19/12/23

בקשת אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, לקיים לימודים מחוץ לקמפוס הראשי בקריית עתידים

בישיבתה ביום 19.12.2023 דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה על בקשת אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, לקיים לימודים מחוץ לקמפוס הראשי בקריית עתידים. בהסתמך על המלצת ות"ת מיום 22.11.2023, ונוכח הנתונים שהציג המוסד, עולה כי קיימת מצוקה בשטחי הלימוד הקיימים של המוסד. כמו כן בהתבסס על חוות הדעת אגף תקצוב וחוות דעת אגף תכנון ומידע, קיים פער משמעותי בין גודל השטח הרצוי לגודל השטח הקיים, ועל כן התפתחותו האקדמית והמשך הגידול במספר הסטודנטים בהתאם למכסת הסטודנטים שנקבעה למוסד עד תשפ"ח, מחייבת הרחבה מחוץ לקמפוס הראשי.
בהמשך לכך, ולאור עובדה שהמוסד מיצה את כל האפשרויות להגדיל את הקמפוס הראשי, קיים אילוץ פיזי מוצדק לקיומם של הלימודים מחוץ לקמפוס בקריית עתידים. קמפוס עתידים קרוב לקמפוס הראשי והפעילות המתוכננת בו אינה צפויה לפגוע במוסד עצמו או במוסדות הסמוכים לו.
לאור עמידתה של הבקשה בקריטריונים המופיעים בהחלטת המל"ג מיום 19.3.2019 בדבר לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס, מחליטה המל"ג לאמץ את המלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה ואת המלצת ות"ת ולאשר את בקשת אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, לקיים לימודים מחוץ לקמפוס הראשי בקריית עתידים לתקופה קצובה של חמש שנים או עד להשלמת מעבר המכללה לקמפוס החדש, המוקדם מביניהם.