21/02/24

בקשת אוניברסיטת תל אביב לאישור עסקה כלכלית משמעותית במסגרת בינוי מעונות סטודנטים במתחם הברושים – בניין 12

בישיבתה ביום 21.2.2024 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת תל אביב לקבלת אישור לעסקה כלכלית משמעותית לבינוי מעונות סטודנטים במתחם הברושים.
מבדיקת הצוות המקצועי עולה כי הפרויקט מאוזן תקציבית ואין בו כדי לפגוע באיתנותה הפיננסית של האוניברסיטה, לפיכך מחליטה ות"ת לאשר לאוניברסיטה ביצוע עסקה כלכלית משמעותית של הקמת מעונות, במסגרת עסקת BOT באמצעות התקשרות עם יזם למשך 24 שנים ו-6 חודשים, בהיקף של 479 פתרונות דיור לסטודנטים, בעלות כוללת שנאמדת בכ-175.5 מיליוני ₪. מקורות המימון לפרויקט כפי שהוצגו על ידי האוניברסיטה הם כדלקמן:
• מימון בסך של כ-150 מיליוני ₪ ייעשה ע"י חברת שיכון ובינוי.
• השתתפות ות"ת במסגרת זכיית האוניברסיטה בתכנית רביעית להקמת מעונות סטודנטים בסך של 14.37 מיליוני ₪ .
• קרן נאמנות שיכון ובינוי בסך 5 מיליוני ₪ .
• תרומת אברבוך חומה בסך של כ- 6.2 מיליוני ₪.