמקורות שיועדו לתכנית לחיזוק ולפיתוח מדעי הרוח.

2024 2025 2026 2027 סה"כ (אלפי ₪)
חלק ות"ת בתכנית המשותפת עם ה-NEH 607 1,524 1,142 727 4,000

במהלך תשפ"ה תבוצע הערכה של התכניות טרם קבלת החלטה לגבי ההמשך. כמו כן, , תובא לוות" הצעה לקריטריונים להשתתפותה בתכניות מחקר, הן בהתייחס לבחירת התכניות והן בהתייחס לגובה התמיכה בהן.